Acts 5

Ananiato Safairara ungwe.

1Emo zo nasani nauna yazo nuna Anania. Nung aro nuna Safairato ge ungwe yero tawing nunato emo eno pugaiwato abena moni pugaiwa pumuwato ara. 2Awongto ge sero tiro emo mene moni agewa pung yero agewa gege aposolora waweng pugaina ara. 3Pugainu Petoro mene atata yero sena, “Anania, Sanda mene dubo nina topetiro Oweno etegati nasani tawing nina-una zuma agewa pung yasese sesi noeno nigiro deka ayero yari yetesi? 4Tawing nina mitaise sero giro yangduwasa mitatiya. Nupema emo ena eno pugairo moni pumesa, awiya nine gege moni maung nesa. Ning noeno tani awiya yari kotumesi? Ning emo okowata, Tuwa Bayau etegesa ara.” 5Ayero senu Anania mene ge awiya nigiro zuwero magayena ara. Ayero yenu ena mene bowi awiya nigiro awang bainakama yewa. 6Magayenu mani seka mitiwa amimene iropuro taung aingso nuna mo mene dowero puro baungno mutewa ara. 7Ayero yewa 3 aua ayao aung yenu aro nuna mene tani kasa yena awiya oko gaoware garo auna atu toina ara. 8Garo auna atu toinu Petoro mene atata yero sena, “Gire, nito tawing pugeyato zuma pugeya pumeyato, awiya deka ke eri?” Ayero atata yenu bauno mene eyero sena, “Deka ka ara.” 9Ayero senu giro Petoro mene abena eyero sena, “Nito noeno Tuwara Oweno gaero gari sero ge dekaongka seseito? Yu nina muteteya mani dubu awiya yemeneka garo be bautara dopero miteya. Arare awong ning deka ayero puro baungno mutarineya.” 10Ayero senu bauno amimene zuwe te nuna-una nugu gairo magayena ara. Magayenu mani seka dubu amimene toiro aro magayenu giro puro baungno yu mutewa deka auna atu mutewa ara. 11Arare Yesura dubu aune emo bauno ena dema bowi nunato awiya nigiro awang bainakama yewa arauwa.

Aposolo mene tani putoungne ena yero nasani nauwa.

12Aposolo mene tani putoungne daigairo emo baunona una towang atu yero nasani nauwa. Awong apakana dubo dekaongka yero Tuwa Bayaura ibu baina auna agewa zo yazo nuna Solomonna waranda auna atu augati nasani nauwa ara. 13Augati nauwa emo ena mene awong aune tairo nao awang nauwa. Arata emo bauno daigairo mene awong giro aratapu nasani yawa yawa nauwa. 14Arare emore baunone daigairo nibamu amimene Yesu tumo diro nuna-una susuuno nasani nauwa ara. 15Aposolo mene tani putoungne nasani nauwa giro ena mene otao mani nunae yayare awiya nagibe atu masi zuwero masi auna atu pugati nasani eyero sinauwa, “Eyero etu mitaya Petoro mene nagibe etu puma-sauma nasani awong giro kora yaise. Nung wawong mene oko kora yao yariniya, awiya utung nuna mene enana-una suwayai iwaing yaese.” Ayero sero nauwa ara. 16Napo mamanikaka Yerusalem ziuno mitauwa auna emo bauno daigairo mene aposolora una buro augati nasani otao mani nunae yayare iwae mokora mitao aune dema puro buro nauwa kora yero nauwa iwaing yero baungno nasani nauwa arauwa.

Angelo mene aposolo bunao gare atu besena.

17Nona ayero kasa yenu giro pirisa babuze aune emo nung aune dema mitasani nauwa, awong Sadukayo dubura, awong amimene aposolo dubu eno kotumao meko puro awong iwo yewa ara. 18Ayero nasani aposolo dubu saniro puro bunao gare pugaiwa. 19Ayero yewa awinewa pingne Tuwara angelo zo mene garo be apero awong yuno puro wosiro eyero sena, 20“Niye ibu bainana atu toiro emo bauno apakana aeno nao sekawara bowi ge keregairo baingtiti nasani neupu.” 21Ayero senu awong nigiro gora gara ibu bainana atu toiro ge tugata yewa ara.

