Ephesians 5

Name waegaora nanene.

Tuwa Bayau mene niye aratapunoi niye mani nuna yero nowa. Arare niye te weso nuna papatinasani neupu. Ayero yero dubo monone dema neupu. Kristo nung deka ayero name eno dubora mono pupunasani taung aingso nuna pugainu gera yewa amimene Tuwa Bayau eno zawing me iwaing sereyao pugaina ayero niya.

Tani meko — kuma yaota, pasena mekota, giro dubo-dubo yao — pasena ayao oko yae. Nupema pasena auna ge ungwe awiya Tuwara dubu ninae-una towang atu oko kasa yaise. Nupema, ge meng gaoreta, dau geta, imeti atoore izao, awiya oko sae. Ayero saya meko yariniya. Tuwa Bayau eno dange sinasani nung bowi yaya teng yariniya. Niye eyero gosinowa: Emo zo nung kuma yero noiya, o emo memeko-mameko, o emo zo nung Tuwa Bayau pu ago gairo nung tawingna nona pu gitau gairo nona aeno dubo-dubo yero noiya, nung amimene Kristo aune Tuwa Bayaura napo auna oko babariniya.

Zo niye etegati nasani ge iwari yai oko gipu me yae. Meko ayao eno Tuwa Bayau mene abena ge dao emo eno pugariniya. Arare niye awong oko soremarineya. Niye gitau mumena atu nasani nauwa. Arata yeme awiya niye Tuwara-una atu kasa yero waegaora atu neya. Arare emo waegaore yero neupu. Nane ayero sinena, noeno oko, waegaora nowa amimene me eyero tapunowa: tani iwaingne nao, arita etutero nao, aune ge me sao. 10 Niye nona zo yari yero giro Tuwa mene nigai iwaing yarinita awiya gitau giro baingtiro aune yepu. 11 Ena mene mumena nao meko awiya yari yaya oko soreungpu. Niye auna susuwa meko keregati nasani awang sepu. 12 Tani meko pungyero yero nowa auna ge ungwe yarinenane, awiya ge meng gaore yariniya. 13 Nona awiya kereganane waegao mene gayai susuwa nuna kasa yariniya. Noeno oko, nona daung mokera kasa yariniya amimene waegao tamariniya. 14 Arare aeno eyero sao mitiya,

Auriti awinosa awiya doro iropung.
Nupema magayaora atu iropuro dope.
Ayero yasa Kristora waegao mene ning waegariniya.
15 Ayero nasani emo kotumao aung mene nowa ayero oko neupu. Niye emo kotumaore mene nowa ayero neupu. 16 Be euna atu meko mene zauno mitiya, arare iwaing yaora be ena oko yangduwae. Buro putoungne dema tau yero yero yepu. 17 Niye dau emo mene nowa ayero oko neupu. Tuwa mene buro ge niye eno sinoiya awiya giro baingtipu.

18 Ou wain miniro dau oko yae. Nona amimene dubo sisigati noiya ara. Ou wain oko, Oweno mene ninae-una atu beburo topetiro mitaise. 19 Niye ge wina-se yero nasani yereta Samta zebuye Oweno mene niye eno pugatinoiya amaze dubore kotumaore mene gapunasani Tuwa bowi yepu. 20 Ayero nasani Tuwa Bayau Mama naname mene nona noyao benaung giti pugatinoiya aeno be giti Tuwa naname Yesu Kristo auna yazo yau sinasani dange nung eno sinasani neupu.

Yu aro yero nao auna ge.

21 Niye Kristo samo dedunasani ge wina-diung yepu.

22 Angsi, niye Tuwara ge dipunowa deka ayero ibono ninae-una ge diungpu. 23 Kristora dubu awiya te-wawong taung ipure nuna ara. Nung dubu nuna-una kora yao emo yero noiya. Arare nung dubu nuna-una gitau yao yero noiya, deka ayero ibono mene angsira gitau yao yero naese sao ara. 24 Arare Tuwara dubu mene Kristora ge dipunowa ayero angsi mene ibono nunae-una ge apakana dimaese. 25 Kristo nung dubu nuna eno dubora mono pupunasani dubu nuna eno magayena, deka ayero ibono niye angsi eno dubora mono pupunasani neupu. 26 Awiya nung dubu nuna name awiya meko naname ge ou mene sayai pewa yanane name Tuwa Bayau eno gerari sero ayero yena ara. 27 Nung dubu nuna name awiya beingti aung, taung iso aung, meko zo aung, pewa yao aune simaore nuna benaungna pugari sero ayero yena. Arare ibono, niye Kristo mene dubu nuna eno dubora mono pungna, deka ayero angsi ninae eno dubora mono pungpu. 28 Ibono awong taung aingso nunae ara tapunowa, teng deka ayero angsi nunae ara tamaese. Zo nung bauno nuna ara tapunoiya amimene taung aingso nuna dema ara tapunoiya. 29 Emo awe mene taung aingso nuka nuna maze iwo noiye? Aung ara. Name taung aingso naname uninasani diya nasani nonane ara. Deka ayero Kristo mene dubu nuna name eno ayero nasani noiya. 30 Noeno oko, name te-wawong taung ipure nuna yero nonane. 31 Ge gayao zo eyero mitiya,

Arare emo zo mene ai maungne nuna yangdoro bauno nuna aune tayai awongto dubore taungne dekaongka
yero narineyato.
32 Awiya ge me nuna pungyao, susuwa nuna ou kuru baina ine ara. Arata nane gigena Kristo aune dubu nuna awiya gapuniya ara. 33 Nupema ge amimene niye apakana dekaong-dekaong ayero gapuniya. Arare ibono, niye apakana taung aingso ninae ara tapunowa, deka ayero angsi ninae ara taungpu. Nupema angsi mene ibono nunae samo daese.

Copyright information for `ZIA