Acts 8

Saulo mene Yesura dubu eno gera iwo zayena.

1Be dekaongka aune Yerusalem nape atu Yesura dubu eno gera iwo bainakama zayewa. Ayero yewa awong zanero Yudaya tawingna, o Samaria tawingna bamuwa. Aposolo dubu mene gege oko zanao Yerusalem katu nasani nauwa. 2Emo ena Tuwara gera nasani nauwa amimene Stiwen mutero zire buware bainakama yewa ara.

3Arata Saulo mene zo Yesura dubu gera-gaira nasani garo sero witiro emore baunone dero watiuno puro baungno bunao gare pugaina arauwa.

Filip mene Samaria tawingna baungno Bowi Iwaing tugata yena.

4Yesura dubu zanewa amimene napo sero nasani Tuwara ge tugata nasani nauwa. 5Nunae-una zo Filip mene Samaria emora napo gitau yao auna kasa yero Kristora Bowi Iwaing awiya tugata yena. 6Tugata yenu emo bauno dubu bainakama mene ge nuna nigiro tani putoungne awiya giro dawong yawero ge nuna nigiro baingtiwa. 7Nung iwae daigairo tunenu wawa sero emora mokora atu kasa yero zanero bamuwa. Nung asama yetugatigao aune te wawong amao awiya dema kora yenu iwaing yewa. 8Ayero yenu napo auna atu yawa yawa bainakama kasa yena arauwa.

9Arata napo dekaongka auna atu emo zo nasani nauna yazo nuna Simon. Nung goe isika yao emo. Arare nung nuka nutope “Na emo bainakama” ayero sero goe isika buro yero naunu Samaria emo bauno mene gosinauwa nung emo yazore yero nasani nauna. 10Arare emo witaota wosao apakana amimene dawong yawero ge nuna nigiti nasani eyero sinasani nauwa, “Emo ewiya Tuwa Bayaura putoung bainakama nung eno pugao ara.” 11Nung be imoko-nibamu goe isika nuna nasani emora dubo sisigati nasani nauna awong dawong yawero ge nuna nigiro nasani nauwa. 12Arata Filip mene Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna Bowi Iwaing tugata nasani Yesu Kristora ge ungwe tugata yenu nigiro Yesu tumo diwa nung emore baunone ge ou suwena ara. 13Ayero yenu Simon nung deka ayero Tuwa Bayaura ge niginu me yenu giro ge ou suwero Filip aune tairo nasani nauna ara. Ayero naunu Filip mene tani putoungne yero naunu giro wawong di gauno nasani nauna arauwa.

Petoroto Yohane awongto Samaria nape bamuwato.

14Samaria emo bauno awong Tuwa Bayaura ge nigiro dubo nunae darawa yewa auna bowi mene Yerusalem nape aposolo dubura una baungnu nigiwa ara. Nigiro giro awong Petoroto Yohane Samaria tawingna iyengtiwa bamuwato ara. 15Baungno kasa yero Oweno mene nunae-una toiro be baise Tuwa eno isa sewato. 16Noeno okowata, gitau Oweno mene nunae-una oko wosao. Awong Yesura yazora gege ge ou suwewa. 17Arare aposolo etobe wawong nunato ziyo nunae-una pugaiwato Oweno mene nunae-una wosiro be buna arauwa.

Simon nung Oweno pugaora putoung awiya moni zuma gaero pumari sena.

18Aposolo awongto emo baunona ziye atu wawong pugaiwato aune Tuwa Bayau mene Oweno pugainu pumuwa awiya Simon mene giro moni puro baung nunato una yero moni pumaetose sero eyero sena, 19“Nito Oweno pugaora putoung awiya na eno dema pugayato na wawong nana emo zora ziye atu pugana aune Oweno pumae.” 20Ayero senu Petoro mene nung eno abena eyero sena. “Oweno pugaora putoung awiya Tuwa Bayau mene zuma aung pugati noiya, putoung awiya nine moni mene zuma gaero pumari sinesa, arare ning aune moni nina aune dema gera yaetose sinena. 21Tuwa Bayau mene dubo nina gigi teng oko yao niya. Arare ning nae tairo buro ewiya yao teng oko. 22Ning kotumao meko nina awiya yangdoro dubo darawa yero tani meko yari kotupunesa auna pasena Tuwa mene disaise isa se. 23Ning dubo-dubo baina yero nosa pasenana bunao mene ning bunero baingtinu nosa, awiya gosinena.” 24Ayero senu Simon mene abena eyero sena, “Nito na eno Tuwa isa sayato nona sineyato awiya nana-una oko kasa yaise.” Ayero sena arauwa.

