John 7

Yesura metamani mene Yesu oko tumo diyao yewa.

1Yesu mene ayero senu giro Yuda emo ena mene Yesu dari sero opene ge diwa tauyenu Yesu mene ge awiya nigiro giro Yudaya tawing doro Galilaya tawingna gege atu buro baungno nasani nauna ara. 2Ayero nenu Yuda emora iya dang zo yazo nuna Koubogara Iya Dang
7:2Koubogara Iya Dang. Aya-ewowo nunae mene Mose aune dema eu yanawira atu nasani nauwa auna ge ungwe nuwegowi sero, awong dawang sero ibu-garo yangdoro baungno kouboga sinero Sande dekaongka ayao atu nasani yero nauwa.
auna be nugu yena ara.
3Ayero yenu metamani nuna mene nung eno eyero sewa, “Ning tawing ewiya doro Yudaya tawingna baungno tani ena yero nosa awiya otu yasa emo bauno ning ago yero nowa amimene gae. 4Zo nung emo baina yari kotupunoiya amimene buro nuna oko puingnoiya. Arare ning buro me iwaing yero nasani giro baungno emo bauno apakana auna benaungna atu ye gae.” Ayero sewa ara. 5Metamani nuna mene ge ayero sewa, noeno okowata, awong nung tumo oko diyao nasani nauwa. 6Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Be nana oko bao. Niye zo be aung buro gege yero nowa teng yero noiya. 7Emo bauno mene niye iwo yao ine teng oko. Arata nane mene zo nao nunae meko awiya keregatinona giro na iwo yero nowa. 8Niye augaora baungpu. Nane zo augao auna oko babari nena. Noeno okowata, be nana oko kasa yao.” 9Ayero sero nung Galilaya tawingna kaatu mitinu 10awong gitau bautunewa aune nung nata opene ago baungna ara. 11Ayero yenu iya dang be nugu yenu Yuda emo babuze amimene nung kau nasani eyero sewa, “Nung natu mitiye?” Ayero sinewa 12aune emo dubu baina amimene ge daigairo sinasani ena mene eyero sewa, “Nung emo iwaing.” Asinewa ena mene eyero sewa, “Aungwa. Nung ge iwi nasani emo bauno etegati noiya.” Ayero sewa ara. 13Arata dubu baina mene Yuda emo babuze awiya awang nasani ge bautara sewa arauwa.

Yesu nung Tuwa Bayaura Bowi Iwaing puro wosina.

14Iya be dang towang daung yenu Yesu mene Tuwa Bayaura ibu bainana mokora toiro emo bauno ge tugata yena. 15Ge tugata nenu Yuda emora gitau yao mene giro wawong di gauno eyero sewa, “Nung nigao garo naname-una oko towao amimene nono yero ge susuware nigine?” 16Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Na gera susuwa niye eno tugata yero nona, awiya nana okowata, na senu wosiwang auna arauwa. 17Niye na kotumao nana-una gege ge tugata yero nonita Tuwa Bayaura bera ge tugata yero noni, ayero sinowa. Arata emo zo mene Tuwa Bayaura ge dipunasani nariniya amimene na ge sinona auna susuwa gariniya. 18Emo zo nung kotumao nuna-una ge tugata yero noiya amimene taung nuna puro witari sero noiya. Arata emo zo nung buro burora maung auna bowi kasa yaise sinoiya amimene ge iwao aung ge me gege sinoiya. 19Mose mene sao tauyao ge gaero niye eno pugaina, arata ninae-una zo mene oko dipunoiya. Arare noeno na dari sinei?” 20Ayero senu emo bauno amimene girara sero eyero sewa, “Ning iwae mene dubo nina-una miti dau nasani sinesa. Awe mene ning dari siniye?” 21Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Na tani putoungne dekaongka yewang niye giro wawong di gauno kotupu nasani mitowa ara. 22Sana nigipu. Mose mene mani emodidi ninae-una taung aingso agewa kapaese sena. Awiya Mose mene okowata, aya ewowo ninae mene zayewa ara. Arare buro awiya yaora be butunoi Sabat iya auna atu yero nowa. 23Awiya Mosera sao tauyao ge daigowi sero niye Sabat iya auna atu mani emodidi ninae auna taung aingso kapero nowa. Arata nane mene zo emo zora taung aingso zere tutupore awiya Sabat iya auna atu kora yewang. Aune niye noeno na eno tini kapao pupunei? 24Na pasena yaine yewang asero buro nana meko oko sae. Buro nana-una susuwa giro baingtiro aune buro iwaing ta meko ing, awiya sepu.”

25Ge ayero senu Yerusalemna emo bauno ena mene eyero sewa, “Emo dari sinowa awiya era. 26Gipu. Nung awong eno ge benaungna atu pasero siniya, arata awong nung eno ge zo oko sao neya. Pirisa awong nung gosinowa Kristo yero noita? Aungta nowa. 27Name kasayao nuna gosinenane. Arata Kristo bariniya auna kasa yao awiya zo mene oko gariniya.” Ayero sewa arauwa.

