Acts 3

Petoro mene emo asama yao zo kora yena.

Wari zore Petoroto Yohane ture isa saora be bunu giro Tuwa Bayaura ibu baina auna toiwato ara. Toiti newato emo zo aira tiyangna atu asama yao kasayena, awiya diungno puro bumuwa. Emo nung otao mani mene be giti diungno puro baungno ibu baina auna garo bera nugu atu pugati nauwa mitima nauna. Garo be awiya Garo Be Wosewa ayero sinasani nauwa. Atu mitasani emo toiro buwana isona nauwa nona eno isa wowosa sero nasani nauna. Arare Petoroto Yohane ibu mokora towari sero newato giro nung nona eno awongto isa sena ara. Isa senu awongto nung anuwing nasani Petoro mene eyero sena, “Diti yero nato gi.” Ayero senu emo asama amimene nona zo pugari sewitota ayero sero awongto yanakana anuwengna. Ayero nenu Petoro mene eyero sena, “Nato wau moni aung. Arata nona dekaongka mitiya, awiya pugana pumarinesa. Na Yesu Kristo Nasarete napora be nuna-una sinena: iropung, ang yase.” Ayero sero wawong mera puro ininu iropupunenu te mere mepore auna mugo nunato mena tau yena ara. Tau yenu nung mena dopero ang yero awongto aune dema ibu baina auna mokora toiwa. Toiro nung sasero-sasero yero ang nasani Tuwa Bayau bowi yena ara. Emo apakana mene nung ang nasani Tuwa Bayau bowi nenu gigiwa ara. 10 Giro eyero sewa, “Ibu bainana Garo Be Wosewa auna atu mitasani wau moni eno isa wowosa sinoiya, nung ara.” Ayero sero nung iwaing yena awiya giro sopine yero kotumao oko pumao yewa arauwa.

Petoro mene ibu bainana atu ge tugata yena.

11 Emo amimene Petoroto Yohane saniti nenu emo bauno apakana ibu bainana masi zo yazo nuna Solomonna waranda auna atu sungno awongto ziuno wawong di gauno dopewa ara. 12 Emo bauno ayero yewa giro Petoro mene ge eyero sena, “O Isreli otao mani nana, niye nono yero emo ewiya giro wawong di gapunei? Niye nono yero nato yanakana anuwing nei? Nato putoung nanato una, o etutero nao nanato una emo ewiya kora yetenato ang niya, ayero sineita? Aung ara. 13 Abraham, Isaka, aune Yakobo auna Tuwa Bayau, nung ewowo naname auna Tuwa Bayau, nung amimene buro-mani nuna Yesu auna yazo de ika yena. Nung awiya ninae puro pu iwora waweng gaiwa Pilato nung besai babaise senu niye awang sewa ara. 14 Ayero nasani dubo dangne, o etutero naora maung nung awiya awang sinasani gorobo emo ninae ao-diyaise Pilato dawong 15 gainasani naora maung awiya dewa magayena ara. Arata Tuwa Bayau mene uwenu magayaora atu seka yero iropunu diti moko nanato mene gigiwangto, amaze sinenato era. 16 Emo ewiya gosinowa. Nato Yesu tumo didinasani nonato, arare Yesu mene tumo diyao nanato awiya uweti iropuro tau yeti Yesura yazo auna putoung mene emo ewiya kora yeti taung nuna iwaing yeti gosineya.

17 Otao mani nana, na niye eno eyero gosinena. Niye arita gitau yao dubu ninae amimene tani yewa auna susuwa oko gosinasani yewa ara. 18 Gitau gatau Tuwa Bayau mene Sorao Emo nuna Kristo yaya tapunete magayaise auna ge porofete apakana auna kotumaora pugainu sero gaewa, ge awiya me yena. 19 Arare Tuwa Bayau mene pasena ninae disaise sero niye dubo darawa yero Tuwa Bayau aune dema neupu. 20 Tuwa mene nuna-una atu putoung seka pumaora be pugai bumaise, o Kristo niye eno iyengtari sena awiya iyengtai wosaise niye dubo darawa yero Tuwa Bayau aune dema neupu. Yuda emora Sorao Emo Kristo awiya nung Yesu ara. 21 Nung amimene yeme uritira atu mitasani be zo diya mitaise sao mitiya, arare atu mitiya. Be aune Tuwa Bayau mene sai tawingna nona apakana nupema sesekawa ine kasa yariniya. Tuwa Bayau mene gitau otu ge nuna awiya porofete dubu nuna gerao auna kotumaora pugati naunu sinauwa ara. 22 Mose nung ge eyero sena, “Tuwa Bayau mene dubu ninae-una towang atu porofete zo na eyao ine niye eno tamariniya. Nung ge tugata yari niya awiya teng nigipu. 23 Zo nung porofete auna ge nigao awang yai giro nung Isreli dubu aune tairo noiye sero, Tuwa mene dai magayariniya.” Mose mene ayero sena ara. 24 Ora porofete ena Samuel nauna bautara kasa yero bautunasani nauwa awong apakana amimene be yeme euna ge sero gaewa ara. 25 Tuwa Bayau mene nona iwaing pugari sero ge porofetera kotumaora pugati naunu awong keregairo sinauwa, nona awiya ninae pumaese sena ara. Nupema tairo nao Tuwa Bayau mene aya-ewowo ninae eno tauna, auna me niye ara. Tairo nao awiya Abraham eno eyero sinasani tauna, ‘Na saisibuna nina gao yana gao amimene tawing sero sero emo baunona una atu teng yariniya.’ 26 Tuwa Bayau mene Mani nuna burora pugati nasani ninae-una gitau bumaise sero iyengtinu wosina, awiya niye apakana gao nasani mekora nagibora atu pumari sero ayero yena ara.” Petoro mene ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA