2 John 1

1O Tuwa Bayaura gerao dubu, na gitau yao zo mene niye eno igi ewiya gainena. Na niye eno dubora mono me pupunona. Awiya nane gege okowata, ge me susuware nigiro pu dube gairo yero nowa awong amimene dema yero nowa.
Copyright information for `ZIA