Acts 6

Taungna buro auna emo 7 awiya tamuwa.

Be aune emo bauno daigairo mene Yesu tumo diro nuna-una susumuwa dubu baina yena. Awong ena mene Grik ge sinasani nauwa, ena mene Yuda ge sinasani nauwa. Awong wari be sero nona minaora moni kapero bono yero nasani nauwa ara. Ayero nauwa Grik ge sao emo amimene Yuda ge sao emo eno kotumao meko puro eyero sewa, “Niye taung sogayaora moni bono yero nasani bauno ibono mamaga yetugao nanae yangdoti nowa.” Ayero sewa aposolo 12 mene Yesura dubu apakana yau sewa augaiwa eyero sewa, “Nae taungna buro soga yero nasani Tuwa Bayaura ge tugata yao auna buro awiya yangduwanane wosai teng oko yariniya. Arare otao mani, niye emo 7 ninae-una towang atu taungpu. Emo Oweno mene nuye topetiro noiya, o emo kotumao iwaingne, o emo emo bauno ena mene giro aratapu nowa, emo 7 ayao ine awiya taungpu. Ayero yaya buro awiya sanane naya nanae mene zo isa burore ge tugata yaora buro awiya nanene.” Ge ayero sewa dubu mene nigiwa teng yenu, emo ewiya tamuwa: Stiwen, nung tumo diyao bainakama. Oweno mene nuna-una be buro mitasani nauna. Otao mani nuna ena awiya Filip aune Prokoro, Nikano, Timon, Pamena, Nikola, nung Antiok napora emo. Nung Yuda emo me okowata, nung Yuda emo mene yaine yero nasani nauna. Emo dubu awiya tamuwa awong aposolo dubura una nugu atu dopewa isa sero wawong ziye pugairo gao yewa ara.

Ayero yewa Tuwa Bayaura ge wisika sero bautunenu Yerusalem atu emo bauno daigairo mene Yesura dubu aune dema susumuwa. Aune pirisa dubura una daigairo mene Yesura ge nigiro dipunasani nauwa arauwa.

Stiwen gera pugaiwa.

Tuwa Bayaura gaore putoungne Stiwenna una mitauna, arare nung emo baunona benaungna atu tani putoungne ena nauna ara. Arare Yuda emo ena iropuro Stiwen aune dema ge wina-se yewa. Yuda emo eyao emimene nung aune dema ge wina-se yewa: Dubu zo yere ibu nunae auna yazo nuna Emo Souyao Burora Bunao Aung auna Ibu ayero sinauwa, awong auna emo ena aune Sairini emo ena, Alesandria emo ena, Silisia emo ena aune Asia emo ena awong amimene au dekaongna gairo Stiwen aune ge wina-se yewa. 10 Ayero yewa Oweno mene kotumao iwaing Stiwen eno pugainu ge me gege sero baungnu ge nunae ge iwao yena ara. 11 Nung awong ayero daigainu giro awong emo ena taungno ge iwaese sewa giro awong Stiwen eno eyero sewa, “Stiwen nung Moseto Tuwa Bayau izinasani ge meko awongto eno sesi nigenane.” 12 Ayero sinasani emo bauno aune simai aune sao tauyao ge gipao emo auna dubo uwewa ara. Ayero yewa awong baungno Stiwen saniro puro gitau yaora augao auna bamuwa ara. 13 Puro baungno ge iwao ge saya gitau yao mene gaya me yaise sero ge iwao kotumao ena otao mani nunae eno pugaiwa. Arare awong kotora atu ge iwinasani Stiwen eno eyero sewa, “Emo emimene ibu baina naname aune sao tauyao ge naname awiya izinasani noiya. 14 Eyero sesi nae nigenane, ‘Yesu Nasarete napora amimene ibu baina ewiya dero kasariniya. Ayero nasani tani Mose mene yanenese sero gaena awiya yangdoro tani zo yanenese pugariniya,’ asesiya.” Ayero sewa ara. 15 Ayero sewa emo dubu augaora mitiwa amimene Stiwen anuwing nasani benaung nuna gigiwa angelora benaung ine yena arauwa.

Copyright information for `ZIA