John 4

Yesu Samaria bauno zore ge ungwe yewato.

1Farisayo awong Yesura bowi eyero nigiwa, “Yesu nung mani daigairo puro ge ou susuniya, arare emo bauno nung ago neya amimene Yohane ago nowa awiya daigatineya.” Ayero nigiwa ara. 2Arata Yesu nung nutope emo zo ge ou oko suwena. Buro-mani nuna mene emo bauno ge ou susunauwa ara. 3Arare Farisayo ge ayero nigiwa giro Yesu mene Yudaya tawing doro kapetegairo Galilaya tawingna baungna ara. 4Nagibo awiya Samaria tawing busero buwagairo bautunauna.

5Yesu mene tawing awiya busero buwagairo bautunete Samaria napo zo yazo Saiko auna kasa yena ara. Napo awiya Yakobo mene mani nuna Yosepe eno tawing agewa pugaina auna nugu mitauna ara. 6Nupema tawing auna atu Yakobora ou kote wamao zo mitauna. Arare Yesu nung atu kasa yenu wari diti 12 kilok yena ara. Ayenu nung putoung aung yenu giro ou kote wamao auna nugu atu aduna ara. 7Adungno mitinu Samaria bauno zo ou dumari sero buna. Bunu Yesu mene giro nung eno eyero sena, “Ou piti minane.” Ayero sena ara. 8Buro-mani nuna awong ma pumari sero nape bamuwa nung nata mitete bauno eno ou isa senu 9bauno mene nung eno eyero sena, “Ning Yuda emo mene nono yero Samaria bauno na eno ou isa sinesi?” Ayero sena, noeno okowata Yuda emore Samaria emore awong kasugairo nasani nauwa, aeno bauno mene ge awiya sena. 10Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Nona Tuwa Bayau mene ning eno pugari siniya auna susuwa aune nupema na ou eno sinena auna susuwa dema gasa kasa yatiya, awiya ning ou eno na isa sasa nao me iwaing auna ou awiya ning eno pugatena.” 11Ayero senu bauno mene ge abena eyero sena, “Ou kote ewiya tura daung ware, ning kopu ou dumao aung. Arare nao me iwaingna ou awiya natu pumarinesi? 12Ewowo naname Yakobo nung ou kote ewiya wauna. Ayero yenu nung aune mani awiso nuna aune lama bulimakao aune awong apakana ou ewiya mininasani nauwa. Nung ou kote ewiya nae eno diriyegaina. Arata ning Yakobo daigatinesa, ayero sinesita?” 13Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ou ewiya mininowa nupema ouwe mena yero noiya. 14Arata ou nane pugarinena awiya zo mene minai ouwe nupema oko yariniya. Nane ou awiya emo zo eno pugana, dubo nuna-una atu ou diti ine yero gubigubi nasani mitariniya. Ayero nai emo amimene nao me iwaing puro nasani nariniya.” 15Ayero senu bauno mene eyero sena, “Emo, ning ou awiya pugasa miniro ouwe oko nai nane. Ayero na ou eno be ozaung-zaung etu butunona awiya duwane.”

16Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning baungno emo nina puro nito dema baeto.” 17Ayero senu bauno mene ge abena eyero sena, “Na emo aung.” Asenu Yesu mene eyero sena, “Ning emo nina aung sisa awiya me sinesa ara. 18Ning emo wawong zo ayero atiro doro nosa. Arare be yeme ning emo zore nesa, arata nung awiya emo nina okowa, arare ning ge me sinesa.” 19Ayero senu bauno mene eyero sena, “Emo, na yeme susuwa nina gosinena. Ning porofete me. 20Arare se gane. Kikiyongne nanae awong diri euna
4:20Diri euna. Awiya diri yazo Gerasim aeno sena. Samaria emo bauno mene Tuwa Bayau bowi yari sero Yerusalem oko babao. Awong diri Gerasim auna atu gege Tuwa Bayau bowi yero nasani nauwa. Soremao Ge zo Luka 9:53 auna atu mitiya awiya gi.
atu augairo Tuwa Bayau bowi nasani nauwa, arata Yuda emo niye mene zo Yerusalem nape atu Tuwa Bayau bowi nasani nanenese sao mitiya ayero sero nowa.”

21Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Bauno, na ge sana nigasa me yaise. Be zo nugu niya. Be awiya kasa yai aune niye Mama bowi yari sero diri eunata Yerusalem nape atu oko yarineya. 22Niye awiya oko giro baingtao nasani bowi nowa. Nanae mene zo giro baingtiti nasani bowi nonane. Noeno okowata, korayao iwaing yao awiya Yudara-una atu gitau kasa yaise sao mitiya. 23Be zo bariniya, be aune Tuwa Bayaura emo dubu me mene nung bowi yari sero ititire nao mere mene yarineya. Mama nung emo ayao mene nung bowi yaese arataungno yero noiya. 24Tuwa Bayau nung taung aingso okowata, nung ititi. Arare niye nung bowi yari sero taung mene okowata, ititire nao mere mene nung bowi nasani neupu.” 25Ayero senu bauno amimene ge abena eyero sena, “Na gosinena, Mesia yazo nuna zo Kristo amimene bariniya. Nung buro nona apakana pu daung gariniya.” 26Ayero senu Yesu mene nuna bera puro eyero sena, “Ge sinesa awiya mani zo oko mitiya. Na gege ara. Na ning aune dema ge sinena, naka kerauwa.”

