John 12

Maria nung Yesu ou sereyao mene suwena.

Mt 26:6-13; Mk 14:3-9

1Magayao mene awong Daigaina auna iya be dang nunae wari be 6 ayao mitinu aune Yesu nupema kapete gairo buro Betani nape atu kasa yena. Nung gitau napo auna atu Lasaro magayaora atu uwenu seka yero iropuna ara. 2Yesu eno nona saiwa Mata mene dunu Lasaro dema adungno nona miniwa ara. 3Nona mininasani mitiwa Maria mene garewa maingkoka zo ou sereyao iwaing yazo nuna nad zuma bainakama, awiya puro Yesura te suwero giti ai nuna mene te nuna dupena ara. Ayero yenu garo mitiwa awiya sere sere yena ara. 4Ayero yenu Yudas Iskeriot, nung Yesu keregari nena, amimene eyero sena, 5“Name nono yero ou sereyao awiya puganane 300 kina mene zuma gaero pumaya moni awiya puro bogamasa eno oko pugatenine?” 6Nung emo bogamasa eno kotungno oko sena. Yesu buro-maine nauwa auna moni awiya kope zora pugati nauwa Yudas mene diya nasani moni ena ugaing pupunasani nauna. Aeno ge awiya sena ara. 7Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Niye bauno eno ge oko sepu. Nung ou sereyao ewiya puro nai na magayana aune taung nana-una suwai aune mutaese kotupu noiya auna teng niya. 8Emo bogamasa awong be giti niye aune dema nowa narineya. Arata nane mene zo niye aune dema oko nao gege narinena.” Ayero sena arauwa.

9Yesu napo auna atu nena auna bowi Yuda emo daigairo mene nigiro bumuwa. Arata awong Yesu gege gari okowata, Lasaro magayaora atu uwenu seka yero iropuna awiya dema gari bumuwa. 10Arare pirisa babuze mene awong Lasaro dema dari ge buro yewa ara. 11Noeno okowata, Yuda emo daigairo mene Lasaro uwenu seka yero iropuna awiya giro pirisa babuze doro Yesu tumo diwa, aeno awong Lasaro dema dari sewa arauwa.

Yesu nung Yerusalem witinu emo bauno mene yawa yawa yewa.

Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lu 19:28-40

12Iya gainu emo bauno dubu bainakama mene iya be dang nunae eno Yerusalem augaiwa amimene ge bowi eyero nigiwa, “Yesu butuniya.” 13Ge awiya nigiro giro i gomi zozoro gairo waweng initi gairo nagibe atu tamari bamuwa ara. Taungno yawa yawa nasani eyero sewa, “Tuwara bera naname-una butuniya, nung awiya bowi yanene. Nung Tuwa naname Isreli emora.” 14Yesu nung wo dongki mani zo taungno auna tame witiro adungno baungna. Awiya ge gayao eyero mitauna auna teng yena:

15
  • Zaiyon napora emo bauno, niye awang oko yae.
Gipu. Emo Tuwa ninae butuniya.
Nung wo dongki maingna tame atu butuniya.
16Ge awiya gitau buro-mani nuna mene oko giro baingtao yero nauwa. Nawe Yesu nung witi uritira waegao nuna-una yenu aune ge awiya kotungno susuwa gigiwa ara. Ge awiya nung eno sero gayao, arare auna teng yewa arauwa.

17Emo bauno Yesu Lasaro yausenu biritira atu kasa yenu gigiwa awong amimene ge ungwe yewa dubu baina mene nigiwa. 18Tani auna bowi nigiwa, arare emo bauno daigairo mene baungno nung nagibe atu tamuwa. 19Ayero yewa Farisayo awong nuka nuyetope eyero sinasani sewa, “Gosineya. Niye ge buro gege kaputinowa. Emo bauno apakana nuna-una gege bautuneya.” Ayero sewa arauwa.

Grik emo ena mene Yesu gari sewa.

20Yuda emo iya be dang nunae eno Yerusalem augatinewa Grik emo ena mene awong aune dema augao auna newa ara. 21Anewa Grik emo mene Filip, nung Besaida napo Galilaya tawing auna emo, auna-una baungno eyero sewa, “Otao, nae Yesu gari sinenane.” 22Ayero sewa Filip mene baungno Anderea sero dema Yesura-una baungno sewato ara. 23Sewato Yesu mene abena eyero sena, “Emora Mani mene simao waegaore pumarinena, auna be nugu niya. 24Na ge memokoba sana nigipu. Tabara me zo tawingna wosiro oko kosoyao yariniya, awiya nung nata tebeba mitariniya. Arata nung tawingna wosiro kosoyero iropariniya, awiya nung me witao iyariniya. 25Deka ayero zo nung nao nuna ara tapunoiya auna teng nao nuna aung yariniya. Arata zo nung tawingna etu nasani nao nuna iwo yero noiya amimene nao nuna initi nasani nao me iwaing tamariniya. 26Zo nung soumani nana yero nari yero giro na ago yaise. Ayero yero na narinena auna soumani nana nariniya. Zo nung na sou yariniya nung awiya Mama nana mene simariniya.

