Acts 7

Stiwen mene aya-ewowo nunae-una ungwe dina.

1Pirisa baina mene Stiwen atata yero eyero sena, “Ge sineya ewiya ge me ing?” 2Ayero senu Stiwen mene abena eyero sena, “O otao mani aune gitau yao nana, ge sana nigipu. Ewowo naname Abraham nung Heran napo auna oko babao Mesopotemia tawingna katu nenu aune Tuwa Bayau waegaore amimene kasa yero nung eno eyero sena, 3‘Ning tawing susuwa nina arita dubu nina awiya yangdoro nane tawing zo giparinena auna baungno narinesa.’ 4Ayero senu nung ge awiya nigiro tawing nuna Kalidia awiya yangdoro Heran nape baungno nasani nauna ara. Atu nenu maung nuna magayenu aune Tuwa Bayau mene tawing auna atu yuno puro bung tawing name yeme nenane euna yena. 5Puro buro tawing oko diriye gainu nuna yena. Aung ara. Agewa zo za nung eno oko pugao yena. Nung aune saisibuna nuna aune mene ago topetaese senu tauyena. Awiya nung mani aung nauna be aune Tuwa Bayau mene ayero senu tauyena ara. 6Tuwa Bayau mene ge zo nung eno eyero sena, ‘Saisibuna nina mene tawing sekawa zora baungno esewa ine yero nasani sou buro gege yero nasani dawang 400 ayao atu yayara tame narineya ara.’ 7Nupema nung ge zo susuuno eyero sena, ‘Sou buro yaese sero pumarineya, emo awiya abena pugana saisibuna nina yangduwaya tawing awiya yangdoro tawing euna buro na bowi yero nasani narineya.’ Ayero sena ara. 8Tuwa Bayau mene ayero sero awong nung aune dema tayaese sero tairo nao nuna Abraham eno pugairo tayao awiya daung mokera mitaise Abraham aune dubu nuna aune mene tani taung aingso kapao awiya puro naese sena. Arare mani nuna Isaka kasa yero mitinu wari 8 aung yenu Abraham mene maingna taung aingso kapena. Deka ayero Isaka mene Yakobo kasa yenu taung aingso nuna kapena, nupema Yakobo mene ewowo naname 12 kasa yero nasani nauwa auna taung aingso nunae awiya kapena ara.

9Arare ewowo naname mene maingkoka nunae Yosefe eno kotumao meko puro moni eno emo enana waweng pugaiwa puro baung Izip tawingna yewa sou buro nasani nauna. Atu baungno naunu Tuwa Bayau mene nung aune dema nasani nauna. 10Nasani Yosefe dubo minaora atu sorero puro kotumao iwaing pugainu Izip emo tuwa Fero mene giginu iwaing yenu giro ibu niyang nuna aune napo aune emo aune awiya diya naise emo tuwa pugaina ara. 11Pugainu naunu Izip tawingna o Kenan tawingna atu dora botiyo bainakama kasa yenu soma apakana nona aung yena. Ayero yenu aya-ewowo naname meri magayero nona minao kau nasani nauwa. 12Arare Yakobo mene ‘Izip tawingna atu ma mitiya,’ ayero sewa nigiro giro mani awiso nuna iyengtinu atu bamuwa. 13Ago awong Izip tawingna nupema bamuwa Yosefe mene susuwa nuna awiya tatomani nuna eno keregaina. Ayero yenu Fero nung deka ayero Yosefera dubu gigina. 14Arare Yosefe mene maung nuna Yakobo aune dubu nuna apakana emo bauno 75 awiya yau sena ara. 15Yau senu Yakobo dubu nuna aune Izip tawingna baungno mitawe magayenu aya-ewowo naname deka ayero mamagayero aung yewa ara. 16Magayewa wetu nunae puro kapetegairo baung Sikem nape yewa ara. Gitau Abraham mene Sikem nape Heimora saisibuna auna tawing zo biritira gerao ayero sero moni mene zuma gaena auna atu mutewa ara.

Stiwen mene Mosera ungwe dina.

17Ge Tuwa Bayau mene Abraham eno sena awiya me yaora be nugu nenu awong Izip tawingna atu daigairo wisika sewa. 18Ayero nasani newa Izip emo tuwa seka zo kasa yena. Nung amimene Yosefera susuwa oko gosinasani aeno 19aya-ewowo naname etegairo gera-gaira nauna. Ayero nasani senu awong mani wuire nunae magayaese sero augairo yangdoti nauwa. 20Be auna atu Mose kasa yena. Nung mani emodi benaung iwaing nibamu ami kasa yenu giro ai maungne mene gare atu pungyero puro mitawe duwato ino etama aung yena ara. 21Ino etama aung yenu aune nung magayaise sero augaiwa Ferora mani baunodi mene taungno mani nuna ayero sero puro diya yenu baina. 22Ayero yenu Ferora gipao emo mene Izip emora nigao awiya apakana gipewa giro o nigiro ayero yero buro naunuta sinauna awiya iwaing gege nauna arauwa.