28Yesu nung Tuwa Bayaura ibu bainana atu dopero ge tugata nenu ge awiya sewa nigiro abena eyero sena, “Niye na gosinowa, nupema kasayao nana-una susuwa gosinowa. Arata na kotumao nana-una oko wosiwang. Nung na senu wosiwang awiya me ara. Niye nung oko gosinowa. 29Na nuna-una atu wosiwang, nupema nune senu wosiwang, arare na nung giro baingtitinona.” Ayero sena ara. 30Ayero senu awong nung bunari sewa, arata be nuna oko bao, arare wawong nuna-una tame pugao awiya mou yero duwa ara. 31Ayero yewa emo bauno daigairo mene Yesu tumo diro eyero sewa, “Kristo bariniya awiya emo emimene tani putoungne yero noiya awiya daigairo yarinita? Aungta nowa.” Ayero sewa arauwa.

32Emo bauno awong ge ayero opene sinewa Farisayo mene nigiro pirisa babuze enane dema augairo Yesu bunari sero ge sinete gorobo emo iyengtiwa Yesu pari sero bamuwa arauwa.

Yesu nung Maungna-una kapete gari sena.

33Yesu mene eyero sena, “Na be apungka gege niye aune dema nete nung na senu bumuwang auna-una kapete garinena ara. 34Ayero yana niye na kauyao buro bainakama yero oko tamari neya. Baungno narinena auna niye babao ine teng oko ara.” 35Ge ayero senu Yuda emo nuka nuyetope ge wina-se yero eyero sewa, “Nung natu babai kau yanenese siniye? Yuda emo otao mani naname Grik tawingna atu nowa auna-una baungno Grik emo ge tugata yari sinita? 36Nung eyero sesiya, ‘Na kau yero oko tamarineya. Nupema babarinena auna niye babao ine teng oko.’ Noeno ge ayero siniye?” Ayero sewa arauwa.

Ago Oweno bariniya auna ge sena.

37Iya dang awiya besugatinenu Yuda emo awong augairo mitiwa aune Yesu mene iropuro dopero wawa sero eyero sena, “Zo nung ouwe yai giro nana-una buro ou minaise. 38Auna ge gayao zo eyero mitiya, ‘Zo nung na tumo diyariniya auna dubora atu nao me iwaing auna ou sasa ine bao gege butunasani mitariniya.’” Ayero sena ara. 39Awiya emo nung tumo didinowa amimene Oweno pumarineya amaze ayero sena. Yesu mene Owenona ge awiya oura pugairo ge awiya sena. Be auna atu nung uritira waegaora oko kapetegairo witao yena, arare Oweno mene oko wosao yena.

40Emo bauno awong ge awiya nigiro eyero sewa, “Porofete diya yero nonane nung ara.” 41Ayero sinewa ena mene zo eyero sewa, “Nung Kristo me.” Ayero sewa ena mene enana ge dero eyero sewa, “Kristo mene Galilaya atu nono yero kasa yariniye? Aungta nowa. 42Tuwa Bayaura ge gayao zo eyero mitiya era: ‘Kristo nung Dawidira napo susuwa Betelehem atu saisibuna nuna-una towang atu kasa yaise sao.’ Ge gayao ayero mitiya.” Ayero sewa arauwa. 43Emo awong Yesura ge ayero sinasani dubu sero gagausewa ara. 44Ayero nasani ena mene Yesu bunari ge sewa, arata nung zo za oko iniwa.

Yesu bunari ge gege sero duwa.

45Gorobo emo awong pirisa babuzere Farisayora-una kapetegairo bamuwa awong atata yero eyero sewa, “Niye noeno nung oko puro bao yetei?” 46Ayero atata yewa gorobo emo mene eyero sewa, “Nung emo ge iwawaing sinowa awiya daigairo ge iwaing-kawaing nibamu sesiya aeno nae nung oko pumao dotenane.” 47Ayero sewa Farisayo emo mene abena eyero sewa, “Nung niye dema etegai gigeya me yetiya. 48Simai Farisayore nanae-una awe mene nung tumo didinoiye? 49Awiya aung ara. Arata emo bauno dubu baina nung ago neya amimene Mosera sao tauyao ge oko gao nasani nowa, arare waru nunae-una mitoiya.” 50Ayero sewa otao nunae zo yazo nuna Nikodema nung gitau be zo Yesura-una baungna amimene eyero sena, 51“Niye sepu. Emo zo name susuwa nuna oko gao, arita pasena nuna oko tamao nasani nung tebeba gera puganenese sao mitita? Sao tauyao naname mene ayero yanenese sinita?” 52Ayero senu otao mani nuna mene abena eyero sewa, “Ning deka Galilaya emo ing? Ning sao tauyao ge naname zazagao buro yero bautu nete eyero garinesa: Galilaya tawingna atu porofete zo kasa yaise sao oko mitiya.” 53[Ge ayero sinete doro soma sero zanero bamuwa arauwa.

Copyright information for `ZIA