2 Thessalonians 2

Uritira ge gera-gaira yao baina amimene kasa yai aune Yesura be nugu yariniya.

1Otao mani, Tuwa naname Yesu Kristo kapetegao be nuna una atu name nung aune dema au dekaongna gao auna ge zo sanane nigipu. 2Emo ena awong “Tuwara be baina kasa yetiya” ayero sinasani Oweno mene emo zo eno sena, nupema emo zo mene kotumao nuna-una sena, ayero sinasani nupema nanae igi awong eno ayero sero gaewingne siya, ayero sarineya. Arare etegao ge ayao awiya kasa yai niye mena oko sopine yero kotumao sisigairo yae. Niye ayero yao eno sinenane. 3Etegao ge zo saya oko nigipu. Noeno oko, Tuwa be nuna nugu yari sero nai gitau ge dao baina kasa yariniya. Ayero kasa yai ge dao emo, nung kowa meko iyaore auna gerao, amimene kasa daung yariniya. 4Nung amimene taung nuna puro wiwiti nasani nona emo mene bowi yero nowa, o nona emo mene “Tuwa” ayero sinowa awiya apakana iwo nasani puro wosiro aung yariniya. Ayero witiro Tuwa Bayaura ibu baina auna atu adungno mitasani aune nung nuka nutope sariniya, “Na Tuwa Bayau ara.”

5Na gitau ninae-una atu nasani emo auna ge niye eno tugata yewang. Awiya niye kotupunowita? 6Be yeme eune ge dao baina auna gazao mitiya, awiya nigitinowa, awiya daigai ge dao emora be kasa yai aune nung kasa daung yariniya ara. 7Be yeme eune ge dao mene buro nuna tura-tura yero niya ara. Ago nagibo gazinoiya nung awiya daigai aune 8ge dao emo awiya kasa daung yariniya. Nung kasa daung yai aune Tuwa Yesura be mene oweno pisai emo awiya dai magayariniya ara. Tuwa Yesu nung kasa daung gatinasani waegao nuna baina mene ge dao emo auna putoung awiya puro wosiro aung-kamore yariniya ara.

Etegao witao kasa yarineya.

9Ge dao emo auna ge ena susuuno sane. Emo awiya nung Sanda mene maung yai putoung noyao benaung giti aune dema kasa yero tani putoungne ge iwao, o tani benaung sekaware ge iwao awiya nasani 10emo bauno sisigaora gerao awong awiya tani meko benaung giti mene etegariniya. Awong sisigarineya, noeno oko, awong Tuwa Bayau mene awong sorero pumaise ge me nuna oko nigari aratapunowa ara. 11Ayero yero nowa, arare awong ge iwao ge awiya nigaya me yaise sero Tuwa mene etegaora putoung pugai kasa yai ge iwao ge awiya nigarineya. 12Awiya awong ge me gigiwa me oko yao yenu giro doro nona memeko-mameko awiya aratapunowa emo awiya abena nunae kasa yaise sero Tuwa Bayau mene ayero yariniya.

Ninae mene zo tau yepu. Noeno oko, Tuwa Bayau mene niye sorero pumari giginu mitoiya.

13Otao mani, Tuwa mene niye zo aratapunoiya. Oweno mene niye mekora atu yupunai niye Yesura-una susuuno ge me nigaya me yai iwaing yaese sero Tuwa Bayau mene yemaoko zayaora atu niye yangtagairo pungna ara. Aeno be giti nung eno dange sanenese dubo nanae mene eo noiya ara. 14Tuwa Bayau nung Bowi Iwaing niye eno sanane nigiro Tuwa naname Yesu Kristora simao waegaore awiya topetiro maung yaese sero niye yau sero kora yena ara. 15Arare otao mani, niye tau yero ge be nanae mene sinonane arita igi mene sero gipero ayero nonane amaze iniro taka sinasani neupu.

16Tuwa naname Yesu Kristo nung aune Tuwa Bayau Mama naname, nung name eno yo bainakama auno name sorepu nasani nao bisi sao iwaing mitao gege mitao, o tumo diyao iwaing awiya name eno pugaina, nung amimene 17dubo naname inai tau yai de ika gatinai aune ge iwaing sinasani buro iwaing nasani ayero neupu.

Copyright information for `ZIA