Acts 10

Angelo zo mene Koniliora una kasayenu gigina.

1Sisaria nape atu emo zo nasani nauna yazo nuna Konilio. Nung Itali tawingna gorobo emo auna zo. Nung gorobo emo 100 auna diya yero nasani nauna ara. 2Nung aune awiso nuna awong Tuwa Bayau sou nasani etutero nasani nauwa ara. Ayero nasani Yuda emo bauno bogamasa eno mono pumao buro daigairo yero nasani Tuwa Bayau eno ozaung isa sao gege sinasani nauwa ara. 3Ayero nawe wari be zore ture 3 kilok aune nung seka mitasani atiyo yaine yero Tuwa Bayaura angelo zo mene nuna-una gare toinu gigina ara. Ayero gosinenu angelo mene yazo nuna yau sero sena, “Konilio,” 4Ayero senu anuwing nasani awang yero tibebere auno eyero sena, “Tuwa, noeno sinesi?” Ayero senu angelo mene nung eno eyero sena, “Isa nina aune mono pumao nina aune Tuwa Bayaura una bautunoi giro arataungno yero noiya. 5Arare ning soumani ena iyengtasa baung Yopa nape yero emo zo yazo nuna Simon Petoro awiya taungno puro bumae. 6Emo awiya emo zo yazo nuna Simon, nung wo aingsora buro yero noiya, auna-una gare atu mitoiya. Garo awiya wito bera atu mitiya.” 7Angelo mene ge awiya tugata yero doro baungnu nung soumani nuna etobe aune gorobo emo nung sou yero nasani nauwa auna zo nung Tuwara gera nao awong etama ayero yau senu bumuwa 8ge ungwe yero besugairo Yopa nape iyengtinu bamuwa arauwa.

Tuwa mene nona minao iwaingne mekore awiya Petoro eno gipena.

9Mani iyengtinu bautunete nagibe atu awiro nupema atu iropuro bautunete napo tamari sero newa wari towang dodopinena be aune Petoro nung isa sari sero garo tame witiro 10isa sinete meri magayero senu nona sasinewa nung atiyo yaine nenu Tuwa mene nung eno nona eyero gipena ara: 11Uriti gausenu nona zo mo ine bainakama oko nuna siwongpatige auna atu angsi mene diyao gamao awiya nung eno pugaiwa wosiro buro tawingna yena. 12Mo auna mokora atu wo benaung giti, yi benaung giti, aune ni benaung giti amimene mitiwa. 13Wosiro bunu aune ge zo eyero kasa yena, “O Petoro, iropuro dero aero mini.” 14Ayero senu Petoro mene abena eyero sena, “Tuwa, ayero oko sase. Na nona meko awiya oko mininona.” 15Ayero senu ge nupema eyero kasa yena, “Tuwa Bayau mene nona saero kora yero noiya awiya meko oko sase.” Ayero sena ara. 16Ge awiya kasa yenu be etama yenu aune mena nupema watimuwa witiro baung uritira yena arauwa.

17Petoro nung nona awiya atiyo yaine yero gigina, auna susuwa gari sero kotung-katung nasani mitinu Koniliora emo awong nape atu kasa yero Simonna garo kau nasani atata yero bautunete garo taungno garo bera dopewa ara. 18Dopero yau sinasani eyero sewa, “Simon yazo nuna zo Petoro nung garo euna atu mitita?” 19Ayero sinewa be awiya Petoro nung nona gigina auna susuwa awiya kotungno gari sero kotung-katung nasani mitinu aune Oweno mene nung eno eyero sena, “Emo etama buro ning kau neya, awiya gi. 20Arare ning iropung. Wosiro awong aune dema babari sero nasani kotung-katung oko yase. Emo awiya nane sesena bumeya ara.” 21Ayero senu giro Petoro mene wosiro baungno nunae-una yero eyero sena, “Na kau neya na era. No eno butunei?” 22Ayero senu awong eyero tugata yewa, “Gorobo emora diya emo Konilio amimene nae iyengti butunenane. Nung Tuwa Bayau sou yero nasani etutero noiya. Arare Yuda emo nung giro aratapu nasani yawa yawa yero nowa. Nung awiya Tuwa Bayaura angelo zo mene nuna-una kasa yero ning garo nuna-una yuno babanane be nina-una atu ge ena nigaise sesiya.” 23Ayero sewa giro Petoro mene awong kora-makora yena ara. Kora yenu atu awiwa iya gainu aune nung Yopa napora ge nigao ena aune emo otu bumuwa aune dema bamuwa arauwa.

Petoro mene Koniliora gare witiro emo Yuda oko aune otao yena.

