Acts 19

Paulo mene Efeso nape atu Yohanena buro-mani ena tauna.

1Apolo nung Korinti nape atu nenu Paulo mene tawing busero bautunete Efeso nape kasa yero ge nigao dubu ena tauna. 2Tauno atata yero eyero sena, “Niye tumo diwa Oweno mene ninae-una toinuta?” Ayero senu awong abena eyero sewa, “Aung ara. Oweno niya auna bowi nae oko nigao.” 3Ayero sewa nupema atata yero eyero sena, “Ayero niye susuwa nouna ge ou suwewi?” Ayero senu awong eyero sewa, “Nae ge ou suwewa awiya Yohane mene emo bauno dubo darawa yaese ge tugata nasani nauna susuwa aeno awong nae ge ou suwewa ara.” 4Ayero sewa Paulo mene abena eyero sena, “Yohane nung emo bauno dubo darawa yaese ge ou susunasani eyero sero tugata nasani nauna, ‘Nana-una bautara bumariniya nung awiya tumo dipu.’ Ge awiya Yesu eno sinauna.” 5Paulo ge ayero senu emo mene ge awiya nigiro Tuwa Yesura yazora susuwa giro nung awong ge ou suwena ara. 6Nung awong ge ou suwero wawong nuna ziyo nunae-una pugainu Oweno nunae-una wosinu awong Owenona ge ewe-pape sinasani porofete mene saine yewa ara. 7Emo ayero yewa auna zare nunae 12 arauwa.

Paulo mene Efeso nape atu ge tugata yero nasani nauna.

8Paulo mene Yuda emora yere ibura ozaung toitinasani Tuwara ge zizizi-zazaza aung putoungne ino etama atu ge tugata yero nasani nauna ara. Ayero yero awong Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge awiya gaya me yaise awong aune dema ungwe-maungwe yero nasani nauna ara. 9Atu naunu emo ena awong ge nuna nigao awang yero Yesura ge awang sinasani augaora atu Tuwara Nagibo Sekawa awiya meko ayero sewa giro Paulo mene awong yangduna. Awong yangdoro Tuwara ge ara tamuwa emo dubu awiya yuno puro emo zo yazo nuna Tirano auna nigao garo baungno wari be giti Yesura ge tugata-magata yero nasani nauna ara. 10Atu nawe dunu dawang etobe aung yena. Ayenu Yuda emore Grik emo awong Asia provinsra atu nasani nauwa amimene apakana Tuwara ge nigiro aung yewa arauwa.

Siwara mani awiso 7 auna ungwe.

11Tuwa Bayau mene Paulo sorepu naunu tani putoungne emo bauno mene gitau oko gao awiya daigairo yero nasani nauna. 12Awiya eyao era: Emo ena mene Paulora taungna buro mo ta mobe nuna awiya puro baung yaya emo baunona-una nauwa iniro yaya aung naunu iwaing yero nasani nauwa. Anasani nauwa iwae sorowe moko nunae yangdoro kasa yero bautu nauwa ara. 13Yuda emo ena iwae sorowe tuninao emo yero soma sero keusuma yero nasani nauwa amimene goe isika iwae sorowe tunaora puro nasani nauwa. Arare Tuwa Yesura yazo bowire mene goe isika nunae yaise sero emo iwae sorowere aeno eyero sinauwa, “Yesura yazo bowire Paulo mene sinoiya auna bera babaese sinena.” 14Awena mokora atu Yudara pirisa baina zo yazo nuna Siwa auna mani awiso emodidi 7 awong amimene deka ayero yero nasani nauwa. 15Ayero nasani sewa iwae sorowe mene ge eyero kapetegaiwa, “Yesu nae gao. Paulo nae gao. Arata niye nami ing?” 16Ge ayero sinasani emo iwae sorowere nung amimene gorobo bainakama yero mani apakana dero musuna-masuna nasani taung wori nunae ininu kekeregainu taung teba yu ou suwaine yero gare atu sungno zanewa. 17Ayero yewa tani auna bowi mene kasa yenu Efeso nape atu Yuda emo Grik emo amimene nigiro awang yero giro Tuwa Yesura yazo de ika gatinasani nauwa. 18Ayero yewa ge nigao daigairo mene kasa yero digara tani yero nasani nauwa awiya apakana gate dunene yewa. 19Digara tani gate gairo emo goe isika buro yero nasani nauwa auna daigairo mene goe isika yaora buku arase gairo puro kasa yero emo baunona ditira atu iyaora igi yewa ara. Buku igi yewa auna zuma nunae zazagaiwa 50,000 kina ayao yena. 20Ayero yewa Tuwara ge mene putoungne kasa yero soma teng yena arauwa.

Paulo mene Yerusalem nape babari eo yena.

