Acts 13

Banabato Saulo burora iyengtiwa bamuwato.

1Yesura dubu Antiok nape atu nasani nauwa auna mokora atu porofete emore gipao emore awong amimene nasani nauwa. Banaba, Simion, yazo nuna zo Naiza, Lusias nung Sairini napora, Saulo, aune Maneyen. Nung aune emo tuwa Herode awongto awiya dema bayao. Emo ayao amimene porofete emo arita gipao emo yero nasani nauwa. 2Awong wari be zore nona semininasani Tuwa bowi newa Oweno mene ge eyero sena, “Banabato Saulo eno buro ge sewang awiya yaetose na eno nasani burora pugaipu.” 3Ayero senu nona seminiro isa sinete wawong nunae ziye nunato una pugairo gao yero burora iyengtiwa bamuwato ara.

Banabato Saulo Saipras gutura bamuwato.

4Oweno mene awongto burora iyengtinu giro wosi wito bera yero bautunete Selusia nape kasa yewato ara. Atu kasa yero wangna witiro bautunete Saipras gutura kasa yewato ara. 5Atu kasa yero napo gitau yao Salamis auna baungno Yuda emora yere ibu ena auna toiro Tuwa Bayaura ge tugata yewato ara. Yohane zo yazo nuna Mak amimene awongto aune dema nasani awongto soreuna.

6Awong atu iropuro ang yero gutu busero Pefos nape kasa yewa. Atu kasayero goe-isika yao emo zo yazo nuna Bara-Yesu awiya tamuwa. Nung Yuda emo. Nung nuka nutope, “Na Tuwa Bayaura porofete zo,” asinasani nauna, arata nung Tuwa Bayaura porofete okowa. 7Emo amimene diya emo baina zo yazo nuna Sesias Polas auna otao yero nasani nauna. Diya emo nung kotumao bainane. Nung Tuwa Bayaura ge nigari sero arataungno giro Banabato Saulo yunu garo nuna-una witiwato ara. 8Nung awongto yunu witiwato goe-isika yao emo Elima (yazo awiya Grik ge. Grik emo mene goe-isika yao emo apakana awiya Elima asinasani nauwa), nune diya emo aeno Tuwara ge sorinasani awongto awang sena ara. 9Ayero yenu Saulo, yazo nuna zo Paulo asinasani nauwa, nung awiya Owenona putoung mene moko nuna-una atu toiro bebunu nung Elima anuwing nasani eyero sena, 10“Ning Sandara mani. Ning etutero naora iwo emo. Dubo nina-una atu etegaore mekore mene be bumao. Ning Tuwara ge me darawa yasa ge iwao yaise yero nosa. 11Arare Tuwara putoung abena nina-una yeme kasa niya. Ning diti guma yariniya. Wari be ena ning warira waegao oko gao narinesa.” Ayero senu mena kara diti guma yenu ziru-ziru nasani wawong mene inigi-inigi nasani emo zo wawong nuna iniro nagibo gitau yaise kau yero baungna. 12Tani awiya kasa yenu diya emo mene giro Tuwara ge giginu putoungne yenu giro Yesu tumo dina ara.

Paulo mene Antiok napo zora atu Yuda emo ge tugata yena.

