Acts 17

Pauloto Sila Tesalonika nape bamuwato.

1Pauloto Sila mene Amfipoli nape kasa yero napo awiya yangdoro bautunete Apolonia nape kasa yero nupema napo awiya yangdoro bautunete Tesalonika nape kasa yewato ara. Atu Yuda emora yere ibu zo mitauna. 2Arare Paulo mene yere ibura bautunasani nauna deka ayero napo auna atu mitasani Sabat iya be etama yere ibu nunae-una toiro awong aune dema mitasani Tuwara ge gayao zazagairo sero nigiro ayewa. 3Ayero nasani Tuwara ge gayao auna susuwa tugata-magata nasani eyero sena, “Sorao Emo naname Kristo amimene yaya taungno magayero aune magayaora atu seka yero iropaise sao awiya ge gayaora atu mitiya, ge awiya Yesura una atu me yena. Arare Yesu niye eno keregatinena nung awiya Sorao Emo me ara.” 4Ayero senu ena mene ge awiya nigiwa me yenu Pauloto Sila aune dema susumuwa. Ayero yewa Grik emo Tuwa Bayau sou nasani nauwa awong daigairo mene deka ayero nunae-una susumuwa. Emo gitau yaora angsi daigairo mene deka ayero yewa. 5Ayero yewa Yuda emo mene awongto gigiwa meko yenu awong emo memeko-mameko ena tebe-tabe nasani nauwa, awiya puro yumuwa augaiwa ge betero ayero yewa baungno Zesonna garo ziuno Pauloto Sila puro emora una waweng pugari sero kau yewa ara. 6Awong awongto kau yero oko tamao yero giro Zeson aune ge nigao ena awiya puro watiuno baung napo diya yao emo auna-una yero wawa sero eyero sewa, “Emo ena mene emo bauno tawing sero sero auna dubo sisigati nasani yero nowa amimene naname una kasa yeteya. 7Kasa yeteya Zeson mene awong kopa yero garo nuna-una atu pugai miteya. Awong Roma emo tuwa Sisa auna ge awang sero emo tuwa zo miti siya asineya. Yazo nuna Yesu ara.” 8Ayero sewa emo bauno aune napo diya emo aune amimene gigiwa meko yena ara. 9Ayenu awong Zeson emo maingne moni pugaese sewa wau moni diya eno pugaiwa puro awong awang sewa bamuwa arauwa.

Paulo mene Beria nape atu ge tugata yena.

10Ture inu Yesura dubu mene Pauloto Sila mena iyengtiwa baung Beria nape yewato ara. Atu kasa yero Yuda emora yere ibu auna toiro ge tugata yewato ara. 11Napo auna Yuda emo awong ge nigaora dubo eo yaore nasani nauwa. Yuda emo Tesalonika nape atu nasani nauwa ayao ine oko. Awong Tuwara ge nigari sero ara tapunasani nauwa. Arare Pauloto Sila ge sewato ge nunato meta ge iwao i, ayero sinasani be giti ge auna susuwa tamari sero Tuwa Bayaura ge gayao zazagati nasani nauwa. 12Ayero yero nunae-una emo bauno daigairo mene Yesu tumo diwa. Ayero yewa Grik bauno yazore daigairo arita Grik emo daigairo mene deka ayero Yesu tumo diwa ara.

13Paulo mene Beria nape atu Tuwa Bayaura ge tugata yenu nigiwa auna bowi nuna mene Tesalonika nape baungnu napo auna Yuda emo mene nigiwa. Nigiro buro Beria nape yero emo bauno dubo uwaya Paulo eno tini kapao pumaese yewa. 14Ayero yewa ge nigao dubu mene Paulo emo enane mena iyengtiwa napo awiya yangdoro bautunete wito bage kasa yewa. Arata Silato Timoti awongto Beria nape katu mitiwato ara. 15Arare emo Paulo aune dema bamuwa amimene nung Atens nape atu pugaiwa aune Paulo mene awong eno eyero sena, “Niye yesese yero baungno Silato Timoti saya mena bumaeto.” Ayero senu awong nung yangdoro yesese yero bamuwa arauwa.

Paulo mene Atens nape atu ge tugata yena.

