James 2

Wau emo aune bogamasa, awongto ziyo gomi dekaongka ara.

Otao mani nana, niye Tuwa Bayau naname Yesu Kristo waegaora Tuwa awiya tumo didinowa amimene emo witao pu gitau gairo emo wosao pu ago gairo ayero oko yae. Na eyao eno sinena. Esewa etobe mene augao ninae auna towari neyato. Emo zo wau dube duwero taung wori simaore wosogairo ninae-una bumai aune nuna bautara emo bogamasa zo taung wori kekeregaore awiya dema bumariniya. Ayero yayato niye diti ye emo taung wori simaore auna-ina gairo eyero sarineya, “Ning etu bung, sopira adumase.” Ayero sero bogamasa eno eyero sarineya, “Ning otu dope. Ora watora adung.” Niye kotumao meko ninae-una nika niyetope gagausinowa. Arare tani ayao awiya yero nowa meko yero noiya. Otao mani nana, ge sana nigipu. Tuwa Bayau mene emo bauno tawingna etu bogamasa ine yero nowa awong amimene tumo diyaore nete uriti napo topetaese yangtagairo pungna ara. Napo awiya emo bauno dubo nunae nuna-ina atu mitoiya amimene gege topetaese senu tauyena. Arata ninae mene zo emo bauno bogamasa awiya giro gona nasani nowa. Ora nami mene niye puro kotora bautunowi? Waure mene ayero nasani niye eno nao meko yero nowa ara. Niye Yesura yazo puro nowa, arata waure mene yazo awiya puro wowosinowa ara.

Ge ena dipunasani ena dao awiya teng oko noiya.

Sao tauyao gera baina zo eyero gayao mitiya era, “Ning nitope aratapunosa, deka ayero emo ena eno ye.” Ge awiya dipunasani iwaing yarineya. Arata niye emo zo puro witiro zo puro wosiro ayarineya, awiya pasena yarineya. Ayero yaya sao tauyao ge mene ge dao ninae auna susuwa awiya keregariniya. 10 Zo nung sao tauyao ge ena dipunasani sao tauyao ge muto dekaongka dariniya, awiya nung sao tauyao ge apakana detiya ayero yariniya. 11 Tuwa Bayau mene sao tauyao ge ewiya pugaina ara: “Yu aro, nito wina-yangduwao awiya oko yaeto.” Ayero sena amimene nupema “Emo oko dasa magayae,” ayero sena. Arare ning bauno nina oko duwarinesa, arata ning mani zo dasa magayariniya, awiya ning ge dao emo yarinesa. 12 Susuwa keregaora bera atu Tuwa Bayau mene name sao tauyao ge sekawara awega-ziwega yariniya. Sao tauyao ge amimene bunao naname besena. Arare sao tauyao ge sekawa awiya kotupunasani ge sinasani ayero nasani neupu. 13 Zo nung otao nuna oko ao-diyao yariniya nung awiya Tuwa Bayau mene name awega-ziwega nete abena oko ao-diyariniya. Zo nung ao diyaore dema nasani nariniya amimene susuwa keregaora bera atu awang yao aung dopariniya.

Tumo diyaore nasani soremao buro yanene.

14 Otao mani nana, zo mene “Na Yesu tumo didinona” asinasani soremao buro oko yao nariniya, awiya Tuwa Bayau mene tumo diyao nuna awiya gai teng yarinita? Aung ara. Tumo diyao ayao amimene nono yero nung gera yaora atu soremariniye? 15 Emota bauno otao ninae zo mene mo taung worire aune wo mare ayao awiya kau nasani nai giro ninae-una zo mene nung eno eyero sariniya, “Ning yawa yaware baung nase. Ayero taung yayaung yao eno, taung nina dowe. O nona minao awiya mini taung nina inai tudiro nase.” Zo nung be mene gege ayero sinasani soremao buro oko yao yariniya, awiya teng yarinita? Aung ara. 17 Zo nung tumo diyaore nasani soremao buro oko yao yariniya aeno tumo diyao nuna auna me aung yariniya.

18 Arata emo zo mene na eno eyero sariniya, “Ning tumo diyaore nosa, nane zo soremao buro nona.” Emo amimene ayero sai na abena eyero sarinena, “Ning tumo diyao nina soremao buro aung nono yero nosa awiya na eno gipe. Na tumo diyaore nao nana soremao buro nana mene gipane.” Ayero sarinena ara. 19 “Tuwa dekaongka gege mene mitoiya awiya Tuwa Bayau,” ayero sinasani iniro taka sinosa, awiya iwaing. Iwae deka ayero sero iniro taka sinasani awang yero ipinasani nowa ara. 20 O darabi emo, ning Yesu tumo didinosa arata ning soremao buro oko yao yero nosa, arare tumo diyao nina awiya nona piti gege noiya. Arare susuwa ewiya nigi.

Abrahamto Rehap mene tumo diyaora me tamuwato.

21 Ewowo naname Abraham nung mani nuna Isaka awiya Tuwa Bayau eno zawing pugari sero aitara atu pugaina aeno Tuwa Bayau mene giro nung emo pewayao ayero sena ara. 22 Arare eyero gosineya. Abraham nung tumo diyao nuna awiya yao nuna mene soreuna. Ayero nasani tumo diyao nuna awiya yenu tauyena. 23 Ayenu aune ge nung eno gayao zo eyero mitiya awiya me yena, “Abraham nung Tuwa Bayau tumo dinu nung giginu emo pewayao yena.” Arare yazo nuna Tuwa Bayaura otao ayero sena. 24 Arare eyero gosineya. Tuwa Bayau nung emo zo tumo diyao nuna auna gege gai pewayao oko yariniya. Nung tumo diyaore nasani soremao buro dema nariniya, awiya Tuwa Bayau mene gai nung emo pewayao yariniya ara.

25 Pasena bauno Rehap nung deka ayero yena. Tuwa Bayau mene tumo diyao nuna aune soremao buro nuna auna me awiya giro sorena ara. Ayero yena, noeno okowata, bauno nung emo etobe tawing temuwato amimene nuna-una kasa yewato otao gamao yero nagibo pungyao zora pugainu opene bamuwato ara.

26 Arare tumo diyaora susuwa eyero mitiya era: Mani maganowa oweno aung noi taung aingso gege mene teba mitoiya, deka ayero tumo diyao mene soremao buro aung awiya teba mitariniya.

Copyright information for `ZIA