John 13

Yesu mene buro-mani nuna-una te saena.

1Magayao mene awong Daigaina auna oregao be nugu nenu Yesu nung nutope eyero gigina, “Na tawing doro kapetegairo Maungna-una witari nena auna be nugu niya.” Ayero gosinasani giro buro-mani nuna tawingna atu narineya aeno dubora mono puna. Mono pumao nuna awiya oko aung yao mitao gege mitauna.

2Pingne awong nona minari augairo mitiwa aune tani eyero kasa yena. Simonna mani Yuda Iskeriot, nung Yesu keregaise Sanda mene kotumao awiya mena dubo nuna-una atu pugainu mitauna. 3Arare Yesu mene eyero gigina: “Mama nung nona apakana wawong nana-una pugainu mitoiya. Na Tuwa Bayaura-una atu wosiwang, nupema Tuwa Bayaura-una kapete gairo witarinena.” 4Kotumao ayero gosinasani nona mininena awiya doro iropuro taung wori nuna tame awiya dutugairo pugairo taulu zo puro ipura awiro 5ou taora yasa gairo buro-mani nuna-una te saena. Saero taulu ipura mitina amimene te nunae dupena. 6Ayero nasani mani enana te saero aune Simon Petorora te sayari yenu nung eyero sena, “Ning Tuwa mene te nana sayari sinesa?” 7Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Tani nena euna susuwa oko gosinesa. Nete ago garinesa.” 8Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Aung arauwa. Ning te nana oko sayarinesa.” Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Na te nina oko sayao yana ning na aune dema oko dubo dekaongka yero narinesa.” 9Ayero senu Simon Petoro mene abena eyero sena, “Tuwa, ayero sero giro te nana gege okowata, wawong gitire dema sae.” 10Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Zo nung ou suwero nete te nuna gege sayai taung iwaing yariniya. Niye iwaing. Arata ninae-una zo mene iwaing oko noiya.” 11Nung keregao emo awiya gosinasani aune eyero sena, “Ninae-una zo mene iwaing oko noiya.”

Te sayaora susuwa senu gigiwa.

12Yesu mene te nunae saero besugairo aune taung wori nuna imoko nupema wosogairo adungno mitasani eyero sena, “Na nona niye eno yetena auna susuwa gosineita? 13Niye na eno Gipao Emo asinasani, o Tuwa asinasani yero nowa. Na ayero nona, arare me sinowa. 14Arare na Tuwa ninae o Gipao Emo ninae mene naka natope puro wowosi nasani te ninae saetena, deka ayero niye nika niyetope puro wowosi nasani te wina-sae nasani naya teng yariniya. 15Na tani niye eno gipetena awiya puro nasani na yetena deka ayero yero nasani neupu. 16Na memokoba sana nigipu. Soumani mene emo tuwa nuna daigairo nao ine oko mitiya. Nupema burora senu baungna amimene buro maung daigao ine oko mitiya. 17Arare niye ge awiya nigiro baingtiro auna teng narineya, awiya niye yawa yawa yarineya. 18Na ge sesena amimene niye apakana oko gapuniya. Dubu yangtagairo pumuwang awiya gosinona. Arata ge gayao zo eyero mitiya awiya me yaise sao mitiya, ‘Ma eero pugatinona mininoiya nung amimene na dari siniya.’ 19Tani awiya oko kasa yaore na niye bere-bere tugata nena. Arare ago tani awiya kasa yai aune niye na eno eyero sepu, ‘Nung meba Sorao emo nanae Kristo.’ 20Na memokoba sana nigipu. Zo nung na niye burora pugaingwa aeno masi zuwariniya amimene burora maung na eno masi zuetiya ayero yariniya. Zo nung na eno masi zuwariniya amimene na senu wosiwang nung aeno dema masi zuetiya ayero yariniya.”

Yesu mene Yudasra susuwa keregaina.

Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lu 22:21-23

21Yesu mene ge ayero sero moko nuna meko yenu giro keregairo eyero sena, “Na memoko niye eno sana nigipu. Ninae-una zo mene na keregairo iwora waweng pugariniya.” 22Ayero senu buro-mani nuna awong wina-gi yero awe eno siniye asero kau yewa 23be aune mani zo Yesu mene aratapu nasani nauna amimene nuna-una nugu atu mitina. 24Arare Simon Petoro mene ziyo mene etotoma yero eyero sena, “Atata ye sai gase. Awe eno siniye?” 25Ayero senu mani amimene Yesura-una nugu baungno be puro daweng gairo eyero sena, “Tuwa, ning awe eno sinesi?” 26Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ma sura dusero pugana minariniya nung ara.” Ayero sero ma sura dusero Simonna mani Yudas Iskeriot nung aeno pugainu minina ara. 27Mininu Sanda mene moko nuna-una toina ara. Ayero yenu Yesu mene eyero sena, “Tani yari sinesa awiya mena ye.” 28Ge ayero Yudas eno senu awong ena dema mitiwa amimene ge auna susuwa oko gosi nasani 29ena mene eyero sewa, “Yudas nung moni naname diya noiya, arare nung iya be dang euna nona zo paise sesi bautunita? O emo bogamasa eno moni bono yaise sini bautuniye?” Ayero sewa ara. 30Yudas nung ma awiya miniro mena iropuro ping mumene baungna arauwa.

Sao tauyao ge seka.

31Yudas baungnu aune Yesu mene buro-mani ena eno eyero sena, “Emora Mani auna yazo de ika yaora be yeme nugu yetiya. Tani nana-una kasa yariniya amimene Tuwa Bayaura yazo de ika yariniya. 32Arare na Emora Mani mene Tuwa Bayaura yazo de ika yana nung abena yazo nana de ika yariniya. Ayero be imokore oko, mena de ika yariniya. 33O mani awiso nana, na be apungkaka niye aune dema narinena. Ago niye na kau yarineya. Arare na Yuda emo ena eno sewang deka ayero niye eno sinena. Na babarinena auna atu niye babao ine oko mitiya. 34Aeno na sao tauyao ge seka zo niye eno pugatinena. Dubora mono wina-pung yepu. Na niye eno dubora mono pupunona nowa deka ayero nika niyetope dubora mono wina-pung nasani neupu. 35Niye dubora mono wina-pung nasani naya emo niye giro Yesura buro-mani yero neya asarineya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene Petoro nung bewae yari nena auna ge sena.

Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lu 22:31-34

36Ge ayero senu Simon Petoro mene atata yero eyero sena, “Tuwa, ning natu babarinesi?” Ayero atata yenu Yesu mene abena eyero sena, “Na babarinena auna ning yeme eune babao ine oko mitiya. Nete ago babarinesa.” 37Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Tuwa, ning noeno na yeme ning aune dema babao ine oko mitiya asinesi? Na ning eno nasani nao nana gera yaina awiya teng yariniya.” 38Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning na eno nao nina gera yari sinesa? Na memokoba sana nigi. Kokora ge oko saore nine na bewae yasa be etama yariniya.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA