Colossians 2

Kristora susuwa nigiro baingtiro aune ge iwao awang sanene.

1Eyero sana nigipu. Niye Kolosai emo bauno aune Leodisia emo bauno aune emo bauno ena benaung nana oko gao nowa, na niye eno buro bainakama yero nona. 2Niye dubora mono wina-pung nasani dubo dekaongka yero tau yero naese buro bainakama nona. Tuwa Bayaura bui awiya wau me ara. Arare niye wau awiya puro naese buro bainakama nona. Tuwa Bayaura bui awiya Kristo ara. 3Kristo Yesura una atu nigao kotumaore apakana amimene nuna-una atu beburo mitoiya.

4Zo mene niye etegati nasani dubo ninae sisigao eno, ge awiya sinena ara. 5Na niye yangdoro etu nona arata kotumao nana awiya ninae-una atu mitoiya. Nupema niye tumo diyaora atu dubo dekaongka yero tairo nowa giro dubo nana yawa yawa yero noiya ara.

Nao me topetari sero Kristo aune dema tairo nanene.

6Niye Kristo Yesu mene Tuwa ninae yaise pumuwa, arare nung aune tairo neupu. 7Ayero nasani nuna-una atu tatai pugairo aune nao iwaing nuna-una atu butunoiya awiya pungpu. Nupema tumo diyaora nagibo niye eno sero gipero yewangne awiya patiro tau yepu. Ayero nasani Tuwa Bayau bowi yao awiya ninae-una be buro zapunai nae.

8Zo mene emora bera ge iwao ge sinasani dubo ninae sisigao eno, umo yero baingtipu. Ge ayao awiya Kristora-una atu oko butunoiya. Ge awiya aya-ewowora ge gege, nupema iwaera una atu butunoi sinowa ara. 9Tuwa Bayaura susuwa apakana awiya teng Kristora-una atu beburo mitiya. 10Nune angelo witaore wosaore auna tame ara. Arare Tuwa Bayau mene niye nuna-una susuunu niye nao me topetiwa. 11Nuna-una susuuno zawangne yewa. Zawangne yewa awiya wawong mene taung aingso kapinowa auna zawang okowata, nao ninae matu amaze Tuwa Bayau mene dutugairo yangdoro nao sekawa wosogainu puro Kristora zawang yao dubu nuna yewa ara. 12Zawang yao dubu nuna yaese ge ou suwewa magayao nuna aune mutao nuna aune auna susuwa. 13Niye emo Yuda oko mene gitau taung aingso kapao aung nasani pasena tebe-tabe nasani nauwa amimene nao me aung emo magayao ine yero nasani nauwa ara. Ayero nawe duwa Tuwa Bayau nung pasena naname doro niye Kristo aune dema uwenu seka yewa. 14Sao tauyao ge dao naname papiara denero gayao amimene name gera pugati nasani ge buro yanenese sinauna awiya Yesu i pasaora maganenu Tuwa Bayau mene papia awiya kerenu aung yena. 15Ayero nasani angelo meko iwaere auna putoung nunae awiya i pasao mene puro wosiro baingtiro susuwa nunae pu daung gaina. Ayero nasani iwora ge mene iwo ena bunero izero nowa ayao ine nung awong bunero puro ang nasani emo baunona benaungna atu izena ara.

Name Kristo aune dema magayewangne ayero niya.

16Susuwa ayero mitiya, arare emo zo mene “niye wo mare emaze semini nasani neupu, nupema dawangta ino o Sande eune oregati nasani neupu,” ayero sai niye ge nuna oko diungpu. 17Nona ayao awiya etotoma gege ara. Nona me ago kasa yari nena auna etotoma nuna amimene gitau buna ara. Auna me awiya Kristora-una atu kasa yena mitiya era. 18Emo ena mene dubo nunae puro wosiro eyero saya oko nigae, “Nae atiyo yero nona me susuware gosinonane, arare nae niye daigairo emo baina yero nonane.” Emo ayero sinowa amimene nao matura kotumao puro nasani taung nunae tebeba puro wiwitinowa. 19Awong amimene gitau yao naname Kristo awiya oko iniro takasinowa. Nung awiya gitau yao naname, ora name mene zo te-wawong taung ipure nuna ara. Arare gitau yao amimene te-wawong taung ipure awiya diya noi te-wawong taung ipure awiya tau noiya. Mugo urore mene te-wawong taung ipure awiya susuuno pu dekaongna gatinoi aune Tuwa Bayau gigina auna teng bairo tau yaore putoungne kasa yero noiya ara.

20Niye Kristora magayao auna susupu nasani nung aune dema maga yaine yero tawingna iwae auna bunao kapewa aung yena. Arare niye noeno tawingna etu napo mera nasani yaine yero nowi? Niye noeno sao tauyao ge ewiya dipunowi? 21“Oko inase! Oko miniro gase! Oko ding yase!” 22Sao tauyao ge amimene tawingna nona puro yero nonane mena aung yero noiya aeno gege sinoiya. Sao tauyao ge awiya emora kotumao mene sero gipero nowa ara. 23Sao tauyao ge eyao awiya soremao baina ayero sero emo bauno mene gosinowa me yero noiya ara. Bowi yaora yo-uwaota seminiro nasani taung aingso puro wosao auna ge soreuno yero noiya ayero sero nowa, arata aung ara. Sao tauyao ge eyao amimene nao matura dubo-dubo yao awiya gazao ine teng oko arauwa.

Copyright information for `ZIA