Acts 16

Paulo mene Listera nape atu mani zo yazo Timoti sorenu nung aune dema nasani nauna.

1Pauloto Sila mene bautunete Derebe aune Listera napo auna kasa yewato. Listera nape atu Yesura ge nigao mani zo yazo nuna Timoti mitasani nauna. Ai nuna Yuda bauno Yesu tumo didinauna, arata maung nuna Grik emo. 2Listera aune Aikoniam napora ge nigao dubu awong Timoti giro ara tapunasani nauwa ara. 3Arare Paulo mene Timoti nung aune dema naise sena. Ora tawing auna Yuda emo nasani nauwa amimene maingna maung nung Grik emo awiya giro aung yewa. Arare Paulo nung Yuda emo mene Timoti giro aratamaese sero taung aingso nuna kapena ara. 4Ayero yero aune iropuro napo sero bautunasani aposolota gitau yao mene Yerusalem nape atu sao tauyao ge sewa awiya dimaese sero Yesura dubu tugata yero bamuwa ara. 5Atu nasani buro yewa Yesura dubu auna tumo diyao tau yena. Ayenu emo ena mene wari be sero baungno tairo baungno tairo ayero yewa dubu bainakama yewa arauwa.

Paulo mene atiyo yero Masedonia emo zo gigina.

6Awong Asia tawingna atu ge tugata yari sewa Oweno mene awang senu giro Firizia tawing aune Galata tawing auna towang bamuwa. 7Baungno Misia tawing tani yao auna kasa yero Bitinia tawingna babari yewa Yesura Oweno mene deka atu babao awang sena. 8Awang senu giro awong Misia tawing busero baungno wito bago enabara atu Troas nape kasa yewa ara. 9Atu kasa yero pingne Paulo mene atiyo yero nona eyero gigina: Masedonia emo zo mene nuna-una benaungna atu dopero wawa sero ge eyero sena, “Ning buwagairo bung Masedonia tawingna yero nae soremase.” 10Paulo nung nona awiya giginu eyero sewangne, “Tuwa Bayau mene name Masedonia tawingna baungno Bowi Iwaing tugata yanenese siniya ara.” Ayero sero babari sero kora-makora yewangne arauwa.

Bauno Lidia mene Kristen yena.

11Nae kora-makora yero wangna witiro Troas napo doro darama ayero bautunete Samotres gutura kasa yewangne. Iya gainu atu bautunete Neapoli nape kasa yewangne. 12Atu wangna atu wosiro bautunete Filipai nape kasa yewangne. Napo awiya Masedonia provinsra napo baina zo ara. Roma emo mene napo auna maung yero nasani nauwa. Arare nae napo auna wari be ena atu naungwane ara. 13Atu naungwane Sabat iya be kasa yenu napo bautara ou zo mitoiya auna atu eyero sinasani bamuwangne, “Yuda emo isa buro yero nowa auna kakamo zo ou pae atu mitita baungno ganene.” Ayero sero baungno atu mani bauno augairo mitiwa awiya taungno mitasani ge tugata yewangne ara. 14Nunae-una bauno zo mene Tuwa Bayau sou yero nasani nauna, yazo nuna Lidia. Nung mo yuyao owere zuma bainane auna stowara ai. Nung Tayataira napora. Bauno awiya Tuwa mene senu kotumao nuna zawagainu nung Paulora ge dawong yawero nigina. 15Ayenu giro nae nung awiso nuna aune awiya ge ou suwewangne aune nung nae eno eyero sena, “Niye na gigeya Tuwara mani me nena, arare garo nana-una witiro mitao-masi yepu.” Ayero sinasani gewera yenu giro witi garo nuna-una yewangne arauwa.

Pauloto Sila bunao gare pugaiwa.