24Awong nagibe atu ping dekaongka awiro aune kasa ye Sisaria nape gaiwa. Konilio nung sedikaing nuna aune otao mani nuna eno senu au dekaongna gaiwa awong diya mitiwa kasa yewa. 25Kasa yero Petoro mene gare towari sero nenu Konilio mene nuna-una nugu buro nuna tera atu boma gaero yawa yawa bainakama yena. 26Ayero yenu Petoro mene iropaise eyero sena, “Ning iropung. Na emo ning ayao ine ara.” 27Ayero sena ara. Ayero sero ge ungwe-maungwe yero gare toiro emo augairo mitiwa awiya giro eyero sena, 28“Niye susuwa nanae Yuda emora gosinowa. Nae emo Yuda oko aune tairo naota esewa ye ninae-una gao awiya gazao ge mitiya ara. Arata Tuwa Bayau mene susuwa awiya na eno gipetiya, arare na emo zota zo eno beingtire ayero sero awang oko sarinena. 29Arare na bumanese yumeya bumaora oko mou yetena. Arare bumanese yumeya butunena auna susuwa sepu gane.” 30Ayero senu Konilio mene eyero sena, “Sipe zo oune tani zo nana-una kasa yetiya auna ungwe diyana nigi. Yeme wari diti 3 kilok niya, deka ayero wari diti 3 kilok nesesi na isa sinasani mitesesena aune emo taung wori nuna waegaore amimene nana-una kasa yetiya. 31Kasa yero na eno eyero sesiya, ‘Konilio, Tuwa Bayau mene isa nina nigiti nasani mono pumao nina giro ning aratapu nasani yawa yawa niya. 32Arare ning emo iyengtasa Yopa nape baungno Simon yazo nuna zo Petoro puro bumaese. Nung emo yazo Simon wo aingsora buro yero noiya auna-una gare atu mitiya. Garo nuna wito bera atu mitiya.’ 33Ayero sesi giro na mena emo iyengtena nina-una babeya. Aune ning ge nana nigiro butunesa na kara dubo nana iwaing niya. Arare Tuwa Bayau mene ge ning eno tugata yetiya awiya teng sasa nigari sero nae apakana Tuwa Bayaura benaungna augairo etu mitenane era.” Ayero sena arauwa.

Petoro mene Koniliora dubu eno Yesura Bowi Iwaing tugata yena.

34Petoro nung be eo yenu ge eyero tugata yena, “Tuwa Bayau mene emora taung gege gosinasani oko awega-ziwega yero noiya, awiya yeme gigena me niya. 35Emo dubu giti auna ena mene nung sou yero nasani etutero nowa awong awiya Tuwa Bayau mene gosinoi teng yero noiya. 36Bowi Tuwa Bayau mene Isreli emo eno pugaina auna bowi awiya niye nigitinowa. Yesu Kristo, nung emo bauno apakana auna Tuwa, nung amimene mono pungna auna Bowi Iwaing Tuwa Bayau mene keregairo pu daung gaina ara. Gitau Yohane mene emo bauno ge ou susunasani ge tugata yero nasani nauna be auna atu 37bowi amimene Galilaya tawingna atu zayero baungno Yudaya tawing teng yena, awiya gosinowa ara. 38Ge eyao eno sinena. Tuwa Bayau mene Yesu Nasaretera awiya burora iyengtiti nasani Oweno nuna-una pugainu toinu Tuwa Bayaura putoung pungna ara. Putoung puro puma-sauma nasani emo bauno soreuno buro nasani ena Sanda mene gera yenu meko yewa awiya apakana kora yero nasani nauna. Awiya noeno okowata, Tuwa Bayau mene nung sorepu nasani naunu buro yero nauna ara. 39Nung buro Yuda tawingna arita Yerusalem nape atu yero nasani nauna auna bowi sao emo nae era. Awong nung puro i pasaora atu dewa magayena ara. 40Magayero biritira atu mitinu wari be etama aung yenu Tuwa Bayau mene nupema uwenu seka yero iropuro kasa nanae-una yenu gigiwangne. 41Awiya Yuda emo bauno apakana auna-una atu okowata, emo bowi sao emo nae Tuwa Bayau mene gitau yangtagairo pungna nanae-una gege atu kasa yena. Nae nung kara magayaora atu seka yero iropunu nung aune dema nona miniwangne ara. 42Tuwa Bayau mene Yesu emo bauno magayaore seka naore auna zaz baina naname pugaina, auna bowi ge awiya emo dubu giti aeno keregairo sanenese sena ara. 43Yesu tumo diyarineya awong awiya Tuwa Bayau mene Yesura iwaing gege eno pasena nunae disariniya. Awiya porofete apakana amimene keregairo aung yewa ara.” Ge ayero sena arauwa.

Oweno mene emo Yuda okora una wosina.

44Petoro nung ge ayero sinasani mitinu emo bauno Bowi Iwaing nigiti nasani mitiwa Oweno mene wosiro nunae-una toina ara. 45Ayero yenu Yuda emo ge nigao Petoro aune dema bamuwa awong Tuwa Bayau mene emo Yuda oko aeno dema Oweno pugaina awiya giro wawong di gamuwa ara. 46Wawong di gamuwa, noeno okowata, emo Yuda oko awong ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya sinasani Tuwa Bayau bowi newa nigiwa ara. Ayero yewa Petoro mene eyero sena, 47“Oweno naname-una toina deka ayero nunae-una toitiniya, arare ge ou suwao awiya sorao ine oko mitiya.” 48Ayero sero senu emo awong Yesu Kristora yazora susumuwa ge ou suwewa. Ayero yewa awong Petoro sorewa wari be ena awong aune dema atu mitasani nauna arauwa.

Copyright information for `ZIA