Hebrews 3

Yesu nung Mosera witao.

Ge nigao otao mani nana, niye dema uritira gerao, arare name kotumao puro pu Yesura-una gairo ge nuna sanene. Nung amimene ge iniro taka-takamo sero nonane auna aposolo buro aune pirisa bainana buro dema noiya. Mose mene Tuwa Bayaura gare atu nasani ge teng dipunasani nauna. Garo yao emora yazo bowire mene garora yazo bowire daigatinoiya, deka ayero Yesura yazo bowire mene Mosera yazo bowire daigatinoiya. Garo apakana awiya maungne. Nupema Tuwa Bayau nung nona apakana auna maung. Mose nung Tuwa Bayaura gare atu nasani ge dimao emo yero nauna. Ayero nasani ge ago kasa yari nauna, ge awiya ganane me yaise sero gitau otu sinasani soumani ine yero nasani nauna. Arata Kristo mene zo nung soumani oko, nung Maungna Mani me yero nasani Tuwa Bayaura garo diya nasani noiya. Garo nuna awiya name ara. Awiya susuwa aung okowa. Nona name eno pugari senu tauyena awiya kasa yaise sero iniro taka-takamo sero nasani tau yero narinenane, awiya garo nuna o dubu nuna yarinenane.

Isreli emo Tuwa Bayau yangdoro dero detero nauwa ayero oko yanene.

Arare Oweno mene ge eyero sena awiya niganene:

  • Gitau Tuwa Bayau mene eu yanawira atu Isreli emo gaero gari sero ge senu awong ge dewa. Arare Tuwa Bayau mene yeme ge niye eno sariniya, awiya deka ayero oko yepu.
Aya-ewowo ninae awong eu yanawira atu na gaero gari nauwa na awong eno tani iwaing nawe duwang dawang 40 aung yena. 10 Awong na gaero gari yewa gigiwang meko yenu tini kapenu giro awong eno eyero sewang, “Awong dubo nunae be giti sisigati nasani yero nowa ara. Awong nagibo nana zo za oko giro baingtiwa.” 11 Na aeno tini kapenu sao tauyao ge nana eyero sewang, “Awong oregao nana-una zo za oko towarineya.” Ayero sewang ara. 12 Otao mani nana, ninae-una zo nung Tuwara ge awang sinasani tumo diyao aung kotumao meko puro Tuwa Bayau putoungne awiya yangduwowi sero, diya wina-ye nasani neupu. 13 Ayero niye wari be giti awiro gorata ogora be mitao gege mitariniya teng soga wina-ye yepu. Mekora etegao mene ninae-una atu emo zo ato sai nung Tuwa yangdoro bauta potoiye sero.

Isreli emora susuwa giro awang yanene.

14 Name Kristora ge awiya zayero gitau nung tumo diwangne, tumo diyao awiya iniro baingtiti nasani puro nete magayarinenane, awiya name Kristo aune dema nona ipu ewa-gaewa yao pumarinenane. 15 Ge gayao susuwara atu gigenane awiya nupema ganene,

  • Tuwa Bayau mene yeme ge niye eno sariniya, awiya ena mene nigiro dero detero nauwa aine oko yepu.
16 Awong nami mene ge nuna nigiro dewi? Awiya zo ewe mene okowata. Mose mene gitau yenu Izip tawingna atu bumuwa, emo bauno dubu apakana amimene ayero yewa ara. 17 Arata awong namaze Tuwa Bayau mene giginu meko naunu dawang 40 aung yeni? Awiya pasena nasani eu yanawira atu mamagayewa awong aeno ayero yena. 18 Ayero sao tauyao ge eyao sena awiya emo dubu na eno seni?

  • Awong oregao masi nana-una zo za oko towarineya.
Awong ge nuna dedunasani nauwa aeno sena ara.
19 Arare eyero gosinonane ara: Awong nung tumo oko diyao yewa, aeno awong oregao masi nuna-una towaine yao teng oko yewa.

Copyright information for `ZIA