2 Timothy 1

1Na Paulo. Na Yesu Kristora aposolo yero nona amimene igi ewiya mani iwaing nana Timoti ning eno gainena era. Tuwa Bayau mene Kristo Yesura iwaing eno nao me name eno pugari senu tauyena aeno nung aratamao nuna-una na puro aposolo buro pugainu nona ara. Tuwa Bayau Mama aune Tuwa naname Kristo Yesura-una atu bayao monone ao-diyaore mene kasaye nina-una gairo mitaise.

Timotira-una atu tumo diyao me mitauna.

3Aya ewowo nana awong dubo dekaongka yero Tuwa Bayau sou yero butu nawe duwa mani nunae na deka ayero yero nona amimene dange Tuwa Bayau eno sero nona. Na be giti pingne warire isara ning kotupu nasani dange nung eno sero nona. 4Nao wina-yangdoti newangno ning na eno zi sasa aeno kotungno ning nupema gosinasani yawa yawa bainakama yari sero aratapunena. 5Tumo diyao me nina-una atu mitiya awiya maze kotupunena. Tumo diyao awiya ewowo bauno nina Loisto ai nina Yunis nunato-una atu mitauna amimene nina-ina atu mitoiya awiya gosinona. 6Aeno na kotumao nina nupema uwero sana nigi. Na wawong nana ziyo nina-ina atu pugaingwa Tuwa Bayau mene buro yaora putoung ning eno pugaina, awiya iyao moko pisinonane dang-dang yero kasa yero noiya ayero buro yaora putoung nina-ina atu mitiya awiya ye kasa yae. 7Ayero nasani eyero kotung: Tuwa Bayau nung Oweno pugatinasani timara yanenese sero oko pugaina. Name putoungne dubora monone dubora seminaore dema nanenese sero pugaina.

8Arare ning Tuwa naname-una bowi sero keregari yero meng gaore oko yase. Nupema na nung eno bunao emo yero nona, aeno meng gaore oko nase. Ning Tuwa Bayau mene putoung pugaina auna teng na aune dema Bowi Iwaing eno yero nasani yayara tame neu. 9Nune name kora yero dubu nuna pewa yao yero nanenese sero name yau sero puna. Awiya iwaing naname-una okowata, nuka nutope giginu mitina, arare mono iwaing nuna-una teng name eno ayero yena ara. Mono iwaing awiya gitau tawing oko kasayaore Kristo Yesura burora name eno pungna. 10Arata yeme zo Korayao Emo naname Kristo Yesu tawingna wosinu aune mono iwaing awiya kasa ye daung gaina. Nune magayaora putoung puro wosiro baingtiro nao me iwaing mitao gege mitao auna Bowi Iwaing awiya tugata yero nasani name eno keregairo puro pu daung gaina ara.

11Arare Tuwa Bayau mene na Bowi Iwaing tugata yao emo, o aposolo, o gipao emo yero nanese pugainu nona ara. 12Na aeno yayara tame nona ara. Ayero nasani meng oko gatinona. Na tumo didinona nung eno dubo etobe oko yero nona. Aung ara. Na eyero gosinona: Nung putoungne mene buro na eno pugaina, buro awiya teng diya nai be baina bumariniya ara. 13Ge iwaing ning eno gipewang, ge amimene nagibo patasese sao awiya gipinoiya, arare ge deka amaze ago nasani neu. Yesu Kristo tumo didinasani dubora mono pupunasani ge awiya iniro baingtiro neu. 14Oweno dubo naname-una atu noiya amimene ning soremai ge me Tuwa Bayau mene wawong naname-una pugairo diya yanenese sena, awiya etutero diya yasa nina-ina atu mitaise.

Onesiforora ge.

15Otao mani nana Asia provinsra atu nauwa amimene apakana na yangdoro zanewa, awiya nigasa ara. Fizeloto Hemozeni awongto dema na yangduwato ara. 16Tuwara ao-diyao Onesiforora dubu auna atu mitaise. Maung nunae mene bunao emo na eno meng oko gao dubo iwaing yaora buro nauna. 17Nung Roma nape etu kasa yero na kau nasani nete aune ago na gigina. 18Tuwa mene nigai be bainana atu nung Tuwara-una atu ao-diyao tamaise. Nung Efeso atu sou buro etoka oko yena, awiya nika nitope gigasa ara.

Copyright information for `ZIA