Hebrews 11

Tumo diyaora ge.

Tumo diyaora susuwa eyao era. Nona zo pumari yero giro nona awiya dubo mene iniro baingtiti nasani diya naota, nona diti moko mene oko gao dubora diti mene gosinasani “na diya mitiya” ayero sinasani nao, amimene tumo diyao me niya. Ge emo mamatu awong tumo diyao eyao aune dema nasani nauwa aeno Tuwa Bayau mene awong gosinaunu iwaing yero nauwa ara.

Tawing awiya Tuwa Bayaura bera kasa yena, susuwa amaze tumo diyaore nasani giro baingtitinonane ara. Tuwa Bayau ge senu nona apakana benaung giti diti moko mene gosinonane awiya nona oko gosinonane auna atu kasa yena ara.

Abel, Inok, aune Noa.

Abel mene tumo diyaore nasani Tuwa Bayau eno zawing iwaing pugaina, awiya zawing nuna mene Kainna zawing awiya daigaina ara. Tumo diyao nuna-una Tuwa Bayau mene giginu nung emo pewayao yenu zawing nuna pupunasani susuwa nuna keregaina. Nung magayena, arata saineba tumo diyao nuna-una ungwe mene name tugata yero noiya ara.

Inok nung tumo diyaore nasani nauna, arare magayao mene nung tamai magayoiye sero, Tuwa Bayau mene nung seka puro witina. Ayero yenu nung tara yenuta asero emo mene nung kau yewa ara. Auna ge gayao eyero mitiya,

  • Nung oko witaore Tuwa Bayau mene
  • nao nuna giginu iwaing yena.
Tumo diyao aung nanane Tuwa Bayau mene gai oko teng yariniya. Name tebeba Tuwa Bayau aune tayao ine oko mitiya. Name Tuwa Bayau aune tairo nari yero giro gitau Tuwa Bayau noiya, o Tuwa Bayau emo nung kau yero nowa aeno abena iwaing pugatinoiya, ge awiya iniro baingtiro aune nung aune tairo narinenane.

Noa nung tumo diyaore nasani nauna, arare Tuwa Bayau mene tani ago kasa yari nena auna bowi gitau tugata yenu giro ge dipunasani awiso nuna seka naese sero wang gauna ara. Ayero nasani emo bauno ge dao nunae-una susuwa keregaina. Tumo diyao nuna-una teng nung pewa yaora me topetina.

Abraham.

Abraham nung tumo diyaore nasani nauna, arare nung tawing nuna yangdoro zo topetaise auna ge nuna-una kasa yenu diuna ara. Ge dipunasani tawing naeno seni, awiya iwawa nasani saineba baungna ara. Nung tumo diyaore nasani nauna, arare tawing nung eno sena auna baungno kasa yero esewa ine yero nasani nauna. Esewa ine yero nasani seli bogara gege atu mitao-masi yero atu nasani nauna. Isakato Yakobo awongto dema tawing awiya pumaetose sao, arare deka ayero yewato ara. 10 Abraham nung seli bogara gege mitasani uritira napo tau-tataware yao Tuwa Bayau mene yenu tauyero mitoiya auna kasa yari kotupunasani nauna.

11 Sara nung deka ayero tumo diyaore nasani nauna. Nung zai yero mani pumaora be daigaina, arata mesa yaora putoung kasa yenu aune mesa yena. Noeno oko, nung eyero sinauna, “Tuwa mene mani panese senu tauyena, arare ge nuna me yariniya.” Ayero sena ara. 12 Arare emo dekaongka amimene mani pumai wisika saora putoung nuna aung yena, arata saineba nuna-una atu saisibuna wisika sewa. Awong uritira arasa miteya ayao ine. Nupema wito bagora yowangsa miteya, emo mene zazagao ine teng oko, ayero teng kasa yewa ara.

13 Abraham imono samonone amimene tumo diyaore nawe magayero aung yewa ara. Awong oko magayaore nona awong eno pugari senu mitauna auna me oko pumao ake mitinu giro dubo mene yawa yawa nasani nauwa. Ayero nasani susuwa nunae eyero gigiwa, “Nae tawingna etu paka yero esewa nenane.” 14 Emo ayero sinowa auna susuwa eyero gosinonane ara: Awong tawing susuwa nunae tamari sero yero neya. 15 Ayero tawing nunae yangduwa awiya oko kotumuwa. Tawing susuwa nunae matu awiya kotumatei siya, awiya yesese yari sero yesese yateya. 16 Arata awong ayero oko kotumuwa. Awong kotumao nunae tawing iwaing zora pugaiwa ara. Tawing awiya uritira atu mitiya. Auna pugaiwa ara. Arare Tuwa Bayau awiya nung Tuwa Bayau nunae ayero sewa nung giginu meko oko yena. Aung ara. Nung nuka nutope napo baina zo awong eno sosena. 17 Abraham nung tumo diyaore nasani nauna, arare Tuwa Bayau mene nung gaero gari yenu nung Isaka dero Tuwa Bayau eno zawing pugari sero yena. Tuwa Bayau mene nung eno eyero sena, “Isakara saisibuna nunae gege mene dubu nina yarineya ara.” Nung bowi ge awiya pungna amimene saineba mani nuna dekaongka awiya Tuwa Bayau eno pugari sero yena ara. 19 Awiya eyero sinasani yena. “Tuwa Bayau nung emo magayaora atu uwaora putoung nuna mitiya.” Ayero sero mani nuna zawing pugari sero yena. Arare mani nuna magayaora atu kapetegainu pungna ayero yena ara.