16Paulo mene Atens nape atu otao etobe awiya diya nasani tuwa etegao i kewao daigairo mitiwa awiya giro dubo mou yena. 17Ayenu nung Yuda emora yere ibura toiro Yuda emo awong aune Grik emo ena Yuda emore dema nasani nauwa awong aune dema Tuwara ge sero nigiro ayewa. Anasani wari be giti napo kakame atu emo taungno deka ayero ge sero nigiro ayewa. 18Ora napo auna emo nigaore nasani nauwa yazo nunae Epikurian dubu aune Stoik dubu, emo amimene Paulo aune dema ge wina-se yewa. Emo ena mene Paulo eno eyero sewa, “Nung tawing sero tepu nasani emora kotumao ewego-papego yangtaka-betaka yero butunoiya emo ayao amimene buro naname una etu no sari siniye?” Ayero sewa ena mene eyero sewa. “Nung tawing zora tuwa auna bowi siniya.” Ayero sewa, noeno okowata, Paulo nung Yesura bowi ge aune magayaora atu iropao auna bowi ge awiya sena aeno awong ge awiya sewa ara. 19Ayero sero augaora kakamo zo yazo nuna Areo atu yuno puro witiro baungno napora diya auna towang atu pugairo eyero sewa, “Ning ge seka sinesa awiya noeno sinesi? Sasa nigari sinenane. 20Nae ge awiya gitau oko nigaoware nine yeme susuware se niganene.” 21Atens napo susuware eseware awong ge bowi seka sero nigiro ayero nasani ungwe-maungwe daigairo nasani nauwa.

22Arare Paulo mene Areo ge sao kakamora atu baungno augaora towang atu dopero emo eno ge eyero tugata yena, “O Atens napora emo mani, na susuwa ninae eyero gosinena: Niye tuwa agi agi sou yero nowa. 23Na napo kakamo ninae-una puma-sauma yero nasani tuwa bowi yero nowa auna masi ninae ena gosinete aita zora owe eyero miti zazagena: ‘Aita ewiya tuwa zo name oko gao auna aita.’ Arare tuwa zo niye oko gao sou yero nowa auna susuwa niye eno keregati nena. 24Tuwa Bayau nung tawing yero auna tame atu nona apakana pugairo besugaina, nung amimene uritire tawingne auna Tuwa ara. Nung ibu emora wawong mene yao auna atu mitao-masi oko yero noiya. 25Ora nung nona zo kau nai emo mene buro yero taungno nung eno pugaine yao oko mitiya. Aung ara. Nune gege name eno naore owenone nona apakana awiya pugao gege pugati noiya ara. 26Tuwa Bayau mene emo dekaongka yenu kasa yena auna dubu nuna daigairo kasa yero wisika sero nonane. Kasa yewangne senu tawing sero sero zanero nonane ara. Gitau dubu giti oko kasa yaore Tuwa Bayau mene naora be nunae arita tawing nunae-una tano awiya pugaina. 27Awiya dubo naname mene Tuwa Bayau kau nasani bautunete nung tamanenese kotungno ayero yena. Arata nung ake kowa, nung name emo dekaong dekaong auna nugu atu mitoiya. 28Name putoung nuna-una atu nasani buro yero nonane. Emo nigaore ninae ena mene eyero sewa, ‘Name dema nuna-una atu kasa yao.’ 29Name mani awiso nuna, arare emo awong dubo nunae-una golre silvare dabare mene ititi yero owe-kakawe iwero yero nowa awiya ganane Tuwa Bayau ine oko yaise. 30Emo bauno diga yero nasani naungwane Tuwa Bayau mene name ao-diro butunauna auna be aung yena. Arare yeme ewiya tawing sero sero emo bauno dubo darawa yanenese siniya. 31Awiya noeno oko, nung be pugainu mitiya awiya kasa yai aune nung emo bauno tawing sero sero auna susuwa keregairo abena teng pugariniya. Orata emo zo awega-ziwega yaora buro awiya yaise pugaina. Pugairo tawingna emo bauno apakana nung giro baingtanenese sero magayaora atu uwenu seka yero iropuro noiya.”

32Paulo nung magayaora atu seka yero iropaora ge senu ena mene nigiro nung pusugairo iwa, arata ena mene zo eyero sewa, “Ge awiya be zore sasa niganene.” 33Ayero sewa Paulo mene augao nunae yangdoro baungna ara. 34Arata emo ena mene Paulo aune tairo Yesura dubu yewa. Nunae-una napora diya baina zo yazo nuna Dayonisio, aune bauno zo yazo nuna Damari. Awongto aune ena dema Yesu tumo diwa arauwa.

Copyright information for `ZIA