23Arare Mose nung nawe emo yenu dawang nuna 40 ayao yenu Isreli emo otao mani tatomani nuna gari sero baungna. 24Baungno Izip emo zo mene Isreli zo dedunenu giro otao nuna sorero Izip emo abena denu magayena. 25Ayero nasani eyero kotuna, ‘Dubu nana Ferora wawengna atu sorero panese Tuwa Bayau mene buro niya, awiya garineya.’ Ayero kotuna, arata awong oko gigiwa. 26Ayero yenu iya gainu Isreli emo etobe wina-de newato nung baungno taungno kasugati nasani eyero sena, ‘Nito dubu dekaongka amimene noeno iwo wina-ye neito?’ 27Ayero senu emo winade zayero otao nuna dena amimene Mose musugairo ge abena eyero sena, ‘Ning emo tuwa nanae ing? Ning diya awe mene pugainu? 28Sipe ning Izip emo zo detesa, deka ayero na dari sinesita?’ 29Ge ayero senu Mose mene ge awiya nigiro giro awang yero baungno Midian tawingna emo enana towang atu esewa ine yero nasani nauna. Atu nawe bauno atiro mani emodi etobe pungna arauwa.

30Atu nawe dunu dawang 40 aung yenu aune baungno eu yanawira yero diri Sinai auna susuwara atu nenu i mamanikaka mitiwa auna zora atu iyao awinenu iyao mokora atu angelo zo mene kasa yena. 31Ayenu Mose nung iyao awiya nono yero kasa niye, awiya gane, ayero sero nugu baungnu Tuwara ge eyero kasa yena, 32‘Na aya-ewowo ninae-una Tuwa Bayau. Na Abrahamto Isaka aune Yakobo auna Tuwa yero mitona.’ Ayero senu Mose te-wawong ipenu awang nasani diti ye agao awang yero dopena. 33Dopenu Tuwa mene eyero sena, ‘Tawing papatinesa awiya dang ara, arare te nina-una soga dutugai. 34Emo mani nana Izip tawingna atu dero kaputinowa zire-buware yero nowa awiya diti ye enaka gairo gigena. Arare na awong sorero pumari sero wowosinena ara. Arare ning iropung. Izip tawingna iyengtana nupema babarinesa.’ Ayero sena arauwa.

35Arare Isreli emo awong Mose awang sero eyero sewa, ‘Ning awe mene emo tuwata diya nanae pugainu?’ Emo awang sewa deka awiya Tuwa Bayau mene emo tuwa o sorao emo nunae yaise sero angelo nuna iyengtinu iyao mokora atu kasa yero buro ge awiya sena. 36Angelo amimene nung soreunu tauyero burora baungno Izip tawingnata Wito Yuyaora atu tani putoungne nasani Isreli emo bauno yuno puro buna ara. Nung awong puro eu yanawira atu nasani tani putoungne yero nasani nawe dunu dawang 40 aung yena. 37Mose mene Isreli emo eno ge eyero tugata yena, ‘Tuwa Bayau mene ninae-una towang atu porofete zo na ine niye eno tamariniya.’ 38Ayero sena ara. Mose mene tawing towang atu Isreli emo bauno nasani nauwa aune dema nasani nauna. Nung aya-ewowo naname aune dema naunu aune angelo zo mene nung aune dema nauna. Angelo amimene Sinai diri atu nung eno ge mitao gege mitoiya awiya senu nigiro ganenese sero gaena ara.

39Aya-ewowo naname mene Mosera ge nigao awang sero Izip tawingna kapetegari sero dubo nunae baung Izip tawingna yena. 40Ayero yenu awong Aron eno eyero sewa, ‘Ning ititi ena yasa tuwa naname ayero sanane ititi amimene name gitau yaya babanene. Mose name Izip tawingna atu yuno puro buna nung magayetita nono yetiye, awiya name oko gosinenane.’ Ayero sewa ara. 41Ayero sero ititi zo bulimakao mani ine yero zawing pugati nasani tuwa ge iwao wawong mene yewa auna bonene yero mininasani yawa yawa yewa. 42Tani awiya yewa giro Tuwa Bayau mene awong doro pasena nunae-una abena tamaese senu dubo nunae sisigairo inone arasare bowi yero nasani nauwa. Arare porofetera bukura atu ge eyero gayao mitiya,

