Ephesians 4

Oweno mene name pu dekaongna gainu Kristora te-wawong taung ipure yewangne.

1Arare na Tuwa eno bunao emo yero nona amimene kotumao ninae uwinasani sana nigipu. Tuwa Bayau mene niye doedoe yero nagibo me niye eno gipena, nagibo auna teng neupu. 2Ayero nasani taung puro wosiro baingtiro yo-ozaore neupu. Nupema wina-ao didinasani etutero dubo monone neupu. 3Ayero Oweno nung mono taungno niye pu dekaongna gairo monona angsi mene tairo dinu dubu dekaongka yewa, angsi awiya daya kapao eno, tau yero diya wina-ye nasani neupu. 4Name dubu nuna dekaongka gege ara; name Oweno dekaongka gege puro nonane; name uritira wau dekaongka gege pumanenese sero doedoe yena; 5Tuwa naname dekaongka gege ara; tumo diyao naname-una susuwa dekaongka gege mitiya; ge ou suwao naname dekaongka gege mitiya; 6Tuwa Bayau naname dekaongka gege ara; nung dubo naname sero auna maung yero nasani, dubo naname sero diya nasani, dubo naname sero auna atu buro nasani, dubo naname sero auna atu mitao gege mitoiya.

Tuwa mene uritira gera buro-mani noyao pugaina.

7Kristo nung burora putoung awiya aratamao nuna-una teng bono yero name ge nigao emo eno pugainu teng puro nonane ara. 8Auna ge gayao zo eyero mitiya,

Nung bunao emo puro witi ika daung nibamu yena.
Ayero yero emo eno bayao nasani yo iwaing
pugaina ara.
9“Nung witi ika daung nibamu yena,” ge auna susuwa nono yero mitiye? Susuwa nuna eyao era: Nung gitau wosina. Awiya wosi tawingna yena. 10Nung wosina amimene nupema kapetegairo uriti sero mitauwa awiya daigairo witina. Awiya uritire tawingne topetari witina ara. 11Nung amimene burora putoung bono nasani emo ena aposolo pugaina, ena porofete, ena Bowi Iwaing tugata yao emo yazo ewenselis, ena pasto aune gipao emo pugaina. 12Awiya niye Tuwara dubu awiya kora-makora yanane niye Tuwara dubu auna sou yao buro yaya name Kristora te-wawong taung ipure amimene bairo tau yanenese buro emo ayero pugaina ara. 13Name ayero bautu nete tumo diyaora susuwa dekaongka aune Tuwa Bayaura Mani auna susuwa dekaongka awiya tamarinenane. Tauno dubo dekaongka yarinenane. Ayero aune emo me yarinenane. Awiya name bairo Kristo ine teng yarinenane. 14Name emo me yero aune nupema oko mani maingkoka ine yero narinenane. Emo ena awiya kotumao nunae mani mamanikakara ine ara. Arare etegao emo mene etegairo nowa ge iwao nunae awiya bisi baina ine yero emo auna dubo puro kipiti-kapete yero noi wang mene gigiru-gegeru yero bautunoiya ayero bautunowa. Etegao emo amimene etegao susuwa giti taungno emo etegatinowa. 15Ora name zo tani me gege yero nasani dubora mono pupunasani taungne ititire deka ayero baitinete gitau yao naname Kristo auna-una susuuno nung ine yanene. 16Nung dubu nuna-una gitau ato ine yero noi agegewa pu dekaongna gatinonane uro mene susupunoi te-wawong taung ipure nuna kasa noiya. Arare taung agegewa nuna ine yero nonane amimene buro name eno sao awiya teng yarinenane, awiya te-wawong taung ipu botore nuna ine yero baitinasani dubora mono wina-pung nasani narinenane.

Digara nao ine oko nanene.

17Na Tuwara be puro eyero sinena. Niye digara kotumao puro nona me aung piti gege oko puro neupu. 18Awong ge iwao mene kotumao nunae be buro mume yena, arare awong kotumao nunae oko tangsao ara. Awong dau ine ara. Tuwara ge nigiro oko nigaine yero nowa, arare nao Tuwa Bayau mene pugatinoiya awiya oko puro nowa. 19Arare awong meng gao aung nasani pasena apakana awiya yari dubo-dubo pupunasani pasena benaung giti bereya yao aung nasani nowa.

20Ninae Kristora ge ayero oko nigiwa. 21Niye susuwa nuna gipao, nupema ge me Yesura-una atu mitoiya awiya gipewa nigiwa ara. 22Eyero nigiwa ara: Niye tani gitau yero nasani nauwa auna dubo matu ninae mene pasenana dubo-dubo yero nasani nuka nutope meko yero noiya awiya dutugairo dopu. 23Ayero dubo kotumaore ninae kapetegaipu seka aiware yae.

24Dubo seka aiware wosogaese. Dubo seka aiware awiya Tuwa Bayau mene tapunoi benaung nuka nuna ine dang pewayao kasa yero noiya ara.

25Arare niye ge iwao yangdoro ge me gege wina-se nasani neupu. Noeno oko, name Kristora te-wawong taung ipure dekaongka auna agewa. 26Tini kapao pupunasani pasena oko yae. Dung yero giro oko puro neupu wari dusupae. 27Dung yao ninae amimene garo be iwai Sanda towoiye sero. 28Ugaing yao emo mene ugaing yangdoro wawong nuna mene buro tau yao yero waure nonane taungno emo bogamasa eno mono pumaise. 29Ge meko be ninae-una atu oko kasa yaise. Ge iwaing emo bauno sorepunoiya amaze gege sinasani neupu. Ayero sinaya ge iwaing ninae mene emo bauno ge nigarineya awong awiya soremariniya. 30Niye Tuwa Bayaura Oweno eno dubo minao buro oko pugaipu. Noeno okowata, Tuwa Bayau mene name be bainana atu saore gaise sero Oweno nuna mene name zawang yena ara. 31Dung yao, o tini kapao, o dubo meko yao, o ge betao, o ge bautara sao, aune otao eno kotumao meko puro nao, amimene ninae-una towang atu oko mitaise. 32Niye mono wina-pung nasani, yo wina-apu nasani, pasena wina-yangdoro neupu. Tuwa Bayau mene Kristora iwaing eno pasena ninae yangduna, deka ayero yepu.

Copyright information for `ZIA