Acts 2

Oweno wosina.

1Iya be baina yazo nuna Pentekos auna be kasa yenu giro Yesura emo bauno apakana garo dekaongka auna atu augairo mitiwa ara. 2Mitiwa bewing zo bisi bainakama mene bewing saine yero uritira atu wosiro garo mitiwa auna toiro be buna. 3Ayero yenu awong gosinewa nona zo ewawa ine amimene iyao ine yero gagausero emo bauno mitiwa auna emo sero dopero waegaina ara. 4Ayero yenu Oweno mene dubo nunae-una toiro be buro ge ewe-pape dubo nunae-una pugaina awiya teng sewa ara. 5Be aune Yuda emo tawing sero sero mene augaora buro Yerusalem atu augairo mitiwa ara. Awong yere sao emo ara. 6Arare awong bewing baina awiya dema nigiro emo bauno apakana ayero buro zimuwa ara. Ziuno wawong di gamuwa. Noeno okowata, aposolo mene ge tawing sero sero auna awiya sinewa nigiwa ara. 7Nigiro wawong di gauno iwawa nasani eyero sewa, “Emo dubu ge sineya ewiya Galilaya emo gege. 8Awong nono yero tawing kasa yewangne auna ge benaung giti seseya nigenane gera mamono mene saine nei? 9Name ewiya Patia emo, Midia emo, Ilam emo, Mesopotemia tawingna, Yudaya tawingna, Kapadosia tawingna, Ponto tawingna, Asia tawingna, 10Firizia tawingna, Pamfilia tawingna, Izip tawingna, napo Sairini Libia tawingna mitiya auna napo mamanikakara, name ena mene napo Roma atu esewa yero buro mitenane, 11Yuda emo aune emo ena Yuda emo mene yaine nowa awong aune Krit emo aune Arabia emore. Name amimene nenane ge naname tawing sero sero auna awiya sinasani tani iwawaing Tuwa Bayau mene yero noiya auna bowi ge seseya nigiti nenane ara.” 12Emo awong ayero sewa dubo sisigainu kotumao daigairo puro eyero sewa, “Tani awiya noiye?” 13Ayero sewa, arata ena mene zo aposolo dubu izinasani eyero sewa, “Awong ou wain yanakana mineya, arare dubo dau ni ge ayetugao sineya ara.” Ayero sewa arauwa.

Petoro mene Oweno wosina auna susuwa keregaina.

14Ayero sewa Petoro nung otao 11 aune dema dopero ge puro zutiyero eyero sena, “O Yuda emo otao mani arita mani Yerusalem nape etu nowa, niye apakana dawong yawero ge sana nigipu. 15Niye emo dubu eeno eyero sineya, ‘Ou wain mininete dau neya.’ Ayero oko sepu. Iya yemeneka gatiniya. Arare ou wain nono yero minari nenine? 16Niye ge sineya auna eno okowata. Tani gosineya auna susuwa awiya eyao era. Porofete Yoeli mene ge eyero gaena awiya me niya.

17Tuwa Bayau mene siniya,
Nete tawingna be besugatinai
2:17Tawingna be besugatinai. Be awiya Yesu witina atu zayero butunoiya, bautunai Yesu kapetegairo bumai aune aung yariniya. Arare be yeme awiya dema be amimene pupuniya.
aune na Oweno nana pugana wa sigoru ine yero wosiro emo bauno apakana auna mokora towariniya.
Mani emodidire baunodidire ninae mene porofete mene saine yarineya. Mani emodidi ninae mene seka mitasani atiyo yaine yero nona me garineya. Emo kikiyongne ninae mene atiyo me yarineya.
18Be aune na Oweno nana emo bauno nana auna-una pugana awong porofete mene saine yarineya. 19Sana berezera atu tani ena kasa yariniya. Nupema tawingna atu dema tani ena kasa yariniya.
Tani awiya yure, iyaore, boingsa bainane amimene kasa yariniya.
20Wari sikimariniya. Ino yu yero yu ine yariniya. Tani awiya kasayaya aune Tuwara be baina waegaore kasa yariniya. 21Be aune zo nung Tuwa yau sariniya, nung awiya Tuwa mene sorero pumariniya.
Yoeli mene ayero gaena arauwa.

22O Isreli emo otao mani nana, ge sana nigipu. Tuwa Bayau mene Yesu Nasarete emo awiya burora pugaina, awiya gaese sero Tuwa Bayau mene putoung nung eno pugainu ninae-una towang atu nasani buro tau yetugao, tani sekawa aune tani putoungne yero nasani naunu gosinasani nauwa ara. Susuwa awiya gosineya ara. 23Awong Yesu puro wawong ninae-una pugarineya, awiya Tuwa Bayau mene yemaoko ayero yaese senu tau yena. Nupema yemaoko giginu teng yena. Arare nagibo sena teng niye Yesu maga yaise sero emo Yudara sao tau yao ge aung auna waweng pugeya i pasaora deteya maga yetiya ara. 24Nung maga yaora yaya tami Tuwa Bayau mene yayara bunao besero maga yaora mokora atu uweti seka yero iropumiya. Noeno okowata, magayao mene nung sorao ine teng oko. 25Dawidi mene Sorao Emo naname iropariniya auna ge eyero sena,

