2 Corinthians 8

Ge nigao dubu ena mene otao mani soremuwa.

Otao mani, Tuwara dubu Masedonia provinsra atu nowa awong eno Tuwa Bayau mene mono pumaora putoung pugaina auna ge sanane nigipu. Tuwara dubu ena mene Tuwara dubu Yudaya tawingna atu soremao aung bogamasa ine yero nowa awong awiya soremari sero moni pu dekaongna gatinowa. Arare Tuwara dubu Masedonia provinsra atu mitowa amimene yaya-biyaya bainakama auna tame atu nasani bogamasa ine yero nowa, arata saineba gera yawa yawa bainakama nunae-una atu mitiya, arare awong otao mani ena eno mono pupunasani moni mene soremari sero sosero kora yero pugaiwa be kiziba gairo yasa gaina. Na awong eyero giro baingtitinena: awong nuka nuyetope eo yero kotumao nunae dekaongka yero nona pugaora putoung nunae teng mitoiya, arare nona pugaora putoung nunae awiya daigatinasani bainakama pugaiwa ara. Awong dubu awiya soremari sero nae niganenese isa tau-tataware yao sewa. “Awong moni maingkoka ine pugarineita,” ayero sewangne. Arata aung ara. Awong bere gitau dubo nunae Tuwa eno pugairo aune Tuwa Bayaura ara tamao ago nasani dubo nunae nae eno dema pugaiwa ara. Awong ayero yewa, arare Tito mene ninae-una atu moni pu dekaongna gaora buro zayero yero nete agewa yangduna, awiya besugaise sinenane ara. Tumo diyaore nao auna putoung, ge tugata yaora putoung, gera susuwa giro baingtaora putoung, burora putoung, dubora mono nae eno pumao auna putoung — nao ayao auna putoung ninae-una atu zapunoiya, arare bogamasa soremaora putoung awiya dema ninae-una atu zamai aune niye dubo eo yaore dubu bogamasa ine yero Yudaya tawingna atu nowa aeno moni ewezo gurutu yepu.

Na sao tauyao ge niye eno oko pugatinena. Arata Tuwara dubu ena mene buro amaze yari sero aratapuneya, arare ninae-una atu dubora mono bainakama mitita, auna susuwa kasa yaise sinena ara. Niye Tuwa naname Yesu Kristo mono iwaing nuna auna bowi nigitinowa. Nung zamena simena bainane mene niye eno bogamasa ine yena. Nung bogamasa ine yena awiya niye zamena simenane yaese ayero yena ara. 10 Arare na ge ewiya tebeba niye tugata nena. Niye dubu ena gitau yero nasani dawang matura atu moni pu dekaongna gari sero eo yero buro zayewa, 11 amaze susuuno yero besugaipu. Ayero yaya buro yero besugaora eo yao ninae mene buro zayaora eo yao ninae auna teng yariniya. Moni pugaora putoung ninae-una atu mitiya, auna teng pugaipu. 12 Zo nung nona pugari eo yero niya amimene nona pugaora putoung nuna-una mitiya auna teng nona pugai Tuwa Bayau mene gai teng yariniya. Nona nuna-una oko mitiya auna teng pugaise sao oko mitiya. 13 Ena mene taung bisi saore naya niye yaya dokowang yao tamaese oko sinena. 14 Yeme eune zamena simena ninae-una atu mitiya aeno niye awong dora botiyo mokora miteya awiya soremaese sinena. Nete ago zamena simena awena-una atu kasa yai niye dora botiyo mokora mitaya niye soremarineya aeno sinena. 15 Gitau Yuda emo wina-soreung nauwa auna ge gayao zo eyero mitiya era,

Nona daigairo gurutu yena nung emo zamena simenane oko yena. Nupema nona eto gege gurutu yena amimene nuna-una atu dora botiyo oko kasa yena.
Arare niye deka ayero wina-soreung nasani neupu.

Paulo mene Tito aune otao nuna etobe Korinti nape iyengtari sero ge nunae gaena.

16 Tuwa Bayau nung Tito yo dubo uwenu na niye eno yawa yawa bainakama yero nona deka ayero nune yero niya ara. Arare na Tuwa Bayau eno dange sinena. 17 Nung ninae-una baise sesena nigiya. A gege okowata, ninae-una bumari eo yero baingtiro kotumao nuna ninae-una butuniya ara. 18 Ge nigao otao nanae zo Tuwara Bowi Iwaing tugata noi Tuwara dubu apakana nung giro aratapunowa, nung dema iyengtena butuneyato ara. 19 Tuwara dubu apakana awong emo awiya na aune dema nasani moni pu dekaongna gaora buro na soremaise sewa kasa yena. Arare na moni pu dekaongna gaora buro yero nona, awiya ena mene Tuwa bowi yaese, o emo bogamasa soremari eo yero nona auna susuwa awiya keregari sero yero nona. 20 Zo mene ge iwinasani na moni ewiya eno na gera pugoiye sero, moni baina awiya diya wina-ye nasani puro pu dekaongna gatinonane ara. 21 Nae nona yanane Tuwa mene gege gai iwaing yaise okowata, emo mene dema gaya iwaing yaise sinonane.

22 Na awongto aune otao naname zo dema iyengtena butuneya ara. Emo awiya be ena burora gaero gari yero nonane nung emo tau yao auna susuwa kasa yero noiya ara. Nung kara niye eno yawa yawa yero nasani burora tau yero noiya ara. 23 Niye Tito giro eyero sepu, “Nung Paulora wati mugo. Awongto buro-mani nanae yero nowato.” Nupema otao naname etobe awiya giro eyero sepu, “Awongto Tuwara dubu mene iyengtitineya ara. Awongto Kristora yazo de ika gatinowato.” 24 Na yazo ninae de ika gatinona auna ge awiya me yaise emo ayao mene ninae-una bumaya otao-gamao yepu Tuwara dubu ena mene nigae.

Copyright information for `ZIA