Acts 25

Paulo mene Festora benaungna atu ge buro yena.

Festo mene emo tuwa yenu wari be etama aung yenu nete nung Sisaria nape atu witiro Yerusalem nape kasa yena. Kasa yenu pirisa babuzere Yuda emora gitau yao awong Festora una buro augairo Paulora ge sewa. Awong nung dawong gaitinasani ge nunae nigiro sai Paulo Yerusalem nape bumaise sewa. Awiya noeno okowata, awong Paulo nagibe atu pungyero umo yero dari sero ge diwa. Arare sewa Festo mene eyero sena, “Paulo nung Sisaria nape atu bunao gare mitiya. Arare na nimoi oko mena yesese yero Sisaria babarinena. Aune Paulora pasena zo mitiya ayero sero giro ninae-una atu gitau yao ena mene na aune dema baungno aune ge nuna saese.”

Ayero sero wari be 8 ta 10 Yerusalem nape atu nete nupema baung Sisaria nape yena. Ayero yenu iya gainu koto yaora ibura toiro senu Paulo puro toiwa. Ge sao masira toinu Yuda emo Yerusalem atu bumuwa amimene nung pu towang gairo pasena nuna daigairo sero keregaiwa. Ayero keregaiwa ge iwao nunae-una me oko kasa yao yena. Ayero yewa Paulo mene ge nunae puro wowosi nasani eyero sena, “Na Yuda emora ibu bainanata Yuda emora sao tauyao geta Roma emo tuwa awiya oko puro wosao.” Ayero senu Festo mene Yuda emo dubo iwaing yaese Paulo atata yero eyero sena, “Na ning Yerusalem nape puro baungno ge nina napo auna atu sana aung yao teng nita?” 10 Ayero atata yenu Paulo mene eyero sena, “Na Roma emo tuwa Sisa auna koto yaora ibu zora mitena era. Ge nana etu saya teng yariniya. Ning nika nitope susuwa nana gosinesa. Na Yuda emo eno tani meko zo oko yewang. 11 Na pasena zota nona meko baina zo tamatena, awiya na dari sasa taung oko soratena. Awong awiya ge iwi nasani ning dubo gaineya, arare zo mene dubo iwaing yaora ge awong eno sinasani na wawong nunae-una pugao ine teng oko ara. Arare na Roma nape babana Romana emo tuwa Sisa mene ge nana sai aung yaise sinena.” 12 Ayero senu Festo nung emo mani nuna aune dema ge sero nigiro nete aune Paulo eno eyero sena, “Emo tuwa Sisa auna una babari sinesa, arare emo tuwa Sisara una babarinesa.” Ayero sena arauwa.

Emo tuwa Agripa mene Festora una bunu Paulora susuwa sena.

13 Wari be ena aung yenu emo tuwa Agripa nung nu-baunodi nuna Benisi aune awongto Festo eno yawa yawa ge sari sero wosiro baungno Sisaria nape kasa yewato. 14 Kasa yero wari be ena nung aune dema mitao-masi yero mitiwato giro Festo mene Paulora ungwe nasani emo tuwa eno eyero sena, “Filik mene bunao emo zo yangdoro baungnu mitoiya. 15 Ayero yenu na kasa yero Yerusalem nape witena pirisa babuze arita Yuda emora simai dubu awong amimene nana-una buro augairo emo awiya gera pugairo yaya buro baina nung eno puganese seseya. 16 Ayero seseya na ge enaba eyero sesena, ‘Nae Roma emo mene yaya buro baina emo zo eno tebeba oko pugati nonane. Nae awong emo gera pugati nowa auna ge gege oko nigiti nonane. Gera maung dema puro pu kotora gairo aune ge enaba aune enaba aune nigiti nonane ara.’ 17 Ayero sesena Yuda emo nana-una bumeya aune na be oko daigao iya gai na koto yaora ibura toiro adungno gorobo emo eno sesena Paulo puro bumeya ara. 18 Ayeteya Yuda emo mene nung gera pugari sero dema dopeteya na Paulora pasena baina zo keregari neita ayero sesena, arata aung ara. Awong pasena baina zo oko keregao yeteya. 19 Awong Tuwa Bayau bowi yaora tani nunae awiya eno Paulo eno iwo ge seseya. Ora emo zo yazo Yesu magayena auna ge dema puro matu gateteya. Emo aeno Paulo mene eyero sinoiya, ‘Nung seka noiya.’ 20 Arare na nono yero gera susuwa garineni ayero sero Paulo Yerusalem nape witai atu ge nuna sana aung yarinita ayero sero nung atata yetena. 21 Atata yetena Paulo nung bunao gare mitai Roma emora emo tuwa Sisa mene ge nuna sai aung yaise sesiya ara. Ayero sesi giro Paulo babaora be bumai aune sana Romana emo tuwara una babaise sero bunao gare mitai gorobo emo mene nung diya yaese sesena mitiya.” 22 Festo mene ayero senu Agripa mene abena eyero sena, “Na naka natope emo amimene ge zo sai nigari aratapunena.” Ayero senu Festo mene eyero sena, “Iwaing. Gora sai nigarinesa.” Ayero sena arauwa.

23 Arare iya gainu Agripato Benisi awongto taung siuno aune augao ibura witiwato gorobo emora diya aune gitau yao ena aune napo auna emo gitau yao dema awongto ago yero witiwa ara. Witiro toiwa Festo mene senu Paulo puro witiwa ara. 24 Puro witiwa Festo mene ge eyero sena, “Emo tuwa Agripa aune emo mani nana ena, ge sana nigipu. Emo dopero mitiya aeno tini kapao puro Yuda emo apakana mene Yerusalem nape atuta napo euna atu na ato sinasani yau sero eyero seseya, ‘Nung oko naise.’ 25 Ayero seseya na pasena nuna kau yetena, arare nung danane magayai teng oko yariniya. Arare Roma emo tuwa Sisara una babai emo tuwa mene ge nuna sai aung yaise sesi giro iyengtana babari niya ara. 26 Arata ge me kau nasani emo tuwa naname eno igi gayari sero ge no sarineni? Arare emo ewiya ninae-una o nupema emo tuwa Agripa nina-una benaungna atu pugena dodopiniya ara. Arare name susuwa nuna keregairo aune ge nuna gayana babariniya. 27 Na bunao emo zo ge nuna oko gayao tebeba iyengtana Roma nape babao awiya gigena teng oko niya.” Festo mene ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA