Acts 4

Awong Petoroto Yohane bunewa.

Petoroto Yohane awongto emo bauno eno ge ayero tugata newato pirisa aune ibura polis auna gitau yao aune Sadukayo emo aune dema nunato una kasa yewa. Kasa yero awongto emo bauno eno ge tugata nasani Yesu nung magayaora atu seka yero iropuna arare mamagayao iroparineya, auna bowi keregaiwato gigiwa meko yena ara. Gigiwa meko yenu giro awongto saniro ture inu giro bunao gare pugaiwa awiwato. Be aune Petoro mene ge tugata yenu nigiwa awong auna ena mene ge awiya nigiro Yesu tumo diro Yesura dubu aune dema susumuwa 5,000 ayao yena arauwa.

Petoro mene kotora atu Yesura yazo keregaina.

Iya gainu Yudara gitau yao emo aune simai aune sao tauyao ge gipao emo awong amimene Yerusalem nape atu augaiwa ara. Pirisa baina yazo nuna Anasi aune Kayafa aune Yohane aune Alesanda aune pirisa bainana didikaing apakana awong amimene awong aune dema augaiwa ara. Augairo sewa aposolo etobe augao nunae-una puro bumuwa nunae benaungna atu dopewato atata yero sewa, “Awe mene nito soremi emo asama awiya kora yeteito? Ana-una bera seseyato iwaing yetiye?”

Ayero atata yewa Petoro nung Oweno mene moko nuna be bunu ge eyero sena, “Gitau yao simaire, sana nigipu. Nato emo asama zo eno tani iwaing yetenato, aeno, ‘Awe mene nito soremi emo awiya kora yeteito?’ ayero sero koto nasani nato atata neya. 10 Arare keregana niye eune Isreli emo bauno apakana amimene nigipu. Yesu Kristo Nasarete napora ninae i pasaora deteya magayetiya, arata Tuwa Bayau mene magayaora atu uweti iropuro niya, putoung nuna-una emo ewiya taung nuna iwaing yeti ninae-una ditira atu dopero mitiya era. 11 Ge gayao zo mitiya amimene Yesu eno eyero siniya,

Garo yao emo niye daba zo gigiwa meko yenu
yangduwa ara.
Arata daba amimene garo wurura ziwong yero mitoiya.
12 Yesu nata name kora yao teng niya. Tuwa Bayau mene Yesura yazo emo eno keregaina, arare kora yao emo naname zo tawingna oko mitiya.” Ayero sena arauwa.

Petoroto Yohane besewa bamuwato.

13 Petoroto Yohane awongto awang yao aung be nunato eo yenu ge sewato, emo koto newa amimene nigiro awongto nigao gare oko towao, awongto emo wosao gege, awiya giro sopine yero wawong di gamuwa. Awongto Yesu aune dema nasani nauwato awiya gigiwa. 14 Nupema emo kora yewato amimene nunato una nugu atu dopero mitinu awong nung giro ge abena sao awang yero 15 awongto sewa wosi kakame yewato nuka nuyetope eyero wina-se yewa, 16 “Name emo etobe nono yari nenine? Awongto tani putoungne ewiya yeteyato kasa yeti Yerusalem napo mene bowi ewiya nigiro aung yeteya, arare name tani nunato bewae yao ine teng oko. 17 Arare ge ewiya napo sero babai nigowi sero, sanane emo auna yazora nupema oko emo bauno eno ge tugata yaeto.” 18 Ayero sero aune awongto sewa witiwato eyero sewa, “Nito Yesura yazora nupema oko ge tugata-magata yaeto.” 19 Ayero sewa, arata Petoroto Yohane mene ge abena eyero sewato, “Niye nika niyetope kotungno gipu. Ge ninae dipunasani Tuwa Bayaura ge awang sanato Tuwa Bayau mene gai teng yarinita? Aungwa. 20 Ge nigiwangto, o nona gigiwangto awiya nato pungyero puro nao ine teng oko niya.” 21 Ayero sewato awong awang saora ge nupema sinete awongto yangduwa bamuwato ara. Napora emo bauno apakana mene tani yewato awiya giro Tuwa Bayau bowi newa giro awong emo bauno awang nasani awongto eno taung yaya zo pugaora nagibo kau yewa ara. 22 Emo kora yewato awiya nung asama yero mitawe dunu dawang 40 ayero aung yena arauwa.

