Galatians 3

Sao tauyao gera nagibo patiwa.

1O Galata dau emo. Niye nono yewa dubu zo mene dubo ninae sisigaiwi? Nae Yesu Kristo i pasaora dewa auna ungwe diwangne nigiro baingtiwa ara. 2Nona dekaongkara niye atata yana sepu. Niye Owenona putoung pumuwa awiya nono yero pumuwi? Niye taungna putoung mene sao tauyao ge dipunasani pumuwita ge nigiro tumo diyaora atu pumuwi? 3Niye noeno dau mani mene yaine yero nowi? Niye Owenona putoung mene buro zayero nawe nupema taungna putoung mene buro awiya besugari sineita? 4Owenona putoungna tani ena gitau ninae-una atu kasa yenu gigiwa, awiya tebeba kasa yenuta? Tani kasa yena awiya kasa yero me aung yenuta? 5Nupema Tuwa Bayau mene Oweno niye eno pugatinasani tani putoungne ninae-una atu yero noiya awiya sao tauyao ge dipunowa aenota nung tumo didinowa aeno ayero noiye? Awiya nung tumo diyao ninae gege eno ayero yero noiya ara.

Abrahamna nagibo patarineya.

6Tumo diyaora ge sesena auna ge gayao zo eyero mitiya. “Abraham nung Tuwa Bayau tumo dinu giro Tuwa Bayau mene nung emo pewayao asena ara.” 7Arare eyero gipu. Tumo diyaore nowa amimene Abrahamna saisibuna me arauwa. 8Tuwa Bayau mene emo Yuda oko awong nung tumo diyaya giro emo pewayao asari yemaoko kotungno Bowi Iwaing Abraham eno eyero senu gaewa ara, “Emo bauno dubu sero awong tumo diyaora nagibo tamasa awiya papatinaya giro na awong gao yarinena.” 9Arare Abraham nung Tuwa Bayau tumo dinu giro nung gao yena, deka ayero emo bauno nung tumo diyarineya awong awiya Tuwa Bayau mene gao yariniya.

10Arata sao tauyao gera buro mene poza nunae yai narineya awong awiya waru dimarineya. Noeno okowata, ge zo eyero gayao mitiya, “Sao tauyao ge denao miteya awiya zo oko daigae. Zo nung sao tauyao ge daigariniya amimene waru dimariniya.” 11Arare sao tauyao gera mokora nasani Tuwa Bayaura-una atu pasena disao ine oko mitiya, awiya ge amimene sero keregairo pu daung gatiniya. Arata tumo diyaore nasani pewayero narineya amimene nao topetarineya. 12Tumo diyaore nowa auna susuwa ewe. Sao tauyao ge Mose mene gaena awiya dipunowa auna susuwa ewe ara. Arare sao tauyao ge dipunowa awiya awong tumo diyaore oko nowata, awong taung gege mene nowa. Aeno eyero sao mitiya, “Zo nung sao tauyao ge apakana dipunariniya amimene nao topetariniya.”

Yesu nung name eno pasena naname auna abena diuna.

13Ge gayao zo eyero mitiya, “Emo ira ikokogao awong awiya warura gerao.” Arare Kristo nung i pasaora atu waru naname diuna ara. Ayero nasani name sao tauyao gera waru auna atu zuma gaero puna ara. 14Arare Yesu Kristo eno Abrahamna gao mene emo dubu giti awena-una atu teng yero babaise sero Yesu mene ayero yena ara. Awiya Oweno name eno sao awiya tumo diyaore mene panenese sero ayero yena ara.

15Otao mani, na ge awiya emo zora pugairo sana nigipu. Emo zo mene maganasani wau nuna maina gerao sariniya. Awiya zo mene daigatinasani ge zo oko susumariniya. 16Arare nona Tuwa Bayau mene pugari senu tauyena awiya Abraham mani nuna aune awongto aeno sena ara. Mani awiso daigairo aeno oko sena. Mani dekaongka eno sena. Awiya Yesu Kristo eno sena ara. 17Ge sinena auna susuwa era. Tuwa Bayau mene gitau Abraham eno ge senu tauyenu dawang 430 aung yenu aune nung sao tauyao ge ena keregainu Mose mene gaena. Arare sao tauyao ge ago keregaina amimene nona gitau pugari senu tauyena awiya dai wosao ine oko mitiya. 18Nona pugari senu tauyena awiya sao tauyao ge Mose eno sena awiya dipunasani aune pumanenese sai mitati siya, awiya ge Abraham eno senu tauyena awiya kotupunete aune pumaora nagibo aung yatiya. Tuwa Bayau mene nona Abraham eno pugari senu tauyena aeno nung Abraham eno teba pugaina ara.

Sao tauyao ge Mose eno sena awiya tau yero mitao gege mitaise oko sena.

19Sao tauyao ge Mose eno sena awiya susuwa noeno senu gaeni? Awiya ge daora susuwa kasa daung yaise aeno senu gaena. Arata mitao gege mitaise okowata, nona pugari senu tauyena auna maung kasa daung yai aune sao tauyao ge senu gaena awiya atu tana yaise sena ara. Sao tauyao ge awiya angelora be mene senu Mose mene Tuwa Bayau aune emo bauno auna towang atu dopero puro aune emo bauno eno pugaina ara. 20Emo zo mene towang atu dopero dubu dekaongka gege eno oko, dubu etobe sikigari sero dopariniya. Arata Tuwa Bayau mene nona Abraham eno pugari sero sena awiya nuka nune Abraham eno sena.

Sao tauyao ge Mose mene gaena awiya dipunete nao iwaing mitao gege mitao awiya oko topetarinesa.

21Sao tauyao ge ago sena amimene nona pugaora ge gitau sena awiya sisigatinita? Aung ara. “Sao tauyao ge dipunarineya amimene pewa yero narineya,” ayero sao mitati siya, awiya name sao tauyao ge dimaora atu pewa yero natenane a mitatiya. 22Arata Tuwa Bayau mene senu gaewa awiya eyero mitiya, “Emo bauno apakana pasenana bunaora atu mitowa.” Awiya name Yesu Kristo tumo diro nonane tumo diyao naname auna atu gege nona pugari senu tauyena auna me panenese sero Tuwa Bayau mene ayero senu gaewa ara.

23Awiya name gitau tumo diyao aung naungwane be aune sao tauyao ge Mose mene gaena amimene name bunenu bunaora atu naine nawe duwangne tumo diyaora bowi ge mene kasa yero baingtina. 24Sao tauyao ge Mose mene gaena amimene diya naname ine yero nete name puro Kristora waweng pugainu aune buro nuna aung yena, awiya tumo diyaora atu pewa yanenese ayero yena ara. 25Arare tumo diyaora nai seka kasa yenu giro name matu bauta potewangne be aune sao tauyao gera bunao aung yena.

Tumo diyaora atu Tuwa Bayaura mani awiso yewangne.

26Arare niye Yesu Kristo tumo didinowa amimene apakana Tuwa Bayaura mani emo dire bauno dire yero nowa. 27Niye ge ou susunasani Kristora-una susuuno Kristora te weso papatinasani nowa. 28Arare Yuda emo arita emo Yuda oko, witaore wosaore, emore baunone, amimene gagausero nao awiya aung yenu niye apakana Kristo Yesura-una susuuno susumao dekaongka yewa ara. 29Niye tumo diyaora atu Kristora dubu yewa, arare Abrahamna saisibuna me yero nowa, aeno nona pugari senu tauyena auna me puro narineya.

Copyright information for `ZIA