Acts 14

Pauloto Banaba Aikoniam nape atu ge tugata yewato.

1Pauloto Banaba Aikoniam nape kasa yero Yuda emora yere ibu auna dema toiro ge tugata yewato gigiwa me yena. Gigiwa me yenu Yuda emo aune Grik emo daigairo mene Yesu tumo diwa ara. 2Arata Yuda emo ena awong Tuwara ge awang sero emo Yuda oko ena dubo gaewa Kristora dubu eno tini kapao pumuwa. 3Arata awongto saineba sero ino ena napo auna atu nasani nauwato ara. Atu nasani Tuwara una desetiro ge nuna awang yao aung sinasani mono nuna-una bowi ge tugata nauwato Tuwa mene ge nunato awiya ge me, awiya gaese sero awongto soreunu tani putoungne ena yewato ara. 4Ayero yewato napo auna emo awong gausero ena Yuda emore taiwa, ena aposolo etobe aune taiwa. 5Ayero yewa giro emo Yuda oko ena aune Yuda emo ena aune gitau yao nunae amimene aposolo etobe aeno nao meko yari sero o daba mene dari sero ge tiwa ara. 6Ayero yewa giro awongto napo awiya mena yangdoro baung Likonia tawingna yewato ara. Tawing auna atu nasani Listera napeta Derebe napeta napo enana baungno 7Bowi Iwaing sero bautunasani nauwato arauwa.

Pauloto Banaba Listera nape atu ge tugata yewato.

8Listera nape atu emo zo mitauna nung te magayao. Nung aira tiyangna atu deka ayao kasa yero ura dekaongna atu puma-sauma yao aung adungno gege mitasani nauna. 9Adungno mitasani Paulo mene emo bauno eno ge tugata nena awiya nigiti nasani mitinu Paulo mene diti ye nuna-una gairo tumo diyao nuna gigina awiya nung kara iwaing yaine yao teng awiya gigina. 10Giro yanakana yau sero eyero sena, “Ning te nina itetiro patiro iropuro dope.” Ayero senu emo awiya mena iropuro ang yero puma-sauma yena. 11Ayero yenu emo dubu bainakama awong Paulo mene tani yena awiya giro wawa sero Likonia ge nunae-una eyero sewa, “Uritira Tuwa mene emo ine yero naname-una kasa yero miteyato era.” 12Ayero sinasani Banaba maze tuwa etegao nunae zo yazo Zus auna yazo sewa. Anasani Paulo mene ge daigairo sinasani nauna, aeno tuwa etegao nunae zo yazo Hemis auna yazo sewa. 13Tuwa etegao yazo Zus auna zawing pugao ibu napo atura mitina. Ibu auna zawing pugao emo amimene senu bulimakao dire aune i wuzi piyao enane puro wosiro goma towao bera atu aposolo etobe aeno zawing pugari sero yewa.

14Ayero yewa Banabato Paulo mene nona awiya giro dubo mininasani taung wori nunato iniwato kerenu suno baung emo dubu baina auna-una towang yero ge puro suwamuro eyero sewato, 15“Oiye, niye noeno ayero nei? Nato emo gege. Nato niye ine ara. Niye tuwa etegao awiya yangdoro Tuwa naore awiya tumo diyaese Bowi Iwaing nuna niye eno sinenato. Nune uritire tawingne witore nona apakana yero aung yena. 16Gitau nasani nauwa be aune emo dubu sero awong niginu nao susuwa giti taungno nasani nauwa. 17Arata nung susuwa nuna oko pungyena. Susuwa nuna gaese mono iwaingne nasani sinoi uritira atu wa wowosinoi zamena simena kasa yero noi niye mininasani yawa yawa yero nasani yero nowa ara.” 18Aposolo etobe mene ge ayero sinasani awongto eno zawing pugao awang sewato awong ge nunato daine yewa arauwa.

Paulo daba mene dewa.

19Ayero yewa awongto atu newato Antiok napo zora-ta Aikoniam napora Yuda emo ena kasa yero emo bauno dubo uwero awong tairo Paulo daba mene dewa ara. Dewa magayenuta ayero sero watiuno puro baungno napo bautara atu pugaiwa. 20Atu pugaiwa mitinu Yesura dubu mene au gairo nung ziuno mitiwa nung iropuro napo auna nupema toiro baungna. Ayero yenu iya gainu nung Banaba puro napo awiya doro Derebe nape bamuwato ara. 21Baungno atu Bowi Iwaing sewato emo daigairo mene nigiro Yesura dubu yewa ara. Ayero yewa awongto nagibo bamuwato deka auna yesese yero Listera, Aikoniam, Antiok nape kasa yero bamuwato ara. 22Nape kasa yero Yesura dubu tauyaese o tumo diyao nunae tauyero mitaise sero wini ge ena sewato ara. Wini ge sinasani eyero sewato, “Name yayara tame atu nete Tuwa Bayau nata Tuwa yero noiya auna nape babanenese sao ara.” 23Ayero sinasani napo dekaong dekaong auna atu emo ena yangtagairo puro nona seminiro isa sinasani aune emo awiya dubura gitau yao yaese sero burora pugaiwato ara. Burora pugairo Tuwa tumo didinauwa auna waweng pugati nasani Tuwa eno isa sero aune doro bamuwato arauwa.

Pauloto Banaba kapetegairo Siria tawingna baungno Antiok nape kasa yewato.

24Awongto Pisidia tawing busero bautunete Pamfilia tawingna kasa yewato ara. 25Atu kasa yero Pega nape atu Bowi Iwaing tugata yero aune wosi Atelia nape yewato ara. 26Atu wosiro wangna witiro bautunete Antiok nape kasa yewato. Gitau napo auna atu Yesura dubu mene awongto Tuwa Bayau mene diya yai buro nuna yaetose burora iyengtiwa bamuwato ara. Arare buro awiya zayero nawe besugairo nupema yesese yero bumuwato ara. 27Buro kasa yero Yesura dubu sewato augaiwa Tuwa Bayau mene awongto soreunu buro yewato, o Tuwa Bayau mene emo Yuda oko eno tumo diyaora nagibo gipenu tumo diyaore yewa, auna ge ungwe apakana yero aung yewato ara. 28Awongto be imokore ine Yesura dubu aune dema nasani nauwato arauwa.

Copyright information for `ZIA