Hebrews 8

Yesu nung uritira ge ibu mera atu buro nuna yero noiya.

1Ge sinenane auna susuwa eyao era: Pirisa baina naname niya. Nung ika Tuwa Bayaura adumao masi simaore auna wawong mera atu adungno mitoiya ara. 2Nung ibu dang auna buro emo yero noiya. Ibu dang awiya etegao ibu oko, ibu me ara. Ibu awiya emo mene oko, Tuwa nung nuka nutope yena ara. 3Pirisa babuze awong ofa-ta pasena disaora nona amimene zawing pugaise sao ara. 4Arare nung tawingna etu nati siya, awiya zawing oko pugati natiya. Noeno oko, nung Lewira dubu auna atu oko kasa yena. Sao tauyao ge mene pirisa buro yaese sinoiya auna teng yero nowa ara. 5Awong ibu me uritira mitiya auna etotoma ibu gege auna sou buro nowa. Ayero sinena, noeno oko, Mose nung Tuwara seli ibu yari sero yenu Tuwa mene eyero tugata yena, “Sinai diri atu nona apakana auna ititi gipewang gigasa auna teng ye.” 6Yesu mene pirisa buro pungna. Buro nuna amimene buro matu awiya daigaina. Noeno oko, nung mono puro tairo naora nao seka auna maung yero noiya. Aeno tairo naora nao seka amimene tairo naora nao matu awiya daigatiniya. Noeno oko, tairo naora nao seka auna nona me pugari sena amimene tairo naora nao matura nona me awiya daigatiniya.

Tairo naora nao seka mene tairo naora nao matu awiya daigatiniya.

7Gitau tairo nao mitauna amimene teng yati siya, awiya ago zo kasa yaise auna ge Tuwa Bayau mene oko satiya. 8Tuwa

Bayau nune emo awong giginu teng oko yao yenu giro eyero senu gaewa ara,

  • Tuwa mene eyero siniya, “Nete be zore na Isreli dubu aune Yuda dubu awong aune dema tairo naora nao seka zo tamarinena.
9Gitau na aya-ewowo nunae Izip tawingna atu yumari sero wawong nunae initinasani awong eno tairo nao zo tamuwang ara. Orata tairo naora nao seka tamarinena, awiya ayao ine oko tamarinena. Noeno oko, awong tairo naora nao matu auna mokora atu tauyero oko nauwa, aeno nane awong bauta potewang ara. 10Arata be zo kasa yai aune na Isreli dubu awong aune dema tairo naora nao seka tamarinena, awiya eyao era: Na sao tauyao ge nana sana awong me puro pu dube gairo kotung-kotung yero nasani narineya. Ayero yaya na ge nana dubo nunae-una atu gaewang ayero yariniya. Na Tuwa nunae yero narinena, aune awong dubu nana yero narineya. 11
  • Awong otao mani nunaeta dubu nunae eno eyero sinasani ge oko tugata yarineya, ‘Ning Tuwara susuwa nigi.’ Ayero oko sarineya, noeno oko, awong witaota wosao mene apakana susuwa nana nigiro aung yarineya ara.
  • 12
  • Na awong ao-didinasani pasena nunae yangduwarinena, arita meko nunae nupema oko kotumarinena. Aung-kamore ara.” Tuwa mene ayero siniya ara.
  • 13Ge gayao auna atu Tuwa nung tairo naora nao sekawa auna ge sinasani tairo nao gitau mitauna “awiya matu” ayero sena ara. Arare nona matu meko yao amimene aung yari sero nasani niya.

    Copyright information for `ZIA