Acts 9

Tuwa mene Saulora una kasa yenu dubo darawa yena.

Apo 22:4-16; 26:9-18

1Saulo nung Tuwara dubu gera-gaira nasani dai mamagayaese sero moko nuna-una gorobo kasa yenu giro buro yaora eo yena. Ayero yero baung pirisa bainana-una yero 2igi pugaise senu giro igi gaero pugaina ara. Igi awiya Yudara yere ibu diya yao emo Damaskas nape atu nauwa aeno pugati nasani Saulora nao aune buro nuna dema keregaina ara. Keregairo emore baunone Tuwara Nagibo Sekawara naya taungno giro bunero puro bung Yerusalem nape yaise sero gaena ara. 3Ayenu nung igi awiya puro bautunete Damaskas napo nugu daung nenu waegao zo mene uritira atu mena wosiro nung gaena ara. 4Gaenu Saulo zuwe tawingna gairo mitasani ge eyero nigina, “Saulo, Saulo, ning noeno na dero tuninasani yero nosi?” 5Ayero senu Saulo mene atata yero sena, “Tuwa, ning aweni?” Ayero senu Tuwa mene ge abena eyero sena, “Dero tuninasani nosa Yesu na ara. 6Arata ning iropung. Nape babasa nona yasese sao mitiya, awiya tugata yarinena ara.” Ayero sena ara. 7Emo nung aune dema bautunewa amimene ge aung yero dopero mitasani ge gege nigiwa ara. Arata emora benaung awiya oko gao yewa. 8Ayenu Saulo nung tawingna atu iropuro diti pagairo soma giginu mume gege yena. Ayero yenu emo dubu nuna mene wawong gaero puro baung Damaskas nape yewa 9wari be etama diti guma yenu nona oure oko minao mitina arauwa.

Anania mene Saulora diti kora yena.

10Damaskas nape atu Yesura dubu auna zo nasani nauna yazo nuna Anania. Nung atiyo yaine nenu Tuwa mene nung yausena, “Anania.” Ayero senu Anania mene eyero sena, “Tuwa, na era.” 11Ayero senu Tuwa mene nung eno eyero sena, “Ning iropung. Nagibo yazo Korosao ayero sero nowa auna atu baungno emo zo yazo Yuda auna gare witiro emo zo yazo nuna Saulo, nung Taso napora, nung awiya tamarinesa. Nung isa sinasani mitiya. 12Nung atiyo yaine yero nona eyero gigiya: Emo zo yazo nuna Anania amimene nuna-una kasa yero diti pagaise wawong nuna ziye pugaiya.” 13Tuwa mene ge ayero sinasani tugata yenu Anania mene abena eyero sena, “Tuwa, emo auna ungwe meko diro yero nowa nigitinona. Nung Yerusalem atu dubu nina daigairo gera-gaira yero noiya. Arare nae napo euna atu yazo nina bowi yero nonane aeno nae ewiya dema bunero puro babaise pirisa babuze mene igi gaeteya ara.” 14Anania mene ayero sena. Asenu Tuwa mene eyero sena, “Ning atu babasese sinena. Emo awiya buro-mani nana pupunena. Arare nune yazo bowire nana puro emo Yuda okora unata emo tuwara unata Isreli dubura una puro sero sero yero bautu nasani naise. 15Nung yazo bowire nana tugata yari yayare dubo minaore nariniya, awiya nane gipana gariniya.” Ayero sena ara. 16Ayero senu Anania mene baungno garo sena auna witiro wawong nuna Saulora ziye pugairo eyero sena, “Saulo, otao nana, Tuwa nagibe atu nina-una kasa yetiya, nung awiya Yesu ara. Nung amimene na iyengti nina-una butunena era. Ning diti pagasa Oweno mene moko nina bebumai nase.” 17Ayero senu Saulora diti mokora atu nona zo wo tata ine amimene wosinu aune diti nuna pagaina ara. Ayenu Saulo iropuro senu ge ou suwewa ara. 18Nung ge ou suwewa aune nung nona miniro putoung pungna arauwa.

Saulo Tuwara buro zayenu nung iwo yewa.

19Saulo mene Yesura dubu Damaskas atu nasani nauwa aune dema wari be ena atu nasani nauna ara. 20Atu nasani mena baungno Yuda emora yere ibu atu mitauwa auna baungno toiro Yesura bowi keregairo tugata nasani eyero sinauna, “Yesu nung Tuwa Bayaura Mani.” 21Ayero tugata yenu nigiwa teng oko yenu awong nuka nuyetope eyero wina-se yewa, “Emo emimene Yerusalem nape atu Yesura yazo auna isa sinowa dubu awiya giro gera-gaira yero noiya. Deka ayero nung etu buro Yesura dubu awiya bunero puro pirisa babuzera una babari sero buna, nung awiya bumiya era.” Ayero wina-se yewa ara. 22Arata Saulo mene tau-tataware yero Yesu nung Sorao Emo Kristo me auna ge susuware sero baingtiro Yuda emo Damaskas nape atu nasani nauwa awiya tugata yenu nigiro no saine yero giro yangduwa.

