2 Thessalonians 3

Emo awong Paulo isa mene soremaese sena.

Otao mani, ge zo mitiya ewiya sana nigipu. Nae eno isa saya Tuwara ge mene mena seuno-seuno yero zapunasani ninae-una atu bainakama kasa yena deka ayero kasa yero babaise. Ge awiya emo apakana mene oko nigiro pu dube gatinowa. Arare Tuwa Bayau mene emo mekota pasena emora waweng atu nae sorero pumaise isa mene nae soreungpu.

Arata Tuwa nung ge sinasani nasani noiya. Nung amimene dubo ninae inai tau yaya niye doedoe yero pumai Sanda mene niye pumari kaputariniya. Niye ge sero nonane diungnota diungno ayero nasani yero nowa, deka ayero nasani narineya. Awiya Tuwa mene dubo nanae-una atu sinoi giro niye eno dubo etobe oko yero nonane. Tuwa mene kotumao ewiya dubo ninae-una atu pugaise: Tuwa Bayau mene niye eno yo apunoiya, nupema Kristo mene niye initinoi tau yero nowa.

Taungna buro doro timara nasani uritira ge puro nao ine oko mitiya.

Otao mani, nae Tuwa naname Yesu Kristora bera wini ge ewiya sanane nigipu. Ge gipewangne amaze ge nigao otao mani ena mene oko dimao timara yero nasani tebe-tabe yero nowa, emo aune dema oko nae. Nae nagibo zayero patiwangne deka amaze patari sero oko kau yero nowa. Nae ninae-una atu timara zo oko nasani naungwane. Ayero ninae-una atu nona zuma aung zo oko miniwangne. Aung ara. Nae taungna nona eno yaya niye eno pugao eno, pingne warire wawong mene taungna buro kokoni yaore yero nasani tamuwangne. Niye eyero oko sae, “Paulo otao maine etu nasani awong kora yanenese saora putoung awiya nunae-una aung, arare nuka nuyetope taungna soremao eno wawong nunae mene buro yero yewa.” Niye ayero oko sae. Nae kora yaese saora putoung nanae-una mitiya, arata saineba, nae niye gipanane awiso nanae aune dubu nanae yero naese sero aeno ayero yewangne ara. 10 Ninae-una atu nasani eyero sinaungwane, “Timara nariniya awiya nung eno nona oko pugaya minae.”

11 Ayero sinenane, noeno oko, ninae-una atu ge ena eyero bunu nigiwangne, “Emo ena mene buro nunae doro timara nasani ge pasaora buro gege nasani yero nowi siya.” 12 Emo ayao awiya Tuwa Yesu Kristora bera wini ge eyero sanane nigiro baingtaese: Dubo monone buro nunae yaya me kasa yai puro mininasani naese.

13 Otao mani, niye zo buro iwaing yaora bereya oko yae.

14 Yeme ge gainenane, awiya emo zo mene nigao awang sai giro susuwa nuna keregairo sero puro pu daung gairo yangduwaya nung nata nasani meng gaise. 15 Nung eno iwo yaese oko sinena. “Nung ge nigao otao naname” ayero sero nung gona yero wini ge saese sinena ara.

Besugaora ge.

16 Tuwa nung dubo monone naora maung mene dubora mono tamai ninae-una atu teng yero mitaise. Tuwa nung niye aune dema naise.

17 Na Paulo, na naka natope niye arugati nasani wawong nana mene yazo nana gainena. Igi gainona teng owe nana amimene kasa yero noiya ara. Ayero gaero nona owe nana saore gosinowa be nana-una ge yero noiya.

18 Tuwa naname Yesu Kristora mono iwaing mene ninae-una atu mitaise.

Copyright information for `ZIA