Hebrews 5

Yesu nung yaya buro nenu Tuwa Bayau mene nung pirisa baina pugaina.

1Tawing emo naname-una atu pirisa babuze tapunowa kasayero mitowa auna susuwa awiya eyao era. Nung emo dubu nuna eno Tuwa Bayaura benaungna atu kasa nasani zawing pugaise nupema pasena disari wora yu pugaise Tuwa Bayau mene nung pupunoiya. 2Pirisa ayao awiya nung tawing emo gege ware etegao nuna-una atu dema kasa yero nowa. Susuwa aeno nung emo Tuwara nagibo sisigairo nowa, arita emo ena gitau Tuwara nagibo yangdoro baung demese yewa awong awiya teng kora yero noiya ara. 3Nung emo iyang yao ware aeno emo enana pasena auna gege oko, pasena nuna eno dema zawing pugaise sao ara. 4Buro baina awiya emo zo mene kotumao nuna-una atu oko puro yariniya. Emo Aron nung Tuwa Bayau mene pirisa buro nung eno senu aune buro pungna, deka ayero Tuwa Bayau mene emo zo puro pirisa buro nung eno sai aune teng yariniya. 5Aeno Kristo nung deka ayero nung nuka nutope taung puro wiwiti nasani pirisa baina oko yena. Awiya Tuwa Bayau mene ge ewiya nung eno sena amimene buro awiya nung eno pugaina.

  • Ning awiya Mani nana. Na yeme Maung nina
  • yero nona.
6Ayero ge zo eyero sena,

  • Nine pirisa buro Melkisedek mene yena auna teng yasa.
  • Pirisa buro awiya ayero nasani nao gege narinesa.
7Yesu nung tawingna atu nasani nauna be aune Tuwa Bayau Maung nuna mene nung magayaora atu sorero pumaine yao teng, nung aeno isa sinasani zire-buware bainakama yena. Ayero nasani Tuwa Bayaura aratamao kasa yaise aratauna. Ayenu Tuwa Bayau mene nigina ara. 8Nung zo Tuwa Bayaura Mani yero naunata saineba, yaya buro nasani ge dimaora susuwa giro baingtina ara. 9Nung yaya buro yenu nao nuna teng yero baingtinu nung korayao mitao gege mitao auna maung yena. Anasani korayao awiya ge nuna dipunowa aeno pugatinoiya. 10Nung amimene pirisa baina yero Melkisedek ine yero naise Tuwa Bayau mene sena ara.

Name mani wuire ine oko yero nanene.

11Arare ge nuna-una susuwa daigairo nibamu awiya mitiya, arata niye kotumao ninae awiya mani mamanina ine, arare nae niye eno ge tugata yari sero nasani gosinenane mou niya ara. 12Niye be imoko-kaungkaung ge nigiro butunowa amimene ena gipaya teng yatiya. Arata niye gipao emo yao ine teng oko. Zo mene niye eno Tuwa Bayaura ge poza nibamu awiya nupema gipai teng yariniya ara. Niye kotumao tauyao puro nawe yangdoro nupema mani wuire ine yero neya, arare niye ma tauyao minao teng oko ara. Aming gege minao ine teng yero nowa ara. 13Aming mininowa awong ayao eno mani wuire ayero sarineya. Deka ayero ena mene aming mininasani pewayaora ge ou kuru ine awiya nono nono yero nigiro baingtarinei? 14Ma tauyao awiya babuzera gege. Deka ayero ge ou kuru ine awiya Yesura emo me auna ara.

Copyright information for `ZIA