23Ayero atu nawe dunu Yuda emo augairo Saulo dari sero opene ge diwa tauyena, 24arata Saulo mene ge awiya nigina ara. Awong Saulo dari sero napora towao be sero pingne warire umo yero nasani nauwa ara. 25Anewa giro Saulora dubu mene pingne nung sakara guguno angsi mene goga gaero napora goma bautara atu angsira iniro gururu gururu yewa wosiro baungna arauwa.

26Saulo mene baungno Yerusalem nape kasa yero Yesura dubu aune dema susumari senu awong awang yewa. Awiya noeno okowata, nung Yesura mani yena awiya gigiwa ge iwao yena. 27Awang yewa giro Banaba mene Saulo otao yero puro aposolo dubura una baungno Tuwa mene nagibe atu Saulora una kasa yero nung eno ge senu nung Damaskas nape atu awang yao aung Yesura Bowi Iwaing keregaina auna ungwe dina ara. 28Ayero yenu Saulo nung awong aune dema nasani Yerusalem nape atu puma-sauma nasani nauna. 29Atu mitasani Tuwara ge awiya emo eno awang yao aung tugata yero nasani nauna. Ayero yero naunu Yuda emo Grik ge nigao amimene nung aune dema Tuwara ge awiya sinasani ge wina-se yero nasani nauwa ara. Ayero nasani Saulo dari sero nagibo tamari sero newa 30giro otao mani nuna mene nung yuno puro baungno Sisaria nape kasa yero wangna pugairo iyengtiwa baungno Taso nape kasa yena arauwa.

Yesura dubu awong monone nasani nauwa.

31Awong Saulo iyengtiwa baungnu aune Yesura dubu Yudaya tawingna, Galilaya tawingna, aune Samaria tawingna atu nasani nauwa nunae-una atu gera mono kasa yena ara. Monone nasani gera putoung pu dekaongna gairo tau yewa. Ayero yero Tuwara yazo de ika gatinasani nauwa. Ayero newa Oweno mene awong soreunu emo bauno witao mene Yesura dubu aune tairo nasani nauwa arauwa.

Petoro mene emo asama zo kora yena.

32Petoro nung burora puma-sauma nasani nawe wosiro Yesura dubu Lida nape atu nasani nauwa auna-una kasa yena. 33Atu kasa yero emo zo yazo nuna Ainia awiya gigina. Nung asama yero mitawe dunu dawang 8 ayao aung yena. 34Ayenu Petoro mene nung eno eyero sena, “Ainia, Yesu Kristo mene ning kora niya. Arare iropuro awao masi nina ewe.” Ayero senu mena iropuna ara. 35Ayero yenu Lida napora arita Seron garawira emo bauno mene giro dubo darawa yero Tuwara dubu yewa arauwa.

Petoro mene Tabita uwenu seka yero iropuna.

36Yesura dubu nauwa auna bauno zo Yopa nape atu nasani nauna, yazo nuna Tabita. Grik gera Dokas. Nung mono pumao buro yero nasani kora yao buro daigairo yero nasani nauna. 37Arare Petoro nung Lida nape atu nenu Tabita yaya puro magayena ara. Magayenu aingso nuna saero garo moko zora puro witiro pugaiwa. 38Lida napo awiya Yopa napo nugu ina atu mitauna, arare Yesura dubu mene Petorora bowi nigiro emo etobe iyengtiwa nuna-una baungno eyero sewato, “Nato ning puro napo nanae-una mena babanene.” 39Ayero sewato Petoro mene ge awiya nigiro eo yero emo etobe aune dema bamuwa ara. Baungno kasa yenu garo bauno magayao mitina auna atu puro witiwa bauno gagamo apakana buro Petoro ziuno zi sinasani mo wapere taung worire Dokas mene seka nasani gaenu pumuwa awiya gipewa. 40Ayero yewa Petoro mene awong awang senu wosi duru yewa boma gaero isa sena. Isa sero aung yero aune diti yero bauno magayao awiya anuwing nasani aune eyero sena, “Tabita, ning iropung.” Ayero senu diti pagairo Petoro giro iropuro aduna. 41Adungno mitinu Petoro mene wawong iniro senu iropuro dopena. Ayero yenu nung Yesura dubu aune bauno gagamo enane yau senu witiwa Tabita nung seka yena awiya nunae-una waweng pugaina ara. 42Auna bowi mene baungno Yopa napo awiya teng yenu daigairo mene Tuwa tumo diwa. 43Petoro nung Yopa nape atu mitasani emo zo yazo Simon, nung wo aingso buro yao emo, auna gare atu be daigairo nasani nauna arauwa.

Copyright information for `ZIA