Colossians 1

1Na Paulo, Tuwa Bayau mene aratamao nuna-una na Yesu Kristora aposolo pugainu nona. Na otao naname Timoti 2aune dema Kolosai nape atu Tuwara dubu ge nigao otao mani nanato Kristo aune dema susuuno nowa niye aeno igi ewiya gaero pugatinenato. Tuwa Bayau Mama naname auna-una atu bayao monone mene kasaye ninae-una gairo mitaise.

Paulo mene awong eno Tuwa Bayau eno dange sena.

3Bowi Iwaing awiya ge me susuware ara, arare ge amimene ninae-una atu kasa yenu niye nigiro Tuwa Bayaura mono iwaing auna susuwa gigiwa me yena ara. Be auna atu zayero Bowi Iwaing amimene ninae-una atu zapunoi me kasa yero bautunoiya. Awiya ninae-una gege oko, tawing sero deka ayero noiya. Ge amimene nona Tuwa Bayau mene niye eno pugari senu tauyenu uritira atu mitoiya auna susuwa keregainu giro niye Kristo Yesu tumo didinasani ge nigao otao mani apakana aeno dubora mono pupunowa. Bowi Iwaing awiya buro otao iwaing nanato Epafara nung Kristora soumani yero ge dipunasani noiya amimene niye gipenu gigiwa ara. Nung deka amimene ninae-una atu Oweno mene dubora mono tauna auna ge ungwe nato eno yena. Arare nato ge ninae ayero nigiro niye eno isa sinasani Tuwa naname Yesu Kristora Maung Tuwa Bayau aeno dange sinonato ara.

Tuwa Bayau mene putoung awong eno pugai tau yaese Paulo mene isa sena.

9Arare nato ge ungwe ninae nigiro aune zayero niye dubore kotumaore mene Tuwa Bayaura aratamao nigaese, o kotumaore nigaore Oweno mene tapunoiya amimene ninae-una be bumaise isa sero butunonato ara. 10Tuwa mene niye eno ayero yai aune Tuwara nagibo nanenese sao auna teng narineya. Ayero naya Tuwa mene gai iwaing yariniya. Nupema soremao buro benaung giti mitiya awiya nasani auna me tamarineya. Ayero nasani Tuwa Bayaura susuwa nigiro bautunasani narineya. 11Nato niye eno isa sinasani Tuwa Bayaura putoung bainakama amimene niye inai dopero putoung baina puro naya yaya benaung giti awiya witi ninae tame yai niye iyang oko yao tau yaese isa sinonato. Niye tau yero yo amao aung yaya dipunasani yawa yawa yaese sero isa sinonato ara. 12Mama naname nung nona name eno pugari sero pugainu waegaora atu nung aune dema mitoiya, awiya dubu nuna naname topetanenese sero kora yena ara. Arare nung bowi yaese sero isa sinonato. 13Tuwa Bayau nung name mumena maung auna putoungna atu sorero puro Mani bouwa nuna auna putoungna pugaina. 14Mani nuna amimene name pasenana bunaora atu besena ara. Awiya pasena naname disena arauwa.

Kristora nao burore.

15Kristo nung awiya Tuwa Bayau pungyao auna ititi ara. Nung nona apakana oko kasa yaore nasani nauna. Arare nung nona apakana auna gitau yao yero noiya. 16Yao nuna-una nona apakana uritira ta tawingna atu mitoiya awiya kasa yero aung yena — nona gaore oko gaore, angelo witaore wosaore — awiya apakana deka ayero putoung nuna-una atu gerao nuna yero kasa yena ara. 17Nung nona apakana oko kasa yaore nasani nauna. Nupema nona apakana awiya putoung nuna-una mitasani butunoiya. 18Nung dubu nuna auna gitau ato ine yero noiya. Dubu nuna awiya te-wawong taung ipure nuna ara. Nung dubu nuna-una susuwa. Nung magayaora atu gitau yero iropuna. Ayero nasani nona apakana auna gitau yao yena. 19Tuwa Bayau nung naore putoungne nuna awiya Mani nuna-una atu beburo mitaise niginu teng yena. 20Ayero nona apakana uritira ta tawingna awiya Mani nuna-una burora nung aune dema otao-gamao yaese sero senu Mani nuna i pasaora atu yu nuna mene nagibo tauna, ayero Tuwa Bayau aune otao yewa ara.

21Niye gitau nibamu Tuwa Bayau aune oko tairo nao akepari yero nasani tani memeko-mameko benaung giti awiya nasani nung iwo nasani nauwa. 22Arata Kristo tawing taung puro kasa yero magayenu magayao nuna mene niye Tuwa Bayau aune dema susuunu otao yero nowa ara. Nung niye puro pu Tuwa Bayaura benaungna gai dubo pewayero ge aung o pasena aung kasa yero naese ayero yena. 23Arare niye Bowi Iwaing nigiro tumo diwa, tumo diyao amaze besao eno, iniro taka sinasani tau yero dodopinasani iyang oko yae. Bowi Iwaing awiya emo sero tawing sero baungna ara. Na Paulo, na auna buro-mani nona arauwa.

Paulo nung Yesura dubu sorepunasani nauna.

24Na niye eno yaya-biyaya tame nasani nupema yawa yawa dema yero nona. Kristora dubu awiya te-wawong taung ipure nuna ara. Arare nung dubu nuna eno yaya-biyaya tauna, yaya auna agewa awiya oko aung yao ka atu mitoiya, arare na taung aingso nana mene yaya agewa amaze diungno besugatinena. 25Tuwa Bayau mene niye eno na Yesura dubu auna buro-mani pugainu nona. Na ge nuna gipinasani keregairo baingtanese sena ara. 26Ge sero gipinona awiya bui nuna pungyao ara. Gitau ge auna susuwa awiya pungyao mitaunu oko nigao nasani nauwa ara. Arata be yeme eune nung dubu nuna name eno keregaina ara. 27Bui nuna pungyao amimene wori kerero emo Yuda okora-una atu zapunasani ewezo kasa yero noiya, awiya Tuwa Bayau mene ge emo dubu nuna eno sero keregatiniya. Buira susuwa eyao era: Kristo dubo ninae-una atu noiya, aeno niye Tuwa Bayaura simao waegaore topetarineya. 28Arare nae Kristora susuwa keregairo sinasani emo bauno apakana tugata yero nonane. Ayero nasani wini ge sinasani nigao benaung giti puro yero nasani emo bauno apakana aeno gipinonane. Awiya emo bauno apakana Kristora-una susuuno emo bauno me yaya aune nuna-una nugu atu gurutu yari sero ayero nonane. 29Putoung nuna me na sorepunoi aune buro awiya putoung bainane tau-tataware yero yero nona ara.

Copyright information for `ZIA