21Tani awiya kasa yero aung yenu aune Oweno mene kotumao zo Paulo eno pugainu nung baung Masedonia provinsra yero aune Akaya provinsra baungno napo teuno aune Yerusalem nape babari sena. Babari sero eyero sena, “Na Yerusalem nape kasa yero nete nupema kapete gairo buro aune baungno Roma nape kasa yarinena.” 22Arare babari sero soremao nuna etobe Timotito Erasto maze Masedonia provinsra iyengtinu gitau bamuwato ara. Nune mene zo Asia provinsra atu mitari sero nupema be maingkokaka gege susuuno nauna arauwa.

Efeso atu emo dubu bainane mene Paulo eno tini kapenu ge betewa.

23Be auna atu Efeso nape atu Tuwara Nagibo Sekawara ge betao bainakama kasa yena. Awiya susuwa eyao eno. 24Ititi silva mene yero nao emo zo nasani nauna yazo nuna Demitrio. Emo amimene etegao tuwa zo yazo nuna Atemis auna ibura ititi mamani silva mene yero naunu emo bauno mene zuma gaero puro nauwa nung aune buro-mani nuna aune nunae-una atu moni mene daigairo kasa yero nasani nauna ara. 25Arare Demitrio mene buro-mani nuna aune silva buro yao emo ena awiya yausenu augaiwa eyero tugata yena, “Otao mani, niye buro naname amimene wau moni yupunoi kasa noiya, awiya gosineya. 26Ayero emo zo buro noiya yazo nuna Paulo. Niye susuwa nuna nigiro gosineya. Nung Efeso nape atu gege okowata, Asia provinsra emo bauno daigairo yuno dubo sisigati nasani eyero sero tugata yero noiya, ‘Ititi emora wawong mene yao awiya tuwa me oko ara.’ 27Nung ayero nai emo bauno mene moni buro naname puro wosaine yarineya. A gege okowata, tuwa bainakama naname Atemis auna ibu awiya iwo yaya wosariniya. Nupema Atemisra yazo bowire nuna wosariniya. Bauno tuwa naname ewiya Asia provinsra ta tawing enana emo bauno apakana sou buro yero nowa auna yazo bowire awiya Paulo mene puro wosaese sinoiya ara.”

28Demitrio mene ge ayero tugata yenu nigiwa tini kapenu be kerero eyero sewa, “Efeso napora Atemis nung tuwa bainakama.” 29Ayero sinasani ge betewa napo emo apakana ge gege betero baung augao kakamora yewa. Ayero nasani Masedonia emo etobe Paulo ago nasani nauwato yazo nunato Gayasto Aristako awongto awiya puro iniro watiuno augao kakamora bamuwa ara. 30Ayero yewa Paulo mene bowi nigiro giro emora augaora mokora babari senu ge nigao emo mene sorewa ara. 31Ayero yewa Asia provinsra emo gitau yao ena Paulora otao mani yero nasani nauwa amimene Paulo augaora mokora baboiye sero, sao tauyao ge pugaiwa nuna-una baungna arauwa.

32Augao masira atu emo ena awong ge zo sewa, ena ge zo sewa, ayero nasani ge bainakama betewa. Ayero yewa, awiya noeno okowata, emo bauno dubu baina mene augaora susuwa oko gosinasani dubo eto yewa. 33Emo awong ayero newa Yuda emo awong otao nunae zo yazo Alesanda, nung emora una towang atu dopero mitinu ge saise musugaiwa ena mene gera susuwa gaise tugata yewa nigiro gera masira baungno ge wina-se yari sero wawong sapi yena ara. 34Ayero yenu emo awong nung Yuda emora benaung awiya gigiwa kasa yenu awong apakana dema tairo wawa sero eyero sewa, “Efeso napora Atemis nung tuwa bainakama.” Ayero sinewa aua etobe aung yena ara.

35Ayero newa napora kuskus mene ge yangduwaese senu giro yangduwa awong eno eyero sena, “Efeso otao mani nana, napo euna emo mene Atemis baina naname-una ibu aune daba nuna dang uritira atu wosina auna diya nonane, awiya awe mene nuwegariniye? 36Awiya aung ara. Emo zo mene ge awiya ge iwao ayero sao ine oko mitiya. Arare niye tani meko zo diti aung mene yaine yao eno, dubo ninae puro wosipu. 37Niye emo etobe puro bumeya awongto amimene gitau otu nona ninae zo ibura atu oko ugaing pumuwato. Nupema awongto bauno tuwa naname oko izewato. 38Arata Demitrio nung buro-mani nuna aune awong amimene emo zo gaya meko yai giro pasenana ge buro yaora be butunoi zaz emo ge nigitinowa auna-una puro baungno saese. 39Nupema ninae-una ge zo mitai giro emo gitau yaora augao bainakama zo kasayai aune sepu aung yae. 40Niye yeme tini kapao ge susuwa aung sineya iwo kasa yari yetiya, awiya Roma emora gitau yao mene nigiro name yau sai baungno ge susuwa aung teba sero nung tugata yanane nigai oko teng yariniya.” 41Kuskus mene ge ayero sero tugata yenu nigiro zanewa arauwa.

Copyright information for `ZIA