Acts 11

Petoro mene Yerusalem nape atu Tuwara dubu eno ge ungwe yena.

1Aposolo ena aune Tuwara dubu Yudaya tawingna atu nasani nauwa awong amimene emo Yuda oko dema Tuwa Bayaura ge nigiwa auna bowi nigiwa ara. 2Arare Petoro mene Yerusalem nape kapetegairo witinu Yuda emo ena emo Yuda okora taung aingso kapari sinauwa amimene nung gona yero eyero sewa, 3“Ning noeno baungno emo Yuda oko taung aingso oko kapao aune dema nona mininosi?” 4Ayero sewa Petoro mene nona kasa yena auna ungwe susuwara atu momo-zimomo yero dina ara. Didinasani eyero sena, 5“Na Yopa nape atu isa sinasani mitena Tuwa mene kotumao nana kapetegai atiyo yaine nasani nona eyero gigena ara. Nona zo mo ine bainakama oko nuna siwongpatige auna atu angsi mene diyao gamao awiya uritira atu pugeya wosiro buro nana-una nugu kasa yetiya ara. 6Ayero yeti giro na susuwa nuna gari sero diti yero aune mokora atu wo benaung-giti — napo wore, yire, ni mamanine — miteya gigena ara. 7Aune nana-una atu wawa eyero kasa yeti nigena, ‘Petoro, iropung. Dero aero minase.’ 8Ge ayero kasa yeti nane eyero sesena, ‘Tuwa, ayero oko sase. Na nona meko awiya oko mininona.’ 9Ayero sesena uritira atu ge eyero nupema kasa yetiya, ‘Tuwa Bayau mene nona saero kora niya awiya meko oko ayero sase.’ Ayero sesiya ara. 10Nona awiya kasa yeti be etama yeti aune mo nonane awiya watimeya nupema kapetegairo uritira witiya ara. 11Nona aung ni aune Sisaria nape atu emo etama ai puro nana-una baungno garo mitena auna kasa yeteya ara. 12Kasa yeteya Oweno mene na eno eyero sesiya, ‘Ning awong aune babari nasani kotung-katung oko yase.’ Ayero sesi otao mani 6 mene na aune dema baungno kasa yero Koniliora gare witenane ara. 13Witenane ge ungwe eyero yetiya, ‘Angelo mene garo nana-una witiro na eno eyero sesiya, “Ning mani iyengti Yopa nape baungno Simon yazo nuna zo Petoro awiya sero puro bumae. 14Puro baya ning aune dubu nina niye ge tugata yai nigaya Tuwa Bayau mene niye sorero pumariniya.” Angelo mene na eno ayero sesiya.’ 15Konilio mene ayero sesi giro na ge tugata nasani mitena, gitau Oweno naname-una wosina, deka ayero nunae-una wosiya ara. 16Wosi giro nane Tuwa mene ge eyero sena awiya kotumena, ‘Yohane mene niye ge ou susunoiya, arata Tuwa Bayau mene Oweno niye eno pugariniya.’ 17Name Tuwa Kristo tumo diwangne Oweno name eno pugaina, Oweno dekaongka awiya awong eno pugai giro na wosao eyao emimene nono yero Tuwa Bayau awang sarineni?” 18Petoro mene ayero sinasani awong tugata yenu nigiro yo nunae ozenu Tuwa Bayau bowi nasani eyero sewa, “Arare Tuwa Bayau mene emo Yuda oko dema dubo darawa yero nao me iwaing auna gerao yero naese sinoiya ara.” Ayero sewa arauwa.

Tuwara ge puro baung Antiok nape yewa.

19Iwo mene Stiwen dero Yesura dubu auna ena dero tunewa zanero ena Fonisia tawingna, ena Saipras gutura bamuwa, aune ena Antiok nape bamuwa ara. Baungno atu nasani Tuwara ge awiya Yuda emo eno gege tugata yewa ara. 20Ayero newa nunae-una mokora Saipras guturata Sairini tawingna ge nigao emo bauno ena awong amimene Antiok nape kasa yero emo Yuda oko aune dema nasani Tuwa Bayaura Bowi Iwaing tugata yewa ara. 21Tuwara putoung nunae-una mitina, arare ge tugata yewa emo bauno dubu bainakama mene ge awiya nigiro Tuwa tumo diro dubu nuna yewa ara. 22Dubu nuna yewa auna bowi awiya Yesura dubu Yerusalem atu nasani nauwa amimene nigiro Banaba iyengtiwa Antiok nape baungna ara. 23Baungno kasa yero Tuwa Bayaura mono bowire nunae-una mitina awiya giro yawa yawa nasani dubo nunae mene Tuwa Bayau iniro baingtaese sero awong yupunasani ge tugata-magata yena. 24Banaba nung emo iwaing. Moko nuna-una Owenone tumo diyaore mene be buna. Arare napo auna emo bauno daigairo amimene Tuwara una susumuwa arauwa.

25Arare Banaba nung Saulo tamari sero Taso nape baungna. 26Baungno taunu dema Antiok bamuwato ara. Awongto Yesura dubu aune dema tairo dawang zo atu nasani emo bauno daigairo aeno ge tugata yero nasani nauwato ara. Yesura dubu Kristen ayero sero nowa, yazo awiya Antiok nape atu mena sewa tau yena. 27Be aune porofete emo ena mene Yerusalem atu iropuro baung Antiok nape yewa ara. 28Nunae-una emo zo yazo nuna Agabo, nung Oweno mene kotumao pugainu giro dopero tawing sero sero auna atu dora botiyo bainakama kasa yarinena auna bowi sena. (Dora botiyo awiya Roma emo tuwa Klodio nauna aune kasa yena.) 29Arare Kristen dubu awong ge awiya nigiro titiwing awena gosinasani auna teng moni kora yero pu dekaongna gairo Yudaya tawingna otao mani eno pugaya babaise sewa tau yena ara. 30Arare moni pu dekaongna gaiwa awiya Banabato Saulora waweng pugaiwa puro baungno dubu auna simai yero nasani nauwa aeno pugaiwato pumuwa arauwa.

Copyright information for `ZIA