Galatians 6

Name otao mani naname ena dubo minaore naya giro soremanene.

1Otao mani nana, emo zo mene etegaora atu zuwero pasena tamai giro niye Owenone mene etutero nung kora yero pungpu. Ayero nasani etegao dekaongka auna atu ning zuwosi sero nika nitope umo ye. 2Niye dubo minaore nasani giro wina-soreung nasani neupu. Ayero nasani Kristora sao tauyao ge teng dimarineya. 3Emo wosao zo mene nutope emo baina asariniya, awiya nung nutope etegariniya. 4Niye apakana dekaong-dekaong amimene nao nika ninae giro baingtipu. Ayero yaya iwaing yariniya, awiya yawa yawa ge emo zo eno okowata, nika niye eno kasa yariniya. 5Buro mou yao awiya maungne maungne yero pungpu. 6Yesura ge niye eno tugata-magata yero nowa emo awong awiya nona iwawaing ninae-una atu mitai giro awong aeno pugaipu.

Nete nao naname-una me pumari nenane.

7Tuwa Bayau etegaya zuwari ni siya sero nika niyetope oko etegaipu. Nona we zo urasa me zo ewe oko kasa yariniya. Nete nona we uretesa auna me gege kasa yai parinesa. 8Zo nung dubo matura we urariniya amimene nete dubo matu nuna-una me pariniya. Me awiya magayero yaya tau tataware yao tamariniya. Arata zo nung Owenona we urariniya amimene nete Owenona me nao me iwaing awiya pariniya. 9Buro iwaing nasani bereya oko yanene. Bereyare oko narinenane, awiya nete me paora be nuna auna atu zamena simena bainakama tamarinenane. 10Arare be naname mitiya eune bere-bere emo apakana kora yanene. Ayero nasani otao mani naname Tuwara gera nowa aeno mono panene.

Paulo nung Kristora i pasao eno yawa yawa yena.

11Niye owe bainakama wawong naka nana mene gainena ewiya gipu. 12Yuda emo ge ou suwao ena mene ninae-una atu nasani taung nunae puro witari sero niye taung aingso kapaese ato sinowa. Noeno ayero sinowi? Susuwa nunae eyao era: Awong dubo eto nowa. Awong Kristora i pasao tumo didinowa, arata awong i pasao gege tumo didinasani taung aingso kapao auna sao tauyao ge duwaya Yuda emo ena mene awong iwo yowi sero awang nasani niye dema taung aingso kapaese sinowa arauwa. 13Awong taung aingso kapewa amimene sao tauyao ge oko dipunowa. Awong amimene niye taung aingso kapero nunae-una susumaya taung nunae bowi yari sero sinowa. 14Arata nane mene zo nona zo noeno okowata, Tuwa naname Yesu Kristo i pasao nuna-una bowi ge awiya gege de ika gatinasani nona. Yesura i pasao mene tawingna nona auna putoung na eno puro wosinu aung yena ara. Arare na deka ayero i pasao nuna-una atu magayewang be aune tawingna aratamao nana aung yena. 15Taung aingso kapaore naota taung aingso kapao aung nao awiya nao me oko. Arata nao seka mene zo nao me ara. 16Kotumao awiya puro nonane. Niye dema kotumao awiya puro nowa, arare monone ao-diyaore ninae-una atu kasa yero mitaise. Tuwa Bayaura Isreli emo me yero nowa nunae-una atu dema kasa yero mitaise.

17Na Tuwa Yesu sounona aeno sero na dedunowa kunuzu owere taung nana-una mitoi puro nona, arare zo mene nupema na eno yaya buro oko pugaise.

18Otao mani nana, Tuwa naname Yesu Kristora mono mene dubo ninae-una atu mitaise. Yore.

Copyright information for `ZIA