Isreli dubu, niye dawang 40 ayao eu yanawira atu nasani wore zawingne igiti nasani nauwa awiya na eno igiti nasani nauwita? Aung ara.
43Niye tuwa ge iwao yazo Molak auna yere ibu seli mene yao awiya diungno puro puma-sauma yero nasani nauwa. Niye tuwa ge iwao zo yazo Refan auna arasara ititi puro nasani nauwa. Niye
nona awiya bowi yari sero wawong mene yewa ara. Arare na niye napo Babilon auna bautara atu pugana narineya arauwa.

Stiwen mene Tuwa Bayaura seli ibu auna ungwe dina.

44Aya-ewowo naname mene eu yanawira atu seli ibu puro nasani nauwa. Seli ibu amimene ‘Tuwa Bayau etu mitiya’ awiya keregati nasani nauna. Tuwa Bayau mene Mose eno seli ibura ititi gipinasani deka ayero yaese senu teng yewa ara. 45Seli ibu awiya aya-ewowo naname mene susuunota susuuno anasani puro butunawe duwa Yosua mene gitau yenu atu Tuwa Bayau mene emo dubu ena dero tunenu bamuwa. Arare aya-ewowo naname mene dubu enana tawing awiya puro mamono yero seli ibu nunae puro atu pugaiwa mitawe dunu Dawidi kasa yena. 46Dawidi kasa yero naunu Tuwa Bayau mene nao nuna giginu iwaing yena. Arare Dawidi mene Tuwa Bayau Yakobo mene bowi nasani nauna auna mitao masi tamari sero Tuwa Bayau isa sena. 47Ora Solomon mene Tuwa eno ibu yena.

48Arata Tuwa Bayau nung dang mitoiya amimene ibu emora wawong mene yao auna atu mitao masi oko yero noiya. Ge porofete zo mene sero gaena awiya eyero gayao mitiya,

49Tuwa mene eyero siniya, ‘Uriti awiya adumao masi simaore nana ara. Tawing mene zo te guto yao nana. Garo nana nono yao yaya teng yariniye? Nupema mitao-masi nana nono yao tamaya teng yariniye?
50Na wawong nana mene nona apakana oko yewang ayero sineita?
51Niye ge dao emo. Dubore dawongne ninae oko zawagao diga emora ine. Aya-ewowo ninae nasani nauwa deka ayero nasani Owenona ge dimao awang sinowa. 52Aya-ewowo ninae mene porofete apakana oko ao-diyao yaya pugaiwa ara. Dangna Maung kasa yaise ge gitau sewa emo dubu awiya dema dewa magayewa. Arare kasa yenu niye nung awiya magayaise sero keregairo dewa ara. 53Tuwa Bayaura sao tauyao ge angelora be mene sao awiya niye puro oko dimao yewa.”

54Stiwen mene ge ayero senu Yudara gitau yao emo mene nigiro tini kapao bainakama pumuwa. 55Arata Stiwen nung Oweno mene nung bebunu ditiye uritira gairo Tuwa Bayaura waegao gosinasani Yesu Tuwa Bayaura wawong mera atu dopero mitinu giro eyero sena, 56“Na uriti be gausesi Emora Mani Tuwa Bayaura wawong mera atu dopero miti gosinena.” 57Ayero senu ge beti nasani dawong awena wawong mene zuzero apakana iropuro buro nung saniwa ara. 58Saniro puro baungno napo bautara atu daba mene dewa. Ayero nasani emo Stiwen eno ge iwao ge sewa amimene taung wori nunae dutugairo mani zo yazo nuna Saulo
7:58Saulo. Saulo auna yazo nuna zo Paulo. Saulo awiya Yuda ge, ora Paulo awiya Grik ge. Arare be nung Yuda emora-una atu nasani nauna awiya awong nung Saulo ayero sero nauwa. Ora be nung Yuda emora tawing yangdoro Grik emora-una atu nasani nauna be aune awong nung maze Paulo ayero sero nauwa. Aposolo 13:9 awiya zazagairo gi.
auna nugu atu gurutu yewa.
59Ayero yero Stiwen daba mene dedunewa isa sinasani eyero sena, “O Tuwa Yesu, ning ititi nana pung.” 60Ayero sero boma gaero wawa sero eyero sena, “Tuwa, pasena nunae ewiya dise.” Ayero sero magayena. Dewa magayenu Saulo mene giginu iwaing yena arauwa.

Copyright information for `ZIA