13Paulo aune emo mani nuna awong Pefos napo yangdoro nupema wangna witiro bautunete baungno Pamfilia tawingna napo zo yazo Pega auna kasa yewa. Atu Yohane Mak mene awongto yangdoro Yerusalem nape kapetegairo baungna ara. 14Ayero yenu awongto Pega napo yangdoro bautunete Pisidia tawingna Antiok napo zo auna kasa yewato. Kasa yero atu newato Sabat iya be zo bunu giro awongto Yuda emora yere ibura toiro adungno mitiwato ara. 15Atu mitiwato yere ibura simai mene sao tauyao gere porofetera ge gayao ena awiya zazagairo aung yero mani zo sewa baungno awongto eno eyero sena, “Otao, Tuwara ge susuwa ena kotupuneitota, awiya seputo niganene.” 16Ayero sewa Paulo mene iropuro ge duwaese wawong mene sapi yero eyero sena, “Isreli otao mani nana, niye erita ena Tuwa Bayau sou yero nowa aeno sana nigipu. 17Name Isreli emo auna Tuwa Bayau mene aya-ewowo naname pungnu Izip tawingna atu newa senu wisika sewa. Ayero yewa putoung nuna mene atu yuno puro buna. 18Ayero yero eu yanawira atu puro nasani wo ma mene uninasani naunu nawe duwa dawang 40 ayero aung yena. 19Ayero yero Kenan tawingna atu emo dubu 7 mitasani nauwa, awiya dero aung yero senu aya-ewowo naname mene tawing awiya gagau sero maungne maungne yero puro nasani nauwa ara. Ayero mitawe duwa dawang 450 aung yena. 20Kenan tawingna atu nauwa gitau yao emo pugatinaunu puro nawe duwa porofete Samuel kasa yena ara. 21Kasa yenu emo tuwa pumari sewa giro Tuwa Bayau mene Benzaminna dubura atu Kisira mani Saulo senu emo tuwa nunae yero dawang 40 awong gitau yero nasani nauna ara. 22Ayero nawe dunu Tuwa Bayau mene senu Saulo nung emo tuwa yaora buro yangdunu Tuwa Bayau mene Dawidi maze emo tuwa nunae pugaina. Pugairo nung eno ge eyero sena, ‘Zesira mani Dawidi kotumao nanato dekaongka ara, arare sana ge nana dipunariniya.’ 23Ayero sena, arare Dawidira saisibuna awena una towang atu zo mene kasa yero name Isreli emo baunona Sorao Emo yaise senu tauyena. Ge senu tauyena awiya me yaise Tuwa Bayau mene senu Yesu kasa yena. 24Yesu emo baunona towang oko kasa yaore, gitau Yohane mene Isreli emo bauno apakana dubo darawa yaya ge ou suwari sero ge tugata nasani yero nauna ara. 25Yohane mene buro nuna sao awiya nawe besugati nasani awong eno ge eyero tugata yena, ‘Na maze nungta sero sinowa, na emo awiya okowata. Nung ago bumariniya. Nung witao, arare nane te soga nuna dutugana teng oko yariniya.’ Yohane mene ayero sena ara.

26Otao mani nana, Abrahamna saisibuna niye erita ena Tuwa Bayau sou yero nowa, sana nigipu. Tuwa Bayau mene name kora yero noiya auna bowi awiya naname una atu pugainu kasa yena ara. 27Yerusalem nape atu nowa awong aune gitau yao nunae amimene Yesu nung Sorao Emo awiya oko giro baingtao nasani porofetera ge gayao awiya Sabat iya be sero zazagairo nigiro ayero nowa, awiya dema oko gao nasani nung iwora waweng pugaiwa. Awong ayero yewa porofetera ge awiya me yena ara. 28Awong pasena nuna kau nasani susuwa zo oko tamao yewa. Arata saineba gewera yero Pilato mene tebeba dai magayaise sewa. 29Ayero sewa Roma emo mene Tuwa Bayaura ge gayao nung eno sao auna teng yero besugaiwa. Ayero yewa ena mene nung i pasaora atu batagairo puro pu biritira gaiwa. 30Arata Tuwa Bayau mene nung magayaora atu uwenu seka yero iropuna. 31Iropuro emo bauno ena gitau nung aune dema Galilaya tawingna atu Yerusalem nape dema bamuwa nunae-una atu kasa naunu gosinauwa. Ayero nawe dunu wari be daigairo aung yena. Arare kasa yenu gigiwa awong amimene bowi sao emo nuna yero bowi nuna Yuda emo eno keregatinowa. 32Aeno nae etu buro Bowi Iwaing niye eno eyero tugata nenane era: Nona Tuwa Bayau mene gitau aya-ewowo naname eno pugari senu tauyena, 33nona awiya name saisibuna nuna nonane aeno pugaina. Awiya nung Yesu uwenu iropunu nona awiya name eno pugaina. Ge gayao awiya namba tu Sam auna atu eyero gayao mitiya,

