2 Peter 2

Ge sisigao emo auna ge.

1Isreli emora-una atu porofete me gege oko, porofete ge iwao ena awiya dema kasa yero nasani nauwa. Deka ayero ninae-ina atu gipao emo ena ge iwao dema kasa yarineya. Awong Tuwara dubu sisigaora ge iwao ge awiya puro buro ninae-ina atu saingtiro buro kasa yarineya. Ayero aune Tuwa mene awong zuma gaena awiya bewae yarineya. Ayero yaya abena nunae mena ozaung kasa yai awong nuka nuyetope sisigarineya. 2Emo ayetugao amimene pasena buro yaya Tuwara emo bauno daigairo amimene giro awong ago yarineya. Ayero yaya emo bauno ena mene gera nagibo me awiya izarineya. 3Ge iwao ge sinao emo ena amimene wau moni eno dubo-dubo yero nasani kotumao nunae-una ge iwao ge mene niye etegati nasani nona ninae sorero pumaora buro yarineya. Arata gitau Tuwa Bayau mene awong abena tamaese be pugainu mitoiya. Nupema awong sisigaese sena amimene oko auriti awinoiya. Aung ara. Nung sisigaora be nunae diya yero nasani mitoiya.

Abena ena gitau kasa yewa auna ge.

4Gitau otu angelo ena mene pasena yewa giro Tuwa Bayau mene awong oko ao-dina. Aung ara. Nung awong musugainu kowara bamuwa. Baungno kote wamao mume baina auna atu baungno be baina diya nasani mitowa. 5Nung gitau emo bauno nona apakana aune oko ao-dina. Aung ara. Nung etutero naora bowi sao emo yazo nuna Noa aune emo bauno 7 awong agege ao-dinu seka newa emo memeko-mamekora-una atu wabamu denu ou mene tawing apakana topetina ara. 6Nupema napo etobe Sodomto Gomora emo bauno apakana aune dema sisigairo aung yaetose senu iyao wa mene wosaine yero awenu aung yewa. Awiya emo memeko-mameko ago kasa yero narineya amimene giro awang yaese ayero yena ara. 7Ayero yero aune emo iwaing Loto nung pasena emo baunona mokora atu nasani dubo mou naunu nauna aeno Tuwa Bayau mene sorero pungna ara. 8Loto nung emo iwaing amimene nunae-una towang atu nasani naunu awong pasena tebe-tabe yero nauwa wari be giti gosinasani nupema ge nunae nigitinasani mou maingkoka oko puro nasani nauna. 9Tuwa mene gitau Loto ao-diro sorero pungna, arare name Tuwa eno eyero gosinonane: Nung emo bauno nung tumo didinowa awong etegaora atu sorero pumaora putoung oko kau yero noiya. Nupema, nung Sodomto Gomorara emo bauno auna abena teng pugaina, arare nung emo bauno meko awong yaya-biyaya tapunasani naya Tuwa Bayau mene emo awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune ge buro yero yangduwaese sariniya auna putoung oko kau yero noiya, awiya dema gosinonane. 10Emo taung nunae-una dubo-dubo meko awiya ago nasani yero nowa, nupema Tuwa aune emo babuze auna ge puro wowosinowa awong awiya Tuwa mene bunao mou-mesayao awong eno pugariniya ara.

Emo ayao amimene aratamao nunae gege ago nasani taung puro wiwitinasani angelo waegaore awong awiya awang yao aung puro wowosinowa ara.
11Ora angelo awiya putoung nunae bainakama mene ge iwao ge sao emo auna putoung daigatinoiya, arata awong Tuwa ise-kaingse yowi sero ge iwao ge sao emo awiya oko usi-besi yero nowa. 12Ge iwao ge sao emo awong kotumao aung; wo gaero mininonane awong aine ara; awong taungna ato sao gege nigitinowa. Awong wo mene yasinowa aine be bainana atu yasero aung yarineya. 13Ayero nasani tebe-tabe yao nunae-una abena pumarineya. Awong meko. Awong niye aune dema nona mininowa be aune awong ge iwao nunae eno yawa yawa yero nasani ana bonene ninae beingti yero nowa. 14Awong diti moko nunae mene mani bauno tamari kau yero nowa. Awong pasena yaora bereya oko yero nowa. Awong emo ena inao tauyaore oko awiya yuno nowa nuye tairo nowa. Awong wau moni eno dubo-dubo yero nawe duwa dubo nunae auna baungna. Emo ayao amimene kowara gerao ara. 15Awong nagibo me awiya yangdoro baungno tarara yewa. Awong Belam
2:15Belam. Mosera dubu Izip tawing yangdoro tawing nunae sekawa auna babari newa be aune Belam nung porofete yero nasani nauna, arata saineba, nung moni eno dubo-dubo nasani Isreli emo dubura iwo soreuno awong waru yari yena. Waru ge sari sero yena auna teng gao ge be nuna-una atu kasa yena.
, nung Beorira mani, auna te weso patiro ago yewa ara. Nung pasena yero moni pumari ara tauna.
16Arata Tuwa mene ge dao nuna-una nung gona yena ara. Arare wo dongki ge aung amimene emo mene ge saine yero nasani porofete Belam auna kotumao meko awiya gazenu aung yena ara.

17Emo ouwe noi giro ou minari oura baungno ou yumao giro dubo mininowa, deka aine emo ena mene emo ayao auna-una atu soremao tamari baungno kau yero giro dubo mininowa. Nupema, awong gumo ine. Bisi mene gumo pisinoi baungno aung yero noi emo wa eno dubo mininowa ayao ine awong ara. Emo awiya awong mume bainakama auna atu mitaese sero Tuwa mene masi amaze awong eno kora yenu mitoiya. 18Awong taung puro wiwitinasani ge me aung piti gege awiya emo bauno mene gaya me yaise sero esega emo kotumaore auna ine yero emo bauno tugata yero nowa. Ayero nasani emo ena mene digara nagibo patiro gera yarinema aune iwaing yero nowa amimene nupema kapete nagibo matura gaese sero taung iropaora ge mene yumao buro yero nowa. 19Emo memeko-mameko amimene eyero sero nowi siya, “Niye nae ago yero nona zora soumani oko yarineya. Niye bunao aung yero narineya.” Ayero sero nowa, arata awong nuka nuyetope tani meko gera yao auna soumani yero nowa. Awiya noeno oko, nona zo mene emo zo puro wosariniya, awiya nung nona nung puro wosiro besiniya auna soumani yariniya. 20Awong Tuwa aune Korayao Emo naname Yesu Kristo auna ge nigiro pu dube gairo aune digara tani meko amaze yangdoro nete nupema tera kapete gairo tani mekora babaya tani meko amimene awong wao mene daine yai awong eno eyero sarinenane, “Gitau nao nunae awiya maingkoka meko yena. Ora ago nao nunae awiya meko yore yero baingtitiniya.” 21Emo ayao amimene gitau etutero naora nagibo oko patao yateya, awiya abena maingkoka gege tamateya. Ora etutero naora nagibora atu nauwa amimene Tuwara sao tauyao ge awong eno gipewa awiya yangdoro nagibo matura yesese yero nowa aeno abena meko nibamu tamarineya. 22Emo ayao aeno ge eyero sewa awiya me yero noiya, “Sino nung bero tiro aune nupema kapetegairo mininoiya ara.” Ora, “Pu ou susunonane aune nupema baungno angze susunoiya ara.”

Copyright information for `ZIA