25Aposolo etobe mene Yesura susuwa gigiwato auna ge keregati nasani emo bauno Tuwara ge tugata yero aune Yerusalem nape kapetegairo bamuwato ara. Kapetegairo bautunasani Samaria tawingna napo daigairo mitiwa auna atu Bowi Iwaing tugata yero bamuwato arauwa.

Filip mene Itiopia emo zo eno Bowi Iwaing tugata yena.

26Tuwara angelo zo mene Filip eno eyero sena, “Ning iropuro nagibo ika ina Yerusalem nape atu wosi Gasa nape yero nowa nagibo auna baung.” (Nagibo awiya tawing emo aung auna atu mitiya.) 27Ayero senu giro Filip mene iropuro baungna ara. Itiopia tawingna bauno tuwa baina zo nasani nauna yazo nuna Kandasi auna soremao nuna zo nung bauno tuwa baina auna wau moni diya nasani nauna, nung amimene Tuwa Bayau bowi yari sero baung Yerusalem nape yero 28Tuwa Bayau bowi yero nupema tera nape babari sero karesra kapetegairo bautunasani ge porofete Yesaya mene gaena awiya zazagati nasani bautunena. 29Bautunenu Oweno mene Filip eno eyero sena, “Ning kares ouna nugu baung, nung tairo babase.” 30Ayero senu Filip mene sungno baungno taungno emo porofete Yesayara ge gayao awiya zazagati nenu giro atata yero sena, “Ge zazagati nesa auna susuwa gosinesita?” 31Ayero senu emo amimene abena eyero sena, “Emo zo mene na oko tugata yao yai na naka natope nono yero gera susuwa garineni?” Ayero sero Filip wangna witaise senu wangna witiro adunu dema bamuwato ara. 32Ge gayao zazagatinena awiya eyero gayao ara,

Lama zo dero ayari sero puro bautuneya ayao ine
nung ara.
Ora lamana tumiza kapari sero yero nowa ge aung yero nowa ayero nung ge oko sao yena.
33Awong nung izewa. Awong koto nasani ge me nung eno oko sewa.
Tawingna nao nuna kapewa aung yena, arare awe mene dubu nuna-una ge ungwe yao teng niye?
34Arare emo gitau yao amimene Filip atata yero sena, “Nine se nigane. Porofete nung awe eno ge ayero seni? Nung enota emo zo eno seni?” 35Ayero senu Filip mene porofetera ge awiya Yesura una pugairo Yesura Bowi Iwaing tugata yena. 36Ayero sero bautunete ou ubutu zora kasa yero emo gitau yao amimene eyero sena, “Gi. Ou mitiya era. Na ge ou suwasa teng yarinita?” 37[Ayero senu Filip mene abena eyero sena, “Ge tugata yetena awiya nigiro iniro taka sasa giro na ning ge ou suwana teng yari niya.” Ayero senu abena eyero sena. “Yesu Kristo nung Tuwa Bayaura Mani me awiya iniro taka sinena.”] 38Ayero sero wo dopaetose senu dopewato nung Filip aune wosi oura yero Filip mene emo awiya ge ou suwena. 39Ayero yero oura atu wiwitinewato Tuwara Oweno mene Filip mena puro ewe baungnu emo gitau yao amimene Filip kau yero nung yawa yawa nasani nagibo nuna-una baungna ara. 40Ayenu Filip nung Azoto nape kasa yero atu zayero napo sero ge tugata yero bautunete Sisaria nape kasa yena arauwa.

Copyright information for `ZIA