Hebrews 13

Wini ge ena.

1Otao-gamao yero nasani mono wina-pung yero nowa awiya ninae-una atu oko wosaise. 2Esewa kora yari sero timara oko yepu. Ena mene esewa kora yero nasani “emo kora yero nenane” ayero sinasani angelo eno yewa ara. 3Ge nigao otao mani ninae bunao gare miteya awiya awong eno kotupunasani gaya niye dema bunao gare miteya ayero yaise. Niye dema tawing taung puro nowa, arare gera otao mani ninae iwo mene dero gera-gaira yero nowa awong aeno dema kotungpu.

4Niye apakana yu aro yero nao awiya gaya nona me bainakama yaise. Tani daigati nasani beingtire nao okowata, tani atiro baingtiro nao amimene tau yaise. Ora yai awiro yero nowa arita atiro yangdoro ayero nowa awong awiya Tuwa Bayau mene abena pugariniya ara.

5Dubo ninae mene wau moni eno dubo-dubo oko neupu. Nona nina mitiya awiya teng puro nasani aune oko puro nao mene saine yao awiya yangdoro mitiya auna teng puro nasani yawa yawa neupu. Noeno oko, Tuwa nung nuka nutope eyero sena, “Nane ning oko duwarinena, arata giro oko gaine oko yarinena.” 6Arare name tau yero eyero sanene,

  • Tuwa nung soremao nana. Na oko awang yarinena. Emo awong na eno no yaya meko yariniye? Aung ara.

Tuwara ge name eno gipewa awiya puro nasani Yesu ago yanene.

7Gitau yao dubu ninae Tuwa Bayaura ge niye eno tugata-magata yewa awong amaze kotupu nasani neupu. Gera nagibo tumo diyaore papatinawe magayewa auna nagibo awiya gosinasani tumo diyaore neupu. 8Yesu Kristo susuwa nuna be zo ewe be zo ewe okowa. Susuwa nuna mitauna, mitoiya, deka ayero mitao gege mitariniya. 9Nona minaora sao tauyao ge dimao auna nagibo papati nasani nauwa amimene soremao zo oko tamuwa ara. Arare ge zo seka awiya niye gitau oko nigao niye eno tugata yaya amimene dubo ninae oko sisigaise. Dubo ninae awiya nona minaora sao tauyao ge mene okowata, Tuwara soremao mene sinai tau yero mitai iwaing yariniya. 10Zawing naname pugao mitiya auna me nuna awiya Yuda emora ibu sou yero nowa awong amimene minao ine teng oko. 11Niye eyero gosinowa ara: Wo dero aero yu nunae pirisa baina mene pasena disaise masi dang nibamu auna puro wiwiti naunu me awiya puro napo atura atu iyao mene igiti nauwa awero aung yero nasani nauna ara. 12Susuwa aeno Yesu nung deka ayero, yu nuna mene emo dubo naname sayai pewa yaise napo atura atu yaya taungno magayena. 13Arare name deka ayero iropuro Yuda emora nao matu awiya yangdoro nuna-una baungno nune meng gao tauna deka ayero yanene. 14Eyero gosinasani nanene: Napo tau yao mitao gege mitao naname zo awiya tawingna etu oko mitiya. Zo ago kasa yaise sao awiya tamari sero nonane. 15Arare name Yesura-una atu desetiro Tuwa Bayau bowi yao gege nasani nanane amimene zawing naname yaise. Zawing awiya begiti naname mene yazo bowire nuna awiya keregati nasani nao ara. 16Niye buro iwaing yero nasani mono iwaing pumaora bereya oko yepu. Tuwa Bayau nung ayao maze gosinoi zawing pugao me yero noiya ara.

17Gitau yao dubu ninae mene dubore ititi ninae aune gosinasani diya yero nowa, noeno oko, nete buro nunae auna susuwa Tuwa Bayaura benaungna atu keregarineya. Arare niye ge nunae dipunasani awong sou yepu. Ayero yaya buro nunae dubo iwaingne yarineya. Arata buro nunae dubo minaore yaya burora me ninae-una atu iwaing oko kasa yariniya.

18Niye nae eno isa sepu. Nae iwaing gege nari sero tau yero nonane amimene dubo nanae-una atu pasena kau yero nonane ara. 19Niye isa mene na soremaya Tuwa mene nigiro na soremai ninae-una mena yesese yari sero ge tauyao niye eno sinena.

20Tuwa Bayau monona maung nung Tuwa naname Yesu awiya magayaora atu uwenu iropuna ara. Yesu nung tairo naora nao sekawa mitao gege mitao auna ge yu nuna mene ininu tau yena, arare iropuro lama dubura diya bainakama yero noiya. 21Tuwa Bayau nune ge nuna dimaora buro yaese sero burora nona iwaing benaung giti niye eno pugaise. Ayero yero tani ena nuka nutope gosinoi teng yero noiya awiya Yesu Kristora iwaing eno naname-una atu kasa yaise. Bowi nuna mitao gege mitaise. Yore.

Besugaora ge.

22Otao mani, na ge imoko daigairo oko gaetena, arare niye soremao ge gaetena awiya dubo eo yaore nigipu.

23Arare zo sana nigipu. Otao naname Timoti nung besewa ara. Arare nung nana-una mena oko bumao yariniya, awiya na nata ninae-una bumarinena.

24Gitau yao dubu ninaeta ge emo bauno apakana awiya arugatinena ara. Otao mani ninae Itali tawingna awong deka ayero niye arugatineya.

25Tuwara mono iwaing mene ninae-una atu mitaise.

Copyright information for `ZIA