27Ge ayero sinenu buro-mani kasa yero nung baunone dema ge ungwe newato awiya giro wawong di gamuwa ara. Arata susuwa no eno bauno eno ge siniye, o nono yero siniye, ayero sero atata yaora awiya gigiwa teng oko yenu giro duwa ara. 28Ayero yewa bauno nung kopu ou dumao nuna doro sungno baung nape yero emo bauno eno eyero sena, 29“Niye bungpu. Baungno emo zo gae. Nune nao nana-una susuwa apakana na eno keregaiya. Nung Kristo, ta?” 30Ayero senu awong kara Yesu gari bamuwa.

31Awong Yesura-una butunewa buro-mani nuna mene Yesu eno eyero sewa, “Gipao emo, ning nona mini.” 32Ayero sewa ge abena eyero sena, “Ma nana mitiya. Awiya niye oko gosineya.” 33Ayero senu buro-mani nuna mene awong nuka nuyetope wina-se yero eyero sewa, “Awe mene ma puro bumiye?” 34Ayero sewa giro nung eyero sena, “Nung na iyengtinu bumuwang auna be diungno buro nuna yero bautunete besugarinena amimene ma nana niya arauwa. 35Niye nika niyetope eyero sero nowa, ‘Ino siwongpatige ayao aung yai aune ma me yariniya.’ Ayero sinowa, arata nane mene zo eyero sinena. Niye diti-dati yero buro gipu. Ma pumaora be kasa yero mitiya.
4:35Ma pumaora be. Nung nona minao eno oko, emo bauno eno sena. Awong Tuwara ge nigiro iwaing yaese sero aeno nona minaora pugairo sena.
36Emo zo nung ma puro pu dekaongna gao buro yero noiya amimene zuma pupunoiya. Nung ma zo nao me iwaingna gerao awiya pu gare gatinoiya. Arare emo ma urao emo arita emo ma pumao emo awongto amimene dema yawa yawa yarineyato. 37Arare ge eyero sinonane amimene etu me yariniya, ‘Zo mene uraora buro noiya, arata zo mene pumaora buro noiya.’ 38Ma niye oko urao yewa auna me awiya pu gare gaese sesena babarineya. Buro awiya ena mene yewa auna me niye pupuneya.” Ayero sena ara.

39Samaria emo bauno daigairo mene baunona ge nigiro Yesu tumo diwa ara. Ayero yewa, noeno okowata, bauno mene nao nuna-una susuwa awiya apakana Yesu mene keregainu giro emo bauno eno susuware senu nigiwa. 40Arare awong Yesura-una buro Yesu awong aune dema naise yuno puro baung nape yari sewa giro Yesu mene awong aune dema wari be etobe nauna ara. 41Atu ge tugata nasani nenu emo bauno daigairo mene ge nuna nigiro nung tumo diwa. 42Ayero yero bauno eno eyero sewa, “Gitau nae ungwe nina nigiro nung tumo diyenane. Arata yeme ewiya nae be-giti nuna-una atu ge nigiro eyero sinenane: Nung tawing sero sero auna emo bauno auna Korayao Emo me.” Ayero sewa arauwa.

Yesu mene senu mani zora yaya aung yena.

43Yesu nung Samaria emo bauno aune dema be etobe mitete awong doro Galilaya tawingna baungna. 44Yesu nung ge gitau eyero sena, “Porofete awong napo nunae-una kasa yero emo yazore oko yero nowa.” 45Arare Yesu mene Galilaya tawingna baungno kasa yenu Galilaya emo nung giro arugairo yawa yawa yewa. Awiya noeno okowata, be zore awong baung Yerusalem yero Yuda emora iya dang auna atu buro Yesu mene yena awiya gigiwa.

46Yesu mene Galilaya tawingna kasa yero Kena nape baungna. Napo auna atu nung gitau senu ou mene wain yena. Atu baungnu, Kapaneam napo auna diya emo baina zo nasani nauna auna mani yaya mouyao puro mitina. 47Arare “Yesu nung Yudaya tawing doro yesese yero bung Galilaya tawingna niya” ayero sewa giro diya emo amimene baung Kena nape yero Yesura-una baungna ara. Baungno mani nuna magayari sero nasani nenu giro Yesu yuno puro gare baungno mani nuna kora yaise sena. 48Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Niye tani putoungne ena aune buro baina ena awiya oko gao yarineya, awiya niye na oko tumo diyarineya.” 49Ayero senu diya emo mene eyero sena, “O Tuwa, mani nana magayoiye sero, mena babasese sinena.” 50Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Ning teba baung. Mani nina iwaing yetiya arauwa.” Ayero senu diya emo nung Yesura ge niginu me yenu giro baungna ara. 51Yesese yero bautu nenu soumani nuna ena mene bowi puro buro nung taungno eyero sewa, “Mani nina iwaing yero niya.” 52Ayero sewa giro mani iwaing yena auna wari diti be awiya gari sero atata yenu sewa, “Sipe wari diti towang dopero mitesesi aune taung kokoni yao nuna aung yetiya.” 53Ayero sewa diya emo mene susuwa eyero gigina: Be aune Yesu mene na yesese yanese sero eyero sesiya, “Mani nina iwaing yetiya.” Arare diya emo mene susuwa awiya giro nung arore awisore Yesu tumo diwa arauwa.

54Yesu tani yena, awiya nung Yudaya tawingna atu yesese yero buro Galilaya tawingna kasa yero aune tani awiya yena, awiya tani putoungne namba tu Galilaya atu yena arauwa.

Copyright information for `ZIA