27Yeme moko nana mene yangka sero ipiniya. Arare nono sarineni? Mama, ning yaya ewiya musugai. Ayero sarinenita? Aung ara. Na ge ayero oko sane. Noeno okowata, na yaya ewiya puro magayari sero wosiwang. 28Mama, ning yazo nina de ika ye.” Yesu mene ayero senu uritira atu ge eyero wosina, “Na yazo nana de ika yetena, nupema de ika yarinena.” 29Ayero senu emo dubu dopero mitiwa amimene nigiro eyero sewa, “Bibiya bezetiya.” Arata ena mene eyero sewa. “Angelo zo mene ge nung eno sesita nowa.” 30Ayero sewa Yesu mene nunae-una bera puro eyero sena, “Ge awiya na eno okowata, niye eno kasa yetiya. 31Yeme Tuwa Bayau mene tawingna emo bauno awega-ziwega yariniya. Yeme na tawing euna tuwa teugairo masi nuna pumarinena.
12:31Tawing euna tuwa awiya Sanda.
32Awong na tawingna atu puro witi ika yaya tawing sero sero emo bauno yumana nana-una barineya.” Ayero sena ara.
12:32Witi ika yao. Nung witi ika yao etobe eno sena. Zo awiya awong nung puro i pasaora pugairo witi ika yewa. Zo awiya Tuwa Bayau mene nung uwero puro witi ika uritira yena.
33Awiya magayao nono yero magayariniye auna ge awiya sena. 34Ayero senu emo mitiwa amimene eyero sewa, “Nae ge gayao mitiya auna eyero gosinonane: Sorao Emo naname Kristo nung oko magayao nao gege nariniya. Arata nine mene zo eyero sinesa, ‘Emora Mani puro witiro ira iko garineya.’ Noeno ayero sinesi? Emora Mani aweni?” 35Ayero sewa Yesu mene ge abena eyero sena, “Waegao mene ninae-una atu be apungkaka gege waegariniya. Arare mume mene niye dowoiye sero waegao mitai waegaore neupu. Zo nung mumena bautu nasani nagibo oko gosinoiya. 36Arare waegao ninae-ina mitai niye nung dubo mene tumo didinasani dubu nuna yero neupu.” Yesu mene ge ayero sero aune awong doro baungno pungyero nasani nauna arauwa.

Yuda emo daigairo mene Yesu oko tumo diyao yewa.

37Yesu nung tani putoungne daigairo nunae-una ditira atu yero bunu gosinasani nung tumo oko diyao yewa. 38Awiya porofete Yesayara ge me yaise ayero yewa. Nung ge eyero gaena,

Tuwa, bowi nina sero nonane awe mene gosinoi
me noiye?
Tuwa mene putoung nuna awe eno keregaine?
39Arare awong Yesura ge nigiro nung tumo diyao ine teng oko yewa. Noeno okowata, Yesayara ge gayao zo mitiya. Ge awiya eyero mitiya,

40
  • Tuwa Bayau mene eyero sena, “Awong diti moko mene nona gowi sero, o dubo mene nona kotungno gowi sero, o dubo nunae kapetegaya na awong kora yoni sero.” Tuwa Bayau mene ayero sero senu diti moko nunae guma yenu dubora diti nunae gazenu daba ine yena.
41Yesaya mene ge awiya gaena, noeno okowata, nung Yesura waegao giro ge awiya Yesu eno sena arauwa.

42Yuda emora gitau yao emo daigairo mene Yesu tumo diwa. Arata awong tumo diyao nunae keregaya Farisayo mene awong yere ibura atu awang sowi sero, tumo diyao nunae pungyero puro nauwa ara. 43Ayero nauwa, noeno okowata, Tuwa Bayau mene awong bowi yaise sero yawa yawa maingkoka gege yero nauwa. Arata emo mene awong bowi yaese sero yawa yawa bainakama yero nasani nauwa. 44Yesu nung wawa sero ge eyero sena, “Zo nung na tumo diyariniya amimene na gege okowata, na senu wosiwang awiya dema tumo diyariniya. 45Zo nung na gariniya amimene na senu wosiwang awiya dema gariniya. 46Zo nung na tumo diyariniya nung awiya mumena atu mitoiye sero na waegao ine yero wosi tawingna yewang amimene nung waegati narinena. 47Zo nung ge nana nigiro oko dimao duwariniya nung awiya nane oko gera pugarinena. Na emo bauno gera pugari okowata, kora yari wosiwang. 48Zo nung ge nana nigiro doro na awang sariniya auna zaz mitiya. Ge sinona amimene ago be bainana atu zaz nuna yariniya. 49Noeno okowata, na ge sinona, awiya dubo nana-una oko sinona. Mama nana na senu wosiwang amimene ge sanese sero na tugata-magata yena. 50Na eyero gosinena: Mamana ge mene nao me iwaing tapunoiya. Arare ge sinona awiya Mama mene sero gipena auna teng sinona ara.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA