Ephesians 3

Paulo nung Bowi Iwaing awiya emo Yuda oko eno tugata yaise sao.

1Aeno na Paulo mene niye emo Yuda oko iwaing yaese sero Kristo Yesura burora bunao emo yero nona amimene niye kotungno Tuwa Bayau eno isa sinona ara. 2Tuwa Bayau mene mono iwaing nuna-una bowi niye eno tugata yanese sena awiya niye nigiwita nowa. 3Tuwa Bayau mene ge nuna pungyao na eno keregaina. Auna ge maingkoka ika atu gaetena ara. 4Niye ge awiya zazagati nasani aune na Kristora ge pungyao giro baingtitinona ayero garineya. 5Ge pungyao nuna awiya gitau emo nasani nauwa awong eno oko keregaina ara. Ago Oweno mene aposolo aune porofete nuna name eno keregaina ara. 6Ge pungyao nuna awiya eyao era: Niye emo Yuda oko mene Bowi Iwaing nigiro Yuda emo nae aune dema teng Tuwa Bayaura nona ipu ewa-gaewa yao auna mamono yero narineya. Nupema name dema dubu dekaongka yero narinenane. Anasani niye nona Tuwa Bayau mene pugari senu tauyena amaze Kristo Yesura-una atu susuuno nae aune dema topetari nenane ara. 7Na Bowi Iwaing auna buro yanese Tuwa Bayau mene na eno mono iwaing pupunasani putoung nuna na eno pugainu Bowi Iwaingna buro-mani yewang ara. 8Na Tuwa Bayaura dubu auna wosao nibamu nona, arata saineba Tuwa Bayau mene buro iwaing awiya na eno pugaina. Awiya Kristora-una atu zamena simena baina mitao gege mitoiya auna ge ou kuru ine amaze emo Yuda oko eno sero kereganese aeno buro iwaing ewiya na eno pugaina. 9Ge pungyao nuna awiya sero keregana emo bauno apakana amimene gaese sena ara. Tuwa Bayau nung nona apakana yena amimene gitau buro ago yari kotupu nauna awiya dubo nuna-una atu pungyero puro nauna ara. 10Noeno dubo nuna-una atu gege pungyero puro nauni? Auna susuwa eyao era. Tuwa Bayaura kotumao baina noyao ou kuru ine awiya yeme eune dubu nuna naname-una atu kasa yai uritira angelo diya aune angelo putoungne amimene gaese sero gitau dubo nuna-una atu gege puro nasani nauna. 11Tuwa Bayau nung gitau nibamu otu dubo nuna mene ge senu tau yena auna me awiya pu Tuwa naname Kristo Yesu auna-una gainu kasa yena ara. 12Ayero nasani nagibo nuna kora yenu name nung tumo didinasani awang yao aung tau yero Tuwa Bayaura nugu bautunonane. 13Arare eyero sana nigipu. Na niye eno yero yaya-biyaya tapunona auna dubo ninae mene oko wosaise. Yaya nana mene yazo ninae de ika gatinoiya.

Paulo mene Efeso emo bauno eno isa sena.

14Arare na ge pungyao nuna awiya kotupu nasani Mama naname-una benaungna atu boma gaero niye eno isa sinona. Mama awiya nung uritita tawingna mamono auna maung ara. Arare ge “mama” ayero sinonane awiya zayaora atu zayero sewa amimene butunoiya ara. 16Arare na nuna benaungna atu boma gaero niye eno isa sinasani eyero sinona ara: Tuwa Bayau simao waegaore nuna bainakama mitiya auna teng Oweno niye eno pugai Oweno mene niye putoung bainakama pugai dubo ititire tau-tataware yaese; 17nupema Kristo tumo diyaya nung dubo ninae-una atu mitao masi yaise; o niye dubo bayao nuna-una atu tatai pugairo tauyero dopaese. 18Dubo bayao nuna-una atu dodopinasani ge emo bauno apakana awong aune dema dubo bayao nuna-una susuwa awiya susuwa ipu botore bowang papatu gomine apakana gosinonane ayero gaese isa sinona ara. 19Awiya niye Kristora bayao mene emora nigao daigatinoiya awiya saineba giro baingtaese isa sinona. Ayero naya nona apakana Tuwa Bayaura-una atu zauno mitoiya amimene ninae-una atu zapunasani mitariniya. 20Buro name eno yaise sero isa sinonane o kotupunonane, buro awiya apakana putoung nuna mene naname-una atu mitasani buro yero noiya amimene yao teng ara. Awiya gege oko, buro ena babuze name nung yaise oko kotupunonane awiya nung yao teng ara. 21Aeno name emo bauno dubu nuna Kristora yazora Tuwa Bayau bowi nasani yazo nuna de ika gatinasani nao gege nanene. Awiya me yaise.

Copyright information for `ZIA