Hebrews 4

Oregao masi nuna-una towanenese sao ara.

1Aya-ewowo mene oregao masi nuna-una oko towao yewa. Ora towanenese sao tauyao ge kara mitiya, arare ge bowi amaze oko aung yaore ninae-una zo mene oko towao mene yaine yoiye sero, awang yanene. 2Ge bowi awiya aya-ewowo naname mene nigiwa, deka amaze nigiwangne ara. Awong ge awiya nigiro oko tumo diyao nasani nauware, aeno nunae-una me aung yena ara. 3Name ge nigiro tumo didinonane amimene oregao masi nuna-una toitinonane ara. Nung emo tumo diyao aung aeno eyero sena,

  • Na awong eno tini kapenu sao tauyao ge eyero sewang, “Awong oregao masi nana-una zo za oko towarineya.” Ayero sewang ara.
Awiya oregao masi nuna emo bauno eno sosenu mitauna aeno okowata, awong ge nuna nigiro oko tumo diyao yewa aeno ayero sena. Be nung tawing yena aune nona apakana yero aung yero aune oregao nuna dema pugaina.
4Arare wari be namba 7 auna ge zo eyero sena,

  • Tuwa Bayau nung nona apakana yero besugairo
  • wari be namba 7 aune oregaina.
5Arare ge susuwara atu gigenane awiya eyero sena,

  • Awong oregao masi nana-una zo za oko towarineya.
6Ayero emo ena mene oregao masi nuna-una towao auna nagibo awiya mitiya, arata gitau towaora ge bowi nigiwa amimene awang sinasani oko towao yewa giro Tuwa Bayau mene 7be zo nupema pugatinasani be awiya “yeme” ayero sena ara. Ge ika atu gigenane, ge awiya ago agomo dawang daigairo aung yenu aune Dawidira bera pugainu eyero sena,

  • Tuwa Bayau mene yeme ge niye eno sariniya,
  • awiya dero detero oko neupu.
8Yosua mene Isreli emo ena gitau nasani oregao masi me tawingna etu tamati siya, awiya Tuwa Bayau mene ago be zo auna ge oko satiya. 9Aeno eyero ganene. Oregao masi name eno senu mitoiya. Tuwa Bayau mene be namba 7 aune oregaina, oregao deka ayero emo dubu nuna name eno sosenu mitoiya. 10Arare Tuwa Bayau mene buro besugairo oregaina, deka aine emo zo Tuwa Bayaura oregao masira towariniya amimene buro yangdoro oregariniya.

Tuwa Bayaura ge awiya iwi ine.

11Arare naname-una zo mene emo ge daora nagibo patiwa deka auna patiro sisigoiye sero, oregao masi nuna-una towari sero tau-tataware yanene. 12Noeno oko, Tuwa Bayaura ge awiya nao putoungne. Nung buro yao gege noiya. Di nuna awiya iwi di yore bautare auna di daigatiniya. Ge amimene iwi ine yero baungno ititire dubore gausinoiya. Ge amimene iwi ine yero wetura susumao kapero batagatinoiya. Nupema wetu kapinoi wetura weingsa kasa daung noiya. Ayero nasani dubora kotumao aune aratamao auna susuwa keregatinoiya. 13Nona yena auna zo mene Tuwa Bayaura diti mokora atu pungyao ine oko mitoiya. Diti moko nuna-una atu nona apakana awiya daung mokera wori aung mitoiya. Arare nuna-una atu ge buro yarinenane ara.

Yesu nung pirisa baina naname.

14Pirisa naname baina zo mitoiya, nung witiro uriti mokora toiro mitoiya, nung Yesu Tuwa Bayaura Mani ara. Nung pirisa naname yero mitoiya, arare tumo diyao naname be mene keregatinonane, awiya iniro taka-takamo sanene. 15Ayero pirisa naname baina nung name iyang yero nonane giro name giro diti ewe oko noiya. Naname-una etegao kasa yero noiya, deka aine nuna-una etegao benaung giti kasa yero nauna, arata nung etegaora atu iyang yero pasena zo za oko yena. 16Arare yaya zo mene naname-una atu kasa yai giro Tuwa Bayau name soremari sinoiya amimene name ao-didinasani name soremaise sero name nuna benaungna atu awang yao aung, dubo eo yaore kasa nasani nanene.

Copyright information for `ZIA