Ning awiya Mani nana ara.
Na yeme Maung nina nena.
34Yesu uwai seka yero iropuro nete ago magayao nupema oko tamari niya auna Tuwa Bayau mene ge eyero sena,

Na nona ipu ewa-gaewa yao Dawidi eno pugari sewang tauyena auna me awiya niye eno pugarinena ara.
35Ora ge gayao zo eyero mitiya era,

Ning emo nina dang awiya oko yangduwasa
gung yero wurupariniya.
36Name Dawidira ungwe eyero nigiti nonane ara: Nung Tuwa Bayau mene buro sena awiya emo bauno dubu nuna eno yero besugairo magayena. Magayenu aya-ewowo nuna-una biritira atu pugaiwa gung yero wurupuna. 37Arata emo Tuwa Bayau mene uwenu iropuna amimene oko gung yero wurupao yena.

38Otao mani nana, sana nigipu. Tuwa Bayau mene emo awiya eno nasani pasena ninae disariniya. Auna bowi nuna mene ninae-una atu kasa yero niya ara. 39Mosera sao tauyao ge mene pasena ninae-una bunao besao ine oko mitiya. Arata Yesu tumo diyaya aune pasena ninae-una bunao apakana besariniya. 40Ora porofete mene ge gaewa ge amimene ninae-una me yoiye sero, niye giro baingtipu. Ge awiya eyero mitiya era,

41Oiye, Tuwara ge awang sao emo, niye giro yangka sero yoreba magayepu.
Na Tuwa Bayau mene buro zo niye naya be aune yarinena.
Buro auna bowi awiya zo mene sai niye nigiro gaya
me oko yariniya.
Ge gayao ayero mitiya.” Paulo mene ayero sena ara.

42Pauloto Banaba awongto yere ibura atu kasa daung yari sero newato emo mene Sabat iya be zora atu ge dekaongka awiya nupema tugata yaetose sewa ara. 43Ayewa awong augaora atu wosiro Yuda emo daigairo aune emo ena Yuda mene yaine yero nasani nauwa awong amimene awongto ago yewa giro Pauloto Banaba mene awong Tuwa Bayaura soremao awiya tumo diro naese wini ge sewato ara.

44Sabat iya be nunae zo kasa yenu emo napo auna daigairo amimene Tuwa Bayaura ge nigari sero augaiwa. 45Augaiwa Yuda emo mene emo bauno diti bainane amimene atu augaiwa awiya giro kotumao meko Paulo eno puro ge nuna puro wosaine nasani nung giro sero izewa ara. 46Ayero yewa Pauloto Banaba awongto tau yero ge sinasani eyero tugata yewato, “Yuda emo niye Tuwa Bayaura ge gitau nigaese sao mitiya ara. Arata niye nika niyetope awang sinasani ‘Nae nao me iwaingna gerao yaine yao teng oko,’ ayero sineya, arare nato niye doro emo Yuda oko auna-una babari nenato ara. 47Tuwa mene wini ge nae eno eyero sena,

Nane ning emo Yuda okora waegao ine yasese pugaingwa.
Arare emo bauno tawing sero sero yero nowa awong aeno
ge tugata yasa sorero pumane.”
48Ayero sewato emo Yuda oko amimene nigiro dubo iwaing yenu Tuwara ge eno yawa yawa nasani dawong yawero nigiwa ara. Nao me iwaingna gerao mene Yesu tumo diwa ara. 49Ayewa Tuwara ge mene tawing auna atu napo sero sero teng yero baungna. 50Arata Yuda emo mene ge iwero ge pasinasani bauno ena yazore Yuda emo aune yere sinauwa arita napora emo gitau yao auna dubo gaewa ara. Ayero yero tairo Pauloto Banaba iwo nasani tawing nunae-una tanona atu tunewa bamuwato ara. 51Bautu nasani pasena nunae-una mitina awiya gaese sero awong pu bautara gairo te nunato una atu popo nunae dureregaiwato wosinu Aikoniam nape bamuwato ara. 52Yesura dubu Antiok nape atu nasani nauwa amimene yawa yawa bainakama yewa. Nupema Oweno mene nunae-una mokora bebuna arauwa.

Copyright information for `ZIA