Acts 22

“Otao mani arita babuze nana, na pasena aung awiya gaese susuwa nana sana nigipu.” Paulo nung ayero sinasani Yuda emo ge nunae-una ge senu nigiro ge aung yero mitiwa. Ayero mitiwa nung nupema susuuno eyero sena, “Na Yuda emo. Na Silisia provins Taso napo auna atu kasa yewang. Arata na napo Yerusalem euna atu nigao gare nawe baiwang, Gipao emo Gamelielra una atu nasani naungwa Tuwara ge gipinasani nauna. Ayero nasani babuze nana-una sao tauyao ge apakana dimanese gipenu dipunasani naungwa. Arare niye yeme Tuwa Bayaura ge eno gorobo putoungne neya na deka ayero nasani naungwa. Ayero nasani emo bauno Tuwara Nagibo Seka ago nasani nauwa awiya magayaese sero iwo nasani emore baunone bunero bunao gare atu pugati nasani naungwa. Pirisa baina aune gitau yao dubu awong susuwa nana gosinowa, arare ge sinena ewiya ge me ayero sarineya ara. Arare awong amimene Yuda otao mani naname Damaskas nape atu nowa aeno igi gaero eyero sinasani pugaiwa puro bamuwang, ‘Na emo bauno Nagibo Sekara atu nowa awong awiya taungno bunero puro bung Yerusalem yana pasenana abena yaya tamaese.’

Paulo nung Kristen yena auna ungwe dina.

Apo 9:1-19; 26:12-18

Igi ayero sero gaero pugaiwa puro nagibe atu bautunete Damaskas napo nugu newang wari towang dodopinenu aune uritira atu waegao bainakama mene mena ozaung nomi wosaine yero na ziuna ara. Na ziunu zuwe tawingna gairo mitasani wawa eyero nigiwang, ‘Saulo, Saulo, ning noeno na dero tuninasani nosi?’ Ayero senu na eyero sewang, ‘Tuwa, ning aweni?’ Ayero sewang nung eyero sena, ‘Na dero tuninosa, Yesu Nasarete napora, na ara.’ Emo na aune dema newa awong awiya waegao gege gigiwa, arata ge na eno sena ami zo oko nigiwa. 10 Ayenu na atata yero eyero sewang, ‘Tuwa, na nono yanese sinesi?’ Ayero sewang Tuwa mene na eno eyero sena, ‘Ning iropuro Damaskas nape babasa buro yasese sao mitiya awiya ning eno tugata yarineya.’ 11 Ayero senu babari sero yewang arata waegao mene diti moko nana gaenu sikiuna. Arare pagari sero yewang teng oko yenu giro emo mani nana mene na wawong gaero puro baung Damaskas nape yewa arauwa.

12 Napo auna emo zo nasani nauna yazo nuna Anania, nung sao tauyao ge awiya etutero ago nasani nauna, arare Yuda emo napo auna atu nasani nauwa amimene Anania giro aratapu nasani nauwa. 13 Emo amimene nana-una kasa yero nana nugu atu dopero na eno eyero sena, ‘Otao nana Saulo, diti nina pagaise.’ Ayero senu na mena diti pagairo nung gigiwang ara. 14 Ayero yewang ge eyero na eno tugata yena, ‘Aya-ewowo naname una Tuwa Bayau mene aratamao nuna keregai gasese, o etutero naora Maung gosinasani be nuna-una atu ge nigasese ning pumiya. 15 Arare ning buro-mani nuna yero tani gigesa o ge nigesa auna bowi tawing sero emo bauno eno tugata yero babarinesa. 16 Ning noeno tebeba mitesi? Ning iropuro, “Yesu, ning Tuwa nana,” ayero sasa aune ning ge ou suwanane pasena nina disariniya.’ Anania mene na eno ayero sena arauwa.

17 Arare na Yerusalem nape nupema kapete gairo Tuwa Bayaura ibu bainana atu toiro isa sinasani atiyo yaine yero Tuwa gigiwang. 18 Gigiwang nung na eno eyero sena, ‘Napo euna emo mene be nina-una atu ge nana nigiro awang sarineya. Arare ning Yerusalem napo yangdoro mena baung.’ 19 Ayero senu na abena eyero sewang, ‘Tuwa, na yere ibu sero baungno ning tumo didinowa emo dubu awiya puro bunao gare pugairo waung mene dero nona, awiya napo euna emo mene giro baingtitineya. 20 Nupema bowi sao emo nina Stiwen dari sero taung wori nunae dutugairo gurutu yewa diya mitiwang Stiwen dewa gigiwang iwaing yena, awiya dema gosineya.’ 21 Ayero sewang Tuwa mene eyero sena, ‘Ning kora makora ye. Iyengtana tawing ake emo Yuda okora una babase.’ Tuwa mene na eno ayero sena ara.” Paulo mene ayero sena arauwa.

Paulo waung mene dari sero aune yangduwa.

22 Emo awong dawong yawewa Paulo mene ge ena tugata yena. Arata nung emo Yuda okora una babaora ge senu emo dubu baina amimene wawa sero eyero sewa, “Emo ayao awiya aung yaise! Nung noi meko yero noiya.” 23 Ayero wawa sinasani taung wori nunae imomoko awiya dutugairo isiwi-asawa nasani popo au ika gatinewa giro 24 gorobo emora diya mene senu gorobo emo mene Paulo puro garo nunae-una witiwa ara. Ayero yero aune Yuda emo awong noeno ge yanakana betinewa, auna susuwa gari sero gorobo emo mene Paulo waung mene daya aune susuwa nuna keregai gari sena ara. 25 Ayero senu awong Paulo waung mene dari sero te-wawong nuna wo aingso mene bunewa Paulo mene gitau yao nunae wosao zo dopero mitinu giro atata yero eyero sena, “Na Roma emo. Niye na kotora pugeya oko zuwetenare niye na waung mene teba dari sineya awiya teng yarinita?” 26 Ayero senu gitau yao nunae wosao amimene baung diya bainana-una yero eyero sena, “Nono yari sero nesi? Emo awiya nung Roma emo.” 27 Ayero senu diya baina amimene Paulora una baungno atata yero eyero sena, “Ning se. Ning Roma emo me ing?” Ayero senu Paulo mene eyero sena, “Awiya me ara.” 28 Ayero senu gorobo emora diya baina amimene eyero sena, “Na moni ewezo mene Romana gavman zuma gaewang aune na niginu Roma emo me yewang ara.” Ayero senu Paulo mene eyero sena, “Ora nane mene zo aya nana na Roma emora napo zora atu puna, arare na Roma emo yero kasa yewang.” 29 Ayero senu giro Paulo dari newa awiya mena yangduwa ara. Arare gorobo emora diya baina mene Paulo nung Roma emo awiya giro eyero sena, “Na noeno Roma emo ewiya seni mene buneteni?” Ayero sero nung dema awang yena arauwa.

Paulo mene Yuda emora gitau yao dubu auna augaora atu ge sena.

30 Iya gainu gorobo emora diya baina amimene Yuda emo awong susuwa nouna Paulo gigiwa meko yenu auna susuwa me nigari sero Paulora bunao besero Yuda emora pirisa babuze gitau yao dubure senu augaiwa Paulo puro baungno augao nunae-una atu pugaina ara.

Copyright information for `ZIA