Acts 24

Yuda emo mene Sisaria nape baungno Paulo koto yewa.

1Wari be wawong zo aung yenu pirisa baina Anania aune simai ena aune Romana sao tauyao ge gao emo zo yazo nuna Tetalo awong amimene wosiro baung Sisaria nape yero emo tuwara una kasa yero Paulora ge sewa ara. 2Ayero yewa emo tuwa mene senu Paulo kasa yenu Tetalo mene Paulo gera pugari sero emo tuwa eno ge eyero sena, “O emo tuwa nanae iwaing Filik. Ning nae iwaing diya yero nosa monone yero nonane. Anasani emo dubu nae eno kotung-katung yero nasani nae sorepunosa. 3Anasani nae napo sero awiya dema sorepu nasani nona nanae apakana kora nosa iwaing gege noi nae ning giro aratapu nonane. 4Aeno ge sana imoko yoiye sero awang nena. Arata ning eo yero nigasa ge apungkaka gege ning eno sane. 5Emo ewiya gosinonane meko yero noiya. Awiya noeno okowata, nung pasena daigairo auna maung yero noiya. Ayero Yuda emo tawing sero sero nowa auna dubo uwinoi iwo yero nowa kasa yero noiya. Ayero emo ena mene nae yangdoro gausero dubu zo ‘Nasarete emora dubu’ ayero sero nowa, auna atu susuuno nowa. Dubu auna gitau yao nung ara. 6Emo amimene Tuwa Bayaura ibu baina nanae awiya yai beingtire yaise sero nesesi pumenane ara. [Nae sao tauyao ge nanae mitiya auna teng nung gera pugatenane, 7arata gorobo emora diya baina mene kasa yero nae musuna-masuna yero wawong nanae-una atu nung sorero pumiya. 8Lisias mene ayero yero nae Paulo gera pugari sinenane amimene nina-una kasa yanenese sesiya.] Arare nae ge nuna ning eno sinenane ewiya apakana nika nitope nung atata yasa sai garinesa ara.” 9Ge ayero senu Yuda emo awong dema nung soreuno ge nuna soga yewa arauwa.

Paulo mene emo tuwa Filikra ditira atu susuwa nuna sena.

10Ayero sewa giro emo tuwa mene Paulo eno wawong yunu yenu giro ge eyero sena,

“Ning dawang daigairo tawing euna atu emo tuwa yero nae diya yero butunosa, awiya kotupu nasani ge nana dubo eo yaore sarinena.
11Na Yerusalem nape atu Tuwa Bayau bowi yari sero witiro nena wari be 12 gege niya. Arare ning ge ewiya gasa teng oko yao yai giro emo atata yasa saya garinesa ara. 12Na ibu bainanata yere ibu enanata nape atu emore dema Tuwara gera wina-se yaota emo bauno dubo uwao buro awiya zo oko yao yetena awiya gigeya. 13Emo dubu emimene ge pasi nasani ning eno ge iwineya auna me awiya ning eno nono yero giparinei? Awong ayero yao ine teng oko ara. 14Arata ge me zo keregana nigi. Tuwara Nagibo Seka asinowa, awiya Yuda emo mene giro ‘Tani naname yangdoro tani seka puro yero nowa,’ ayero sinowa, tani seka awiya puro nasani aya-ewowo nanae-una Tuwa Bayau sou yero nona. Na Mosera sao tauyao ge aune ge gayao porofete mene sero gaewa aune awiya apakana gosinona me yero noiya. 15Emo mekore iwaingne ago magayaora atu seka yero iroparineya, awiya emo dubu erita naka nanae iniro taka sinasani yero nonane. 16Arare na Tuwa Bayaura ditirata emo baunona ditira pasena aung nari sero tau-tataware yero nasani yero nona.

17Arare na dawang daigairo tawing ake-akemo auna atu nasani moni puro pu dekaongna gatinasani moni awiya Yuda emo otao mani nana ena eno pugari sero, o zawing Tuwa Bayau eno pugari sero Yerusalem nape kapetegairo bumuwang. 18Ayero nasani zawing pugari sero dang buro yero ibu bainana toiro nena tameya ara. Nane atu emo dubu bainane yuno toiro naota o ge matu yao awiya aung ara. 19Arata Asia provinsra Yuda emo ena atu miteya amimene na tebeba saniro pumeya ara. Awong amimene pasena nana zo gosinasani giro nina una buro keregaese. 20Ora gitau yaora augaora atu na gera pugairo pasena nana zo tameita, awiya emo etu miteya amimene saese. 21Na ge dekaongka gege nunae-una atu towang dopero sesena nigeya teng oko yao yetita nowa. Awiya na wawa sero eyero sesena, ‘Magayaora atu seka yero iropaora ge awiya iniro taka sero nona, aeno ena mene na gera pugeya na benaung ninae-una dodopinena era.’ Awiya gege sesena.” Paulo mene ayero sena arauwa.

22Emo tuwa Filik mene Paulora ge oko sao aung yao yangdunu ge kara mitauna. Nung Tuwara Nagibo Seka auna bowi nigiro baingtina, arare eyero gege sena, “Gorobo emora diya baina Lisias mene Yerusalem nape atu wosiro bumai aune ge ninae sana aung yariniya.” 23Ayero sero gorobo emora gitau yao zo eno eyero sena, “Niye Paulo puro diya nasani iwo benaung oko yepu. Nupema otao mani nuna kasa yero nung kora yari saya oko awang sepu.” Ayero sena arauwa.

Paulo dawang etobe bunao gare atu mitinu emo tuwa Filik mene doro baungna.

24Wari be ena aung yenu Filik arore kasa yewato. Aro nuna-una yazo nuna Drusila. Nung Yuda bauno. Arare awongto kasa yero mitasani aune Paulo yau senu witiro Kristo Yesu tumo diyao auna susuwa tugata yena. 25Ayero nasani iwaing yero nao auna susuwa aune dubo-dubo yangdoro nao auna susuwa aune nupema be bainana atu awega-ziwega yao auna susuwa senu Filik mene nigiro awang yero Paulo eno eyero sena, “Kara sesesa teng yetiya, arare ning yangdoro baung nasa ago nagibo kasa yai giro aune nupema yumana bumarinesa.” 26Emo tuwa mene ayero sena. Awiya noeno okowata, Paulo mene moni nung eno pugaise kotupu nauna. Arare nung ozaung Paulo yuno naunu buro nung aune dema ge ungwe-maungwe yero nasani nauna. 27Ayero nawe duwato dawang etobe aung yenu emo tuwa zo yazo nuna Posio Festo mene Filikra buro pungna. Ayenu giro Yuda emo Filik nung diya iwaing ayero saese sero Paulo bunao gare atu mitinu yangdoro baungna arauwa.

Copyright information for `ZIA