Yesura dubu mene tau yero Bowi Iwaing sari sero isa sewa.

23 Awong Petoroto Yohane yangduwa awongto augaora atu baungno otao mani taungno pirisa babuze aune simai amimene ge awongto eno sewa auna ungwe-maungwe yero besu gaiwato. 24 Ayewato awong ge awiya nigiro dubo nunae dekaongka yero Tuwa Bayau eno pugairo eyero sewa, “O Tuwa bainakama, ning uritire tawingne witore nona apakana aune dema yasa. 25 Arare nine sasa Oweno mene ewowo nanae Dawidi nung soumani nina auna be punu eo yenu ge eyero sena,

Emo Yuda oko awong Tuwa eno tini kapao puro nasani tini kapao nunae auna susuwa kasa yaise yero tetere
yero nowa.
Emo dubu giti Tuwa gera yari sero kaputinowa.
26 Tawing sero serora emo tutuwa amimene Tuwa Bayau aune Sorao Emo nuna Kristo awongto iwo yari sero
ziuno dopewa ara.
Emo babuze amimene awongto iwo yari sero
augaiwa ara.
27 Ge Dawidi mene gaena, ge awiya napo euna atu me yena. Herodeto Pontias Pilato awongto emo Yuda oko aune Isreli emo awong aune dema Mani nina Yesu, nung buro nina-una gerao, nung awiya iwo yari sero augaiwa ara. Nung awiya Sorao Emo nanae yaise sasa. 28 Ayero yaya nina-una teng yarinita, awiya oko sao yewa. Arata putoung nina mitiya, arare kasa yaise sinosa teng kasa yero noiya. Aeno tani kasa yaise sasa, auna teng yewa ara. 29 O Tuwa, ge nina awang sineya auna susuwa gosinasani buro-mani dubu nina nae eno putoung pugasa ge nina awang yao aung tau yero sanene. 30 Putoung nina gipasa gaese sero emo bauno yayare kora ye. Nupema Yesu nung buro-mani nina dang auna bera tani putoungne yanene.” 31 Isa ayero sewa garo augairo mitiwa awiya youto-youto yenu Oweno mene awong sero topetinu awong awang yao aung tau yero Tuwa Bayaura ge emo bauno eno tugata yari zayewa arauwa.

Yesura dubu awong dubo dekaongka yero wau moni pu dekaongna gairo nasani nauwa.

32 Yesu tumo didinasani nauwa amimene dubo kotumaore dekaongka yero nasani nauwa. Ayero nasani wau moni nunae awiya ninawa nanawa oko sao, dubura gege ayero sewa mitauna ara. 33 Aposolo mene Tuwa Yesu magayaora atu seka yero iropuna auna bowi ge putoungne sinauwa emo bauno nigiti nasani nauwa Tuwara soremao bainakama nunae-una atu mitauna ara. 34 Nunae-una zo mene bogamasa oko yero nauna. Emo tawingne ibu niyangne nasani nauwa amimene nona nunae awiya emo ena eno pugairo abena moni puro 35 moni awiya aposolora waweng pugati nasani nauwa. Ayero nasani nauwa aposolo mene emo wau moni kau yero nasani nauwa awiya teng moni bono yero pugati nauwa pupu nasani nauwa ara.

36 Be aune emo zo nasani nauna yazo nuna Yosefe. Aposolo awong yazo nuna zo Banaba ayero sewa. Ge naname-una Onggo sero korayao emo. Nung Lewira saisibuna auna zo. Nung Saipras gutura atu kasa yena ara. 37 Emo amimene tawing garawi nuna emo ena eno pugairo moni pugaiwa awiya apakana puro aposolora waweng pugaina arauwa.

Copyright information for `ZIA