Acts 12

Herode mene Yakobo dero Petoro bunena.

1Be auna atu emo tuwa Herode mene Yesura dubu auna emo bauno ena dero gera-gaira yero puro bunao gare pugaina. 2Ayero nasani senu Yohanena tato Yakobo awiya iwi mene dewa magayena ara. 3Ayero yena aeno Yuda emo yawa yawa yewa giro pasena zo susuuno senu Petoro dema bunero bunao gare pugaiwa ara. Be awiya Magayao mene awong Daigaina auna oregao be yenu Yuda emo yis seminiro newa aune bunena ara. 4Herode mene Petoro bunero eyero kotuna, “Magayao mene awong Daigaina auna oregao be nunae aung yai aune na Petoro dari sero puro emo baunona ditira atu koto yarinena.” Ayero kotupu nasani senu bunao gare pugaiwa gorobo emo dubu 4 mene diya yewa. Dubu zo gorobo emo 4, dubu zo gorobo emo 4, ayao amimene nung diya yewa. 5Petoro bunao gare mitinu Tuwara dubu mene nung eno isa susuuno sao gege sinewa Tuwa Bayaura una witao gege wiwiti nauna arauwa.

Angelo zo mene Petoro bunao gare atu besena.

6Koto yaora be nugu yenu Herode mene eyero kotuna, “Iya gai na Petoro puro kasa yana garineya.” Ayero kotupunasani awinenu ping aune gorobo emo etobe mene Petoro seni etobe mene bunero puro awinewato, gorobo emo ena mene zo garo be bautara atu dopero bunao garo diya yewa ara. 7Dopero mitiwa Tuwara angelo zo mene garo mokora atu mena kasa yena. Kasa yenu garo moko waegatinenu aune angelo mene Petoro uwero eyero sena, “Mena iropung.” Ayero sinenu Petorora wawongna atu seni etobe mitiwato awiya besewato ara. 8Seni besero wosiwato angelo mene Petoro eno eyero sena, “Ipura geing nina diro te soga tera pugai.” Ayero senu yenu aune angelo mene nupema sena, “Taung wori nina imoko wosogairo na ago ye.” 9Ayero senu giro ago nasani angelo mene tani nena awiya giginu tani me ine okowata atiyo yaine yena. 10Awongto bautunete gorobo emo zo daigairo nupema zo daigairo bautunete garo be napo kakame babao aeni mene yao auna kasa yewato garo be nuka nutope apenu kasa daung yewato ara. Kasa daung yero baungno nagibo zo daigairo aune angelo mena tara yena. 11Ayero yenu Petoro nung kotumao kasa yenu eyero sena, “Yeme gosinena. Tuwa nung angelo nuna iyengti Herodera waweng atu o nupema tani Yuda emo mene na eno yari sineya auna atu sorero pupuniya.” 12Ayero sero susuwa me giro baungno Yohane zo yazo nuna Mak auna ai yazo Maria auna gare kasa yena. Garo auna emo bauno daigairo mene augairo isa sinasani mitiwa. 13Ayero newa Petoro baungno daung atu dopero garo be denu au bauno zo yazo nuna Roda nung, “Awe garo be deduniye?” ayero sero kasa yena. 14Kasa yero Petorora ge mapu nigiro yawa yawa nasani garo be oko apao yangdoro kapetegairo toiro, “Petoro buro garo be bautara atu dopero mitiya,” ayero sero awong tugata yena ara. 15Tugata yenu nigiro eyero sewa, “Ning dau nesita?” Ayero sewa nung ge tauyao sena, “Nung meba dopero mitiya ara.” Ayero senu awong eyero sewa, “Awiya ititi nuna mene nita.” 16Ayero wina-se newa Petoro mene garo be giriri-gariri yao gege nasani mitinu giro garo be apero nung giro awong ge aung yewa. 17Ayero yewa Petoro mene ge yangduwaese wawong sapiyero Tuwa mene bunao gare atu nung besero puro buna auna ge ungwe yero besugairo aune eyero sena, “Niye ge ungwe nana awiya Yakobo aune otao mani nana ena tugata yepu nigae.” Ayero sero awong yangdoro agewa zora baungna arauwa.

Herode ipa mene miniwa magayena.

18Iya gainu gorobo emo mene Petoro kau yero “Tani ewiya noiye? Nupema nung nono yero babiye?” ayero sero susuwa kau yero giro yangduwa. 19Ayero yewa arata Herode mene kau yero tamaese senu kau yao buro yewa aung yenu giro gorobo emo Petoro diya mitiwa awiya daya magayaese sena ara. Ayero sero aune nung Yudaya tawing doro wosiro baung Sisaria nape yero atu nasani nauna ara.

20Herode nung be aune napo etobe Tayato Saidon auna emo bauno iwo yena. Anenu giro napo auna mamono awong dubo dekaongka yero nung gari bamuwa ara. Baungno kasa yero ge kora yari sero Herodera emo gitau yao zo yazo nuna Bilasto nune awong soremaise sewa giro nung awong soreuna. Gitau awong Herodera tawingna atu wo ma zuma gaero pupunasani nauwa, arare ge kora yero nupema tairo nari sewa ara. 21Ge kora yari sewa Herode mene ge abena saora be pugaina. Be awiya bunu giro taung nuna siuno yero baingtiro emo tuwa adumaora ura nuna-una atu adungno mitasani ge taung puro witaora sinasani emo tugata yena. 22Tugata yenu emo bauno apakana amimene wawa sero eyero sewa, “Ge awiya emo zora ge ine okowata, Tuwara ge ine niya.” 23Ayero sewa Herode mene emo baunona ge oko awang sao Tuwa Bayau daigaina, aeno Tuwara angelo zo mene nung mena no daine yena. Ayero yenu ipa mene miniwa magayena arauwa.

24Tuwa Bayaura ge mene zo wisika sero soma sero baungna ara.

25Banabato Saulo awongto Yerusalem nape atu buro sao awiya teng yewato aung yenu awongto nupema Antiok nape kapetegari nasani Yohane zo yazo nuna Mak awiya puro dema bamuwa arauwa.

Copyright information for `ZIA