Pirisa baina arita emo dubu nuna amimene au dekaongna gairo gitau yao dubu arita Isreli emo babuze apakana awiya yau sewa buro augaiwa ara. Augairo polis baungno bunao gare atu aposolo puro bumaese sewa.
22Ayero sewa polis mene baungno bunao gare atu kau yero giro yesese yero buro eyero sewa, 23“Nae baungno garo be gazao miti gigenane. Nupema diya awong garo be diya nasani dopero miteya. Arata nae garo be apero toiro emo kau yetenane.” 24Ayero sewa ibu bainana polis auna gitau yao aune pirisa babuze amimene gigiwa teng oko yao yenu, “Tani ewiya nono yero besugariniye?” ayero sewa ara. 25Ayero sinewa emo zo mene kasa yero eyero sena, “Bunao gare pugeya awiya awong ibu bainana mokora atu ge tugata neya ora, gipu.” 26Ayero senu polisra gitau yao amimene dubu nuna puro baungno aposolo dubu keketero yuno puro bumuwa. Awiya emo bauno mene aposolo dubu eno polis daba mene dowi sero iwo yanakana oko yao etutero puro bumuwa arauwa.

Aposolo mene gitau yaora augaora atu awang oko yao ge sewa.

27Awong aposolo puro baungno augaora pugaiwa gitau yao dubura benaungna atu dopewa pirisa baina mene ge eyero sena, 28“Niye emo auna yazora emo bauno ge tugata yao awang sinenane. Arata niye ge awiya nupema Yerusalem atu tugata yeteya emo bauno pu sino apakana nigeya. Ayero nasani emo Yesu dewa auna pasena awiya nae eno pugari sero neya.” 29Ayero senu Petoro aposolo ena aune mene abena eyero sewa, “Emora ge dipunasani Tuwa Bayaura ge awang sao ine oko mitiya. 30Ninae Yesu i pasaora dewa magayena, nung awiya ewowo naname una Tuwa Bayau mene uwenu seka yero iropuna ara. 31Iropunu Tuwa Bayau mene sorero nuna-una wawong mera pugairo Gitau Yao Emo, o Sorao Emo naname pugaina. Isreli emo name dubo naname darawa yanane pasena naname disari sero ayero yena ara. 32Auna bowi awiya nae sinonane Oweno deka ayero dema sinoiya. Oweno awiya Tuwa Bayau mene ge nuna dipunowa awong aeno pugati noiya.” Ayero sena arauwa.

Gameliel nung otao mani nuna mene aposolo iwo yowi sero ao-diyaese sena.

33Aposolo mene ayero sewa nigiro tini kapenu kotumao meko puro aposolo dari sewa ara. 34Dari sewa, arata augao nunae-una atu Farisayo zo mitina, yazo nuna Gameliel. Nung sao tauyao ge gipao emo zo. Emo bauno apakana mene yazo nuna de ika gatinasani nauwa. Nune iropuro polis mene aposolo puro wosiro kakame yaya be maingkokaka atu mitaese senu wosiwa aune nung 35otao mani nuna eno eyero sena, “Isreli otao mani nana, niye emo awiya iwo yari sero giro kotungno baingtiro aune yepu. 36Gitau emo zo yazo nuna Tiudas amimene kasa yero eyero sena, ‘Na putoung bainakama nana-una mitiya.’ Ayero senu emo 400 mene nung ago yero bamuwa ara. Arata nung iwo mene dewa magayenu dubu nuna zanewa buro nunae aung yena ara. 37Nupema gavman mene emo baunona yazo gainewa be aune Galilaya tawingna emo zo yazo nuna Yuda amimene kasa yero nasani nauna. Nune emo ena yunu nung ago nasani nauwa. Ayero yenu nung dewa magayenu dubu nuna zanewa ara. 38Arare na emo eeno ge eyero sana nigipu. Niye emo dubu ewiya iwo oko yae. Dopu nae. Ge tugata yero nowa, o buro yero nowa, awiya kotumao nunae-una yarineya, awiya yangduwaya wosiro aung yariniya. 39Orata buro yero nowa awiya Tuwa Bayaura kotumaora yero yarineya, awiya ninae awong kaputari neya. Niye buro nunae sisigati nasani Tuwa Bayau iwo yaneya.” Ayero sena arauwa.

Awong aposolo waung mene dewa.

40Ge ayero senu nigiwa teng yenu aposolo yau sewa witi augaora yewa waung mene dewa. Dero Yesura yazo bowire auna ge nupema tugata yowi sero, awang sero iyengtiwa bamuwa ara. 41Iyengtiwa Tuwa awong eno giginu teng yenu awong yazo nuna eno waung pumuwa auna yawa yawa nasani augaora atu wosiro bamuwa ara. 42Arare awong wari be giti ibu bainana atuta ibu niyang enana atu Yesu Kristora Bowi Iwaing oko yangduwao tugata-magata yero nasani nauwa arauwa.

Copyright information for `ZIA