Acts 18

Paulo mene Korinti nape atu Tuwara ge tugata yena.

1Paulo nung Atens napo yangdoro Korinti nape baungna. 2Baungno atu Yuda emo zo tauna yazo nuna Akuila. Nung Ponto tawingna atu kasa yena. Awongto bauno nuna Prisila aune dema Itali tawingna atu newato aune Roma emo tuwa bainakama yazo nuna Klodio mene Roma napo sorero Yuda emo bauno apakana awang sena ara. Ayenu awongto napo awiya yangdoro Korinti nape baungno be maingkoka atu mitiwato aune Paulo mene awongto tauna. Tauno nunato una baungna ara. 3Paulo nung seli gaero pugatinaunu moni mene zuma gaero garo nauwa, deka ayero Akuila arore mene nasani nauwato, arare nung garo nunato una atu dema mitasani soreuno buro dema yewa. 4Paulo mene Sabat iya be sero Yuda emora yere ibura toiro Yuda emore Grik emore ge wina-se nasani nenu ena mene ge nuna nigiwa me yena arauwa.

5Arare Silato Timoti Masedonia tawingna atu bumuwato aune Paulo mene taungna buro yangdoro ge tugata yaora buro tau-tataware yero puro Yesu nung Yuda emora Sorao Emo me auna susuwa keregairo sinasani Yuda emo eno tugata yena ara. 6Ayero yenu Yuda emo awong ge nuna awang sero nung izewa giginu mou yenu nung awong puro pu bautara gari sero taung wori nuna ibegainu popo wosinu awong eno eyero sena, “Tuwa Bayau mene be bainana atu niye yangduwari niya auna susuwa awiya nana okowa, nika ninae gege ara. 7Na niye yangdoro emo Yuda oko auna-una baungno awong ge tugata yarinena.” Ayero sero awong yangdoro emo zo yazo nuna Titio Zastas, nung Grik emo mene Tuwa Bayau sou yero nasani nauna, garo nuna-una witiro mitao-masi yena. Garo nuna awiya Yuda emora yere ibura nugu mitauna ara. 8Yuda emora yere ibura diya yazo nuna Krispo nung aune awiso nuna awong amimene ge nigiro Tuwa tumo diwa. Nupema Korinti emo daigairo mene Paulora ge nigiro Yesu tumo diwa. Tumo diwa giro Paulora dubu mene awong ge ou suwewa ara.

9Ping zore Paulo atiyo yaine nenu Tuwa mene nung eno eyero sena, 10“Na ning aune dema nena ara. Emo mene ning eno oko nao meko yarineya. Napo euna emo bauno dubu baina mene dubu nana neya, arare ning awang yao yangdoro tau yero ge tugata nasani neu. Ge oko yangduwase.” 11Ayero senu Paulo mene napo auna emo eno Tuwa Bayaura ge tugata-magata nasani nawe dunu dawang zore zo ageware aung yena ara.

12Galio nung Akaya tawingna diya baina yero nasani nauna be aune Yuda emo awong ge tiro Paulo iwo nasani diyara una puro bamuwa ara. 13Puro baungno diya eno eyero sewa, “Emo emimene emo bauno sao tauyao ge dero Tuwa Bayau sou yaese yupunasani ato sero sinoiya.” 14Ayero sewa Paulo mene ge abena sari sero yenu Galio mene Yuda emo eno eyero sena, “O Yuda emo, emo emimene tani mekota pasena mou-mesa yao tamati siya, awiya na ge ninae nigana teng yatiya. 15Arata niye ge gayao ninae aune emora yazo aune sao tauyao ge nika ninae auna ge buro nung eno pugati neya arare nika niyetope sepu aung yae. Awiya buro nana okoware.” 16Ayero sero tunenu garo nuna yangdoro bamuwa. 17Ayenu awong apakana amimene ibura diya Sostene saniro diya emora ditira atu dero gera-gaira yewa. Ayero yewa diya mene giro oko gaine yero mitina arauwa.

Paulo mene kapetegairo Siria tawingna baungno aune Antiok nape witina.

18Paulo nung Korinti nape atu nawe Yesura dubu awiya wawong iniro awong arugairo aune Siria tawingna babari sero wangna witina. Witinu Prisilato Akuila nung aune dema bamuwa. Wangna witari nasani Senkria nape atu giti ai nuna kapena. Awiya noeno okowata, nung yemaoko oune giti ai nuna kapao awang sero Tuwa Bayaura benaungna atu senu tauyena. Arare giti ai nuna oko kapao nawe dunu sao tauyao nuna-una be aung yena, aeno ayero yena ara. 19Ayero yero atu wangna witiro bautunete Efeso nape kasa yena. Atu kasa yero Paulo mene Prisilato Akuila napo auna atu yangdunu mitauwato. Arata nung nuka nutope Yuda emora yere ibura toiro awong aune dema Tuwara gera wina-se yewa ara. 20Ena mene nung awong aune dema naise sewa nung awang sena. Awang sero awong yangduwari nasani eyero sena, 21“Tuwa Bayau mene nigai na nupema ninae-una kapete garinena.” Ayero sero Efeso nape atu wangna witiro baungna ara.

22Bautunete Sisaria nape kasa yena. Kasa yero wang yangdoro witiro bautunete Yerusalem napora ge nigao dubu taungno awong aune dema otao-gamao yewa ara. Ayero yero aune awong yangdoro Antiok nape kapetegairo baungna arauwa.

Paulo mene burora baungnu be etama yena.

23Paulo mene Antiok nape atu buro maingkoka yewa-yewa yero yangdoro Tuwara bowi puro nupema baungna ara. Ayero Galata tawingne Firizia tawing auna baungno napo ziuno Yesura dubu eno wini ge tugata nasani soreuno baungna ara.

24Atu nenu Yuda emo zo yazo nuna Apolo amimene Efeso nape atu kasa yena. Nung Alesandria napora emo. Nung emo nigao bainakamane. Nung Tuwa Bayaura ge gayao zazagati nasani nigiro baingtina. 25Ayero yero Tuwara nagibo gipewa giro baingtina. Giro baingtiro Yesura ge awiya zo oko wosopatao emo bauno eno tugata yero nasani nauna ara. Arata nung Yohanena ge ou suwao awiya gege nigina. 26Nung Yuda emora ibura atu zayero ge tugata yena, awiya zizizi-zazaza aung, tau yero tugata yena. Ge ayero gipenu giro Prisilato Akuila mene nigiro nung puro nunato una baungno Tuwa Bayaura nagibo giro baingtaise ge sero tugata-magata yewato ara. 27Ayero yewato nung Akaya provinsra babari senu giro Yesura dubu mene nung sorepu nasani ge nigao dubu atu nasani nauwa aeno igi eyero gaewa, “Emo ewiya ninae-una butuniya, awiya otao yepu.” Igi ayero gaero pugaiwa puro baungno Korinti nape kasa yero emo bauno Tuwa Bayau mene soreunu nung tumo diwa, awong awiya soremao baina yena. 28Ayero nasani Tuwa Bayaura ge gayao awiya zazagairo Yesu nung Sorao Emo me auna susuwa puro pu daung gairo emo baunona ditira atu ge wina-se nasani Yuda emora ge puro wosina.

Copyright information for `ZIA