Hebrews 6

Tuwa Bayau yangdoro baingtiro aune dubo darawa yao ine oko mitiya.

1Arare Kristora ge auna poza pugaingwane mitoiya, ge awiya oko sero sero yanene. Name zayaora ge auna tame dopero Kristora emo me yanene. Name garo sekawa yari sero garora ziwong pugairo zokero pugairo zokero ayero nonineta? Aung ara. Deka ayero name gera poza oko sero sero yanene. Na gera poza emaze sinena: dubo darawa yero nao matu yangduwao-ta, Tuwa Bayau tumo diyao-ta, 2ge ou suwao-ta, wawong ziye pugao-ta, magayaora atu seka yero iropao-ta, pasenana abena tamao gege tamao, auna ge nupema oko sero sero yanene. 3Tuwa Bayau mene nigai teng yai giro Kristora emo me yanene. 4Emo Tuwa Bayaura waegao mene dubo nunae waegainu dubo gatenu uritira ma miniro gigiwa, o Oweno nunae-una wosina, 5nupema Tuwa Bayaura ge gigiwa iwaing yenu be iwaing bumariniya auna putoung giro yawa yawa yewa, emo ayao amimene ge yangdoro baingtarineya, 6awiya awong dubo nupema darawa yao ine teng oko. Noeno oko, awong ayero nasani Tuwa Bayaura Mani kotumao nunaeuna atu nupema i pasaora dedunasani emo bauno mene nung izaese yarineya. Awong amimene dubo darawa yao ine oko mitiya. 7Arare na nona zora pugairo sana gipu. Tawing zo wa ozaung-zaung didinoi bebeta noi emo mene urero morero nowa tawing amimene awong eno mare zawing puzawing gire tamariniya, awiya tawing auna atu Tuwa Bayaura gao me kasa yariniya. 8Arata tawing amimene mawe angsi giginone gege gayariniya, awiya Tuwa Bayau mene waru yariniya. Ayero yai pugaya iyao mene awariniya.

Tuwara ge iniro taka-takamo sanene.

9Otao mani, nae ge sinenane awiya niye gera yarineya awiya gosinasani oko, Tuwa Bayaura korayao me iwaing tamarineya, ayero gosinasani sinenane ara. 10Tuwa Bayau nung nao iwaing gege name eno yero noiya. Arare niye nung eno emo mani nuna sorepu nasani awong eno mono pumao buro putoungne yero nowa, arare awiya nono yero nuwegariniye? Aung ara. 11Niye eyero yaese ara tapunonane. Niye apakana tumo diyao ninae me kasa yero mitao gege mitai be aung yaise sero teng deka ayero putoungne neupu. 12Ayero yarineya, awiya niye bereya yao aung Tuwara emo ena tumo diyaore nasani nona name eno pugari senu tauyena awiya diya yaora bereya aung nasani topetitinowa, nagibo nunae deka awiya patarineya. 13Tuwa Bayau mene sao tauyao ge zo Abraham eno sari sero emo zora benaungna sai tau yaise emo zo nung ine aung giro nuna-una pugairo senu tauyena ara. 14Ayero nasani eyero sena,

  • Na ning gao yana saisibuna nina wisika sarineya.
15Ayero senu Abraham nung sao tauyao ge auna diya bereya aung nawe me puna ara. 16Name emo mene ge naname sanane tauyaise sero emo baunona benaungna ayero sinonane tauyero noiya. Ayero noiyare yangduwaota puro wosao ine teng oko. 17Arare Tuwa Bayau mene eyero kotuna, “Emo sao tauyao ge nana-una me pumaese sewang, awong eno tani yari sinena auna ge sana awong dubo etobe yowi sero, na sao tauyao ge nana soga nasani na naka natope ge memoko sana tau yariniya.” Tuwa Bayau mene ayero kotungno yena ara. 18Tuwa Bayau nung ge oko iwinoiya amimene ge tauyao etobe awiya naname-una atu pugairo sena. Arare name meko yangdoro awang yero baungno nuna-una degene uno nonane amimene ge etobe awiya nigiro tau yero nona name eno pugari senu tauyena auna ge awiya iniro taka-takamo sanenese ayero sena ara. 19Arare nona name eno pugari senu tauyena auna ge mene dubo naname auna angga ine yero noiya. Angga awiya tau-tataware yao. Nung gauno baingtao, batagao ine teng oko. Noeno oko, angga amimene ibu mokora atu mo gazao auna bautara atu mitoiya ara. 20Na ibu moko emaze sinena. Yesu nune gitau nasani name eno toi uritira mokora yena. Nung Melkisedek ine yero pirisa baina yero nao gege noiya ara.

Copyright information for `ZIA