2 Peter 1

1Na Simon Petoro, Yesu Kristora buro-mani nupema aposolo, amimene ge ewiya gainena. Niye tumo diyao nanae ine puro yero nowa niye aeno ge ewiya gainena. Tumo diyao awiya Tuwa naname aune Korayao Emo naname Yesu Kristo mene pugainu puro yero nowa ara. Arare nung tumo diyao naname gosinoi iwaing yero noiya ara. 2Niye Tuwa Bayau aune Tuwa naname Yesu auna susuwa nigiro baingtiti nasani pu dube gaya aune bayao monone mene ninae-ina atu kasa yero zapunasani mitaise.

Tuwa Bayau mene name yau sero pungna, aeno abena Tuwara ge me puro nanene.

3Nung putoung nuna baina mene nao mera soremao aune nona apakana awiya name eno pugaina. Nung name simao waegaore nuna aune etutero nao nuna topetanenese name yau sero pungna. Arare name susuwa nuna nigiro baingtiro aune nao mera soremao aune nona apakana awiya pumarinenane. 4Simao waegaore nuna aune etutero nao nuna mitiya, arare nung nona iwawaing name eno pugari senu tauyena awiya teng pugaina. Awiya name nona pugari sena awiya puro nasani sisigaora nagibo dubo-dubo yao mene tapunoi tawingna atu mitoiya awiya giro awang yero sungno baungno nao nuna me awiya topetanenese ayero yena ara.

5Awiya eno niye tau yero etutero nao awiya tumo diyao ninae-ina susuuno puro neupu. Ayero kotumao iwaing awiya etutero nao ninae-ina susuuno puro neupu. 6Anasani dubora seminao awiya kotumao iwaing ninae-ina susuuno puro neupu. Nupema nao tauyao putoungne awiya dubora seminao ninae-ina susuuno puro neupu. Ayero Tuwara nagibora nao awiya tauyao putoungne ninae-ina susuuno puro neupu. 7Anasani otao-gamao me yero nao awiya Tuwara nagibora nao ninae-ina susuuno puro neupu. Ayero dubora mono pumao awiya otao-gamao me yero nao ninae-ina susuuno puro neupu. 8Nona apakana awiya ninae-ina atu mitasani zapunai niye Tuwa naname Yesu Kristora susuwa nigiro baingtiro nasani buro yaya me aung oko yariniya. 9Zo nung nona awiya aung nariniya, awiya nung eno eyero sanene: Nung diti guma yao ine. Nona ake atu mitiya awiya nung gaine yao teng oko. Tuwa mene gitau pasena nuna disero nung saero kora yena awiya oko kotumao nuwegairo noiya.

10Otao mani, Tuwa Bayau mene niye yangtagairo yau sero pungna. Arare yangtagairo pumao nuna awiya me yaise niye buro apakana sesena awiya tauyero puro neupu. Niye tauyero puro narineya, awiya niye iyangsao yao aung, iwaing nao gege narineya. 11Ayero nete Tuwa aune Korayao Emo naname Yesu Kristo auna napo mitao gege mitao auna toitinaya nung niye eno yowe mawe sinasani niye arugariniya ara.

12Nona apakana awiya niye eno gipero aung yewa gigiwa ara. Ge me nigiwa awiya puro tauyero dodopinowa, awiya na nigitinasani aune saineba ge deka awiya nupema sero uwinasani narinena. 13Na seka nasani aune ge amaze kotumao ninae-ina atu uwana teng yariniya. 14Noeno oko, magayaora be nana nugu niya, awiya na gosinena. Ge awiya Tuwa naname Yesu Kristo mene na eno sero keregaina. 15Na niye yangduwana niye ge awiya nigirota nigiro ayero nasani naese yeme kora-makora yarinena.

Petoro nung gitau diri agira atu nasani Yesura simao waegaore gigina.

16Nae gitau Tuwa naname Yesu Kristora putoung aune kasa yao nuna auna ge awiya niye eno tugata yewangne, awiya ungwe tutura emora kotumaora atu kasa noiya amaze oko tugata yewangne. Nae nugu daung atu dopero mitasani Tuwa simao waegaore nuna aune dema kasa yenu daung mokera gigiwangne. 17Awiya Tuwa Bayau Mama mene Maina yazo de ika gatinasani nung bowi yero ge eyero senu waegao baina auna mokora atu wosi nuna-una yena: “Awiya Mani nana. Na nung eno yawa yawa yero nona.” 18Nae nung aune dema diri dang auna atu newangne ge awiya uritira atu wosinu nigiwangne.

19Arare nae aeno ge porofete mene gitau gaewa mitoiya awiya nigitinonane me nibamu yero noiya ara. Ge amimene damana ine yero mumena atu waegatinoiya, arare niye diti moko auna pugatinasani naya iwaing yariniya. Ge awiya damana naname ine ayero sero puro naya iya gaine nai aune gobu mene ninae-ina kasa yero dubo ninae waegariniya. 20Bere gitau susuwa zo eyero nigiro baingtipu: Tuwara ge gitau bukura atu gaewa mitoiya auna susuwa awiya emo zo mene dubo nuna-una atu tebeba keregao ine teng oko ara. 21Ge awiya emo mene kotumao nunae-una oko sero gaewa. Emo awong Oweno mene dubo nunae uwenu aune awong Tuwa Bayaura-una atu ge awiya nigiro sero gaewa ara.

Copyright information for `ZIA