Isaka aune Yakobo aune Yosefe.

20 Isaka nung tumo diyaore nasani nauna, arare nung Yakoboto Esau gao nasani nona iwaing ago kasa yari nena auna ge gitau tugata yena ara.

21 Yakobo nung tumo diyaore nasani nauna, arare nung magayari sero nasani Yosefera mani emodi etobe gao yena ara. Ayero nasani tung diro mitasani Tuwa Bayaura-una koing gaina ara.

22 Yosefe nung tumo diyaore nasani nauna, arare nung magayari sero be nuna nugu yenu Isreli emo awong nete ago Izip tawing yangdoro babarineya aeno kotungno wetu nuna natu mutarinei, awiya dema kotungno ge gitau sero tugata yena ara.

Mose.

23 Mose kasa yenu maung aire nuna awongto tumo diyaore nasani nauwato, arare awongto mani giro aratapu nasani emo tuwara ge oko awang yao mani awiya ino etama pungyewato ara.

24 Mose nung tumo diyaore nasani nauna, arare nung bainu Ferora mani baunodi auna mani emodi ayero sari sewa nung awang sena. 25 Nung pasenana yawa yawa yao mena sisigairo aung yero noiya awiya awang sero Tuwa Bayaura dubu aune dema yaya tamari sero arataungna. 26 Nung Yuda emora Sorao Emo Kristo eno emora izao ge dipunasani nao amimene Izip tawingna atu wau moni zamena simenane puro nao awiya daigatiniya, ayero sinasani ayero yena. Noeno oko, nung nona me ago kasa yariniya awiya kotupunasani nauna ara.

27 Nung tumo diyaore nasani nauna, arare emo tuwa tini kapena, arata saineba nung awang yao aung Izip tawing yangduna ara. Ayero nung Tuwa Bayau gaine yao teng oko amaze diti moko nuna mene gosinasani yaine yero bereya aung tau yero nasani nauna. 28 Mose nung tumo diyaore nasani nauna, arare angelo gorobore mene Yuda emora muwo mani emodidi awiya dao yangdoro ao-diro daigaise sero senu lama dero aero yu mene garo bera dope suwewa ara.

29 Isreli emo awong tumo diyaore nasani nauwa, arare awong Wito Yuyao awiya ika babaine yero bautunete buwagaiwa. Ayewa Izip emo awong deka ayero buwagari sero yewa wito mene tapu dero worena ara.

30 Isreli emo awong tumo diyaore nasani nauwa, arare awong Yeriko napora goma zipunewa wari be 7 yenu bezero wosina ara. 31 Pasena bauno Rehap nung tumo diyaore nasani nauna, arare Yuda emo etobe awongto esewa yero iwora tawing gari baungno newato otao yena. Arare ago Isreli emo mene Tuwa Bayaura ge dao emo dedunasani nung ao-diwa oko gerayao yena.

Ge emo enana ge.

32 Ayero na nono yero sero aung yarineni? Gidion, Berak, Samson, Yefita, Dawidi, Samuel, o porofete enana ungwe nunae awiya diro aung yatena, awiya imoko-kaungkaung yatiya. 33 Awong tumo diyaore nasani nauwa, arare awong emo dubu bainakama puro wosiwa; buro ge iwao yao ena awiya kora yero baingtiwa; nona awong eno sao auna me pumuwa; wo layonna be gazewa; 34 iyao towang dopewa iyao mene awong oko awao yena; iwora waweng wiwiti nasani magayao daigairo seka nasani nauwa; putoung aung mene tau yewa; winade-wanadera atu gorobo putoungne yewa; iwo dubu tawing enana awiya dero tunewa. 35 Bauno ena mene mani nunae magayao awiya magayaora atu seka yero iropumuwa pumuwa ara. Orata emo ena awiya iwo mene awong iniro petegairo bunero aune itu mene daya magayaese sero sinema Tuwa Bayau yangduwaya aune awong ao-diyari sinauwa arata awong nao me iwaingna atu seka yero iropari kotupunasani awang sinauwa. 36 Emo ena awiya iwo mene yaya mou-mesa yao pugati nasani waung mene dero kaputi nasani te-wawong nunae seni mene bunero bunao gare pugaiwa ara. 37 Ena awiya daba mene dewa mamagayewa; [ena awiya gaero gari sero dero kaputewa;] ena awiya so i businowa amimene busewa mamagayewa; ena awiya iwi mene dubo kapewa mamagayewa; awong lamane memene auna aingso puro gaero wosogairo nona minao kau nasani bogamasa yero nona mou-yao auna tame atu nasani nauwa. 38 Awong Tuwa Bayaura benaungna atu etutero nasani emo ena daigaiwa, arata emo ena mene awong gigiwa meko yewa awang sewa ara. Awang sewa awong dirita tawing nona aung auna atu nasani towang atu sisiuna yero nasani daba umata kote mokora mitasani atu awinasani nauwa.

39 Awong apakana awiya tumo diyao nunae-una Tuwa Bayau mene giginu iwaing yena. Arata saineba, nona awong eno pugari senu mitauna auna me oko tamao yewa. 40 Noeno oko, Tuwa Bayau nung naname-una atu nona bainakama pugari senu tauyero mitauna. Arare emo gitau nung tumo diro nasani nauwa amimene name gitau yero nao iwaing awiya tamaese oko sena. Aung ara. Awong aune name aune dema tairo apakana nao iwaing dema tamanenese sena.

Copyright information for `ZIA