2 Corinthians 9

Moni gitau pugairo sosaese sena.

1Tuwara dubu ena sorepu nasani moni pugaora buro awiya gosinowa, aeno na ge daigairo niye eno oko gayarinena. 2Niye buro awiya yari eo yero neya, awiya gosinona, arare na yazo ninae de ika gatinasani Masedonia emo bauno eno eyero sinona, “Tuwara dubu Akaya
9:2Akaya. Korinti napo awiya Akaya provinsra napo baina.
provinsra atu nowa amimene moni pugaora buro awiya dawang matura atu zayero sosewa mitoiya.” Bowi ninae amimene emo ena dubu bainakama awiya uweti buro auna eo neya era.
3Na niye bowi nasani ge sewang ge awiya ge iwao yoiye sero, otao mani nana iyengtena butuneya ara. Awiya niye moni sosero kora yero pugaiwa mitoiya ayero sewang, awiya me yaise sero iyengtena butuneya ara. 4Na naka natope ago Masedonia emo enane dema bumana niye moni oko sosao yero tebeba mitaya gaya ge nana ge iwao yai na meng gatinana deka ayero niye dema meng gowi sero. 5Aeno emo ato sesena gitau butuneya ara. Buro kasa yaya giro bogamasa soremaora moni baina pugari sero na eno sewa awiya gitau pugairo sosero kora yepu mitae. Moni awiya dubo moure oko, dubo iwaingne pugaese sinena. 6Eyero sinena era: Zo nung nona we eto gege urariniya amimene nona eto gege minariniya. Zo nung nona we daigairo urariniya amimene nona daigairo mininasani nariniya. 7Arare niye nata-nata kotungno baingtiro aune kotumao ninae-una teng moni pugaipu. Dubo mou yaoreta ato saora oko yae. Zo nung yawa yawa nasani dubo eo yaore moni pugatinoiya, nung awiya Tuwa Bayau mene giro yawa yawa yero noiya. 8Tuwa Bayau nung zamena simenana maung mene mono pao nuna-una nona ipu ewa-gaewa yao niye eno pugai zamena simena ninae-una atu kasa yai niye mininasani mono paora buro daigairo yari sero nona oko kau yarineya. 9Ge gayao zo eyero mitiya era,

Nung bono yero nasani bogamasa eno mono pupunoiya ara. Arata mono pao nuna awiya mitao gege
mitariniya ara.
10Tuwa Bayau nung emo eno nona we pugatinoi urinowa, deka aine me tapunoi mininowa amimene niye deka ayero uraese niye eno nona we taungno gao yai mono pao ninae-una me bainakama kasa yariniya. 11Ayai zamena simena bainakama niye eno pugatinai niye soremao benaung giti yarineya. Ayero yaya otao mani daigairo mene moni ninae amaze wawong nanae-una atu puro Tuwa Bayau eno dange sinasani nung bowi yarineya ara. 12Niye Tuwara dubu eno mono pupunasani moni pugarineya amimene dora botiyo nunae tunarineya. A gege oko, amimene Tuwa Bayau eno dange sao auna zamena simena tamai Tuwa Bayaura-una babariniya ara. 13Niye Kristora Bowi Iwaing nigiro dipunowa ayero sinowa auna me awiya mono pumaora buro ninae mene keregariniya. Ayero yai Yerusalem napora buro emota ge nigao apakana amimene Tuwa Bayau bowi yarineya. A gege oko, bogamasa soremaora moni ninae baina awong eno pugatineya amaze puro nung bowi yarineya ara. 14Ayero nasani ninae-una atu Tuwa Bayaura soremao bainakama kasa yena awiya gosinasani dubo mene kotupunasani niye eno Tuwa Bayau isa sarineya. 15Tuwa Bayau mene Mani nuna dekaongka iyengtina awiya name nung eno abena yaine yao teng oko. Arare name nung bowi nasani dange nung eno sanene.

Copyright information for `ZIA