16Be zore nae isa saora kakamo auna bautunewangne soumani baunodi zo mene nae tauna. Mani baunodi awiya nung sewa-sewa bauno, nung ititi meko puro nasani nona ago emo baunona una kasa yari nauna awiya keregairo nasani nauna. Ayero nasani wau moni watipu naunu butunaunu mamono nuna mene pupunasani nauwa ara. 17Arare nung amimene nae be ozaung taungno nae ago nasani wawa sero eyero sinauna, “Emo emimene Tuwa Bayau bainakama auna buro-mani yero nasani iwaing yaese auna nagibo niye eno sero gipero ayero nowa.” 18Wawa awiya wari be giti sinawe dunu giro Paulo nung ge awiya bereya yenu giro kapetegairo ititi meko eno eyero sena, “Na Yesu Kristora bera sana baunona mokora atu kasa yero baung.” Ayero senu ititi meko awiya mena kasa yero bauno awiya doro baungna. 19Ayero yenu mani baunodi auna mamono mene wau moni nunae kasa yaora nagibo aung yenu giro Pauloto Sila iniro watiuno puro baung napo mokora yero emo gitau yaora augaora pugaiwa ara. 20Pugairo zaz eno eyero sewa, “Awongto Yuda emo mene napo naname-una buro napo naname gera yero nowato ara. 21Ayero nasani tani-butani seka name Roma emo mene yao teng oko, o tani ena sao tauyao ge naname mene gaziniya awiya taungno puro neyato.” 22Ayero sewa emo dubu baina dopero mitiwa amimene awongto eno tini kapao puro awongto puro iwo newa gitau yao mene taung wori nunato iniwa kerenu dutugairo waung mene daese sewa giro 23waung mene yanakana dero aune etobe deka ayero bunao gare pugaiwa ara. Pugairo awongto awang yero babowito sero diya mene awongto diya yero baingtaise sewa ara. 24Ayero sewa giro awongto bunao garo towang daung auna pugairo te nunato i para wekao mene wekenu awiwato arauwa.

Bunao garora diya mene Kristen yena.

25Ping towang singsang gairo aune Pauloto Sila mene Tuwa Bayau yere isare mene bowi newato bunao emo ena mene nigiti nasani mitiwa 26dumi bainakama ipenu bunao garora ziwong ipenu towao be apakana iwewa emo apakanana bunao besewa ara. 27Ayero yenu bunao diya mene awao masira atu igo ago yero iropuro towao be apakana iwao gege giro bunao emo zanero aung yewita ayero sero iwi nuna geing ipura auna atu ininu gururu senu puro nuka nutope gayari sero nenu giro 28Paulo mene wawa sero eyero sena, “Taung nina oko gera yase. Nae apakana ayero teng mitenane era.” 29Ayero senu diya mene damana eno senu awiso nuna damana pugaiwa mena bunao garo mokora toiro te-wawong ipenu Pauloto Silara una koing gaina. 30Ayero yero garo mokora atu yuno puro baungno daung yero awongto atata yero sena, “Emo tuwa nana, na nono yana Tuwa Bayau mene na sorero puro kora yariniye?” 31Ayero senu awongto abena eyero sewato, “Ning aune dubu nina aune Tuwa Yesu Kristo tumo diyaya aune Tuwa Bayau mene niye sorero puro kora yariniya.” 32Ayero sero nung aune dubu nuna awiya Tuwara ge tugata yewato ara. 33Tugata yewato nigiro diya amimene ping aune awongto yuno puro baungno waung iso awiya saero dowena. Ayero yero aune senu awongto nung aune dubu nuna awiya ge ou suwewato ara. 34Ayero yewato awongto yuno garo nuna-una puro witiro senu nona saiwa miniwato ara. Be aune diya nung dubu nuna aune awong Tuwa Bayau tumo diwa sorero puro kora yenu giro yawa yawa yewa arauwa.

Zaz mene sewa Pauloto Sila bunao gare atu kasa yewato.

35Iya gainu zaz mene polis iyengtiwa baungno eyero sewa, “Emo etobe bese babaeto.” 36Ayero sewa diya mene nigiro Paulo eno eyero sena, “Na nito iyengtana babaetose zaz mene ge pugeya bumiya, arare nito kasa yero baungno monone neuputo.” 37Ayero senu Paulo mene polis aeno eyero sena, “Nato Roma emora napo zora atu kasa yewangto, arare nato Roma emo ara. Arata awong nato tebeba emo baunona ditira atu susuwa nanato oko nigao aune waung mene dero puro pu bunao gare geya. Ayero awong nono yero nato opene iyengtitinei? Ayero oko mitiya. Nuka nuyetope buro nato saya babaneto.” 38Paulo ge ayero senu polis amimene yesese yero baungno zaz tugata yewa awong emo etobe Roma emora napo zora atu kasa yewato auna bowi nigiro awang yewa ara. 39Awang yero nunato una buro awongto yupu nasani kora yero bunao gare atu puro kasa yero napo nunae yangdoro babaetose sewa ara. 40Ayero sewa awongto bunao gare atu kasa yero Lidiara gare baungno Yesura dubu giro soremao ge ena sinete aune napo awiya yangdoro bamuwato arauwa.

Copyright information for `ZIA