Tuwa nung benaung nana-una mitoi gosinona.
Na awang yoni sero, nung wawong me nana-una dopero mitoiya.
26Arare moko nana mene yawa yawa noi ewawa nana mene yawa yawa yero noiya. Awiya gege okowata, na magayaora gerao amimene Tuwa Bayau tumo didinasani iwaing oregarinena. 27Ayero yarinena. Noeno okowata, ititi nana mene magayao napora mitoiye sero, Tuwa Bayau ning na oko duwarinesa.
Ning na soumani nina me ewiya oko yangduwasa aingso nana gung yero wuru puro aung yariniya. Aung ara.
28Ning nao mera nagibo awiya na eno gipasa.
Ning na aune dema mitasa na yawa yawa bainakama yarinena.
29Dawidi mene ayero sena arauwa.

O otao mani nana, na ewowo naname Dawidira ge awiya sero baingtana nigipu. Dawidi nung magayenu mutewa biriti nuna naname-una etu mitoiya.
30Nung amimene porofete yero nasani nauna, arare nung eyero gigina ara. Tuwa Bayau mene Dawidira saisibuna dubu auna atu zo emo tuwa pugai emo tuwa yaora buro nuna awiya pumaise ge senu tau yena ara. 31Tuwa Bayau mene buro yari sena, awiya Dawidi mene gigina. Arare nung Sorao Emo naname iropao nuna-una ge eyero sena, “Tuwa Bayau mene nung oko yangduwai magayao napora atu mitariniya. Taung aingso nuna mene oko gung yero wururu sariniya. Aung ara.” 32Yesu nung awiya Tuwa Bayau mene uweti seka yero iropumiya, awiya me diti moko nanae mene giro nenane ara. 33Tuwa Bayau Maung nuna-una yumao mene yumi witiro Tuwa Bayaura wawong mera adumi Maung mene Oweno pugari sena, awiya nung eno pugai puro tani nigiti nasani gosineya ewiya yeti kasa yetiya. 34Yesu uritira witiya, ayero Dawidi nung nuka nutope uritira oko witao. Arata nung eyero sena,

Tuwa Bayau mene Tuwa nana eno eyero sena, “Ning buro wawong me nana-una atu adungno mitasa
35na iwo dubu nina awiya benaung nina-una pugana izarinesa.”
36Dawidi mene ayero sena ara. Arare niye Isreli emo apakana amimene eyero gipu tauyae. Niye Yesu i pasaora deteya, nung awiya Tuwa Bayau mene burora pugainu nung Tuwa aune Sorao Emo naname yero noiya ara.” Petoro mene ayero sena arauwa.

Emo daigairo mene dubo darawa yewa ge ou suwewa.

37Petoro mene ge ayero senu nigiro dubo miniwa ara. Dubo mininasani nung arita aposolo ena awiya atata yero eyero sewa, “Otao mani, nae nono yarinenine?” 38Ayero sewa giro Petoro mene eyero sena, “Tuwa Bayau mene pasena ninae disaise niye dubo darawa yero Yesu Kristo tumo diyaya nae niye ge ou suwanene. Ayero yanane Tuwa Bayau mene Oweno niye eno pugariniya ara. 39Niye arita mani awiso ninae arita ena ake atu nowa, awiya Tuwa Bayau naname mene ara taungno yau sinoiya auna teng Oweno niye eno pugari sinoiya ara.” 40Petoro mene ge ayero sero aung yero ge ena susuuno sinasani wini ge dema sinasani eyero sena, “Emo memeko-mameko etu nowa amimene pasenana abena tamarineya. Niye awong aune dema abena tamowi sero dubo darawa yepu.” 41Petoro mene ayero senu emo ena ge awiya nigiwa me yena, arare awong awiya ge ou suwewa. Wari be aune emo 3,000 Yesura dubu aune dema taiwa arauwa.

Bonene mininasani isa sinasani ayero nasani nauwa.

42Aposolo mene Yesura ge tugata nauwa awong nigari arataungno yero nauwa ara. Ayero nasani dubo mene tairo baingtiro bonenena-ta isara awiya ozaung-zaung augati nasani nauwa ara. 43Aposolo awong tani-butani putoungne daigairo nasani nauwa emo bauno apakana amimene wawong di gauno nasani nauwa ara. 44Kristo tumo didinasani nauwa amimene dubo dekaongka yero wau nona nunae dubura gege ayero sero nasani nauwa ara. 45Ena mene tawingne wau nunae aune awiya emo ena eno pugairo moni puro otao mani ena bogamasa nasani nauwa giro bono yero nasani nauwa ara. 46Awong wari be sero dubo dekaongka yero Tuwa Bayaura ibu bainana atu augati nasani nauwa. Nupema garo nuka nunae sero augairo bonene yero mininasani nauwa ara. Ayero nasani ma maze zo oko sorao dubo mene yawa yawa yero mininasani nauwa ara. 47Ayero nasani Tuwa Bayau bowi nasani nauwa. Ayero yewa emo bauno apakana awong giro yawa yawa nasani awong aratamuwa. Tuwa nung be giti emo bauno ena sorero pupunaunu awong dubura una susuuno nasani nauwa arauwa.

Copyright information for `ZIA