Luke 1

Luka mene Yesura ungwe ewiya emo Teofilo eno gaena ara.

1O emo baina Teofilo, gitau emo daigairo mene tani ena nanae-una towang atu kasa yena auna ungwe awiya gaero baingtari sero yewa. 2Ungwe awiya emo ena awong tani awiya diti moko nunae mene zayaora atu giro butu nasani nauwa amimene Bowi Iwaingna buro-mani yero nasani tugata yero nauwa nigiti nasani naungwane ara. 3Arare nane ungwe gaewa deka ayao ine maze ning eno gaero baingtari kotupunena. Noeno okowata, na tani auna susuwa nigiro baingtari sero atata daigairo yero nawe tamuwang. 4Arare ge ning eno gipewa auna ge me susuware awiya gasa memoko yaise sero ungwe awiya gayari sero nena.

Angelo mene Yohane kasa yari nena auna ge Zekaraya eno sena.

5Be Herode mene Yuda emora emo tuwa yero nasani nauna be aune pirisa zo yazo nuna Zekaraya amimene nasani nauna. Nung awiya pirisa dubu yazo Abaisa auna zo. Bauno nuna awiya Aronna dubu auna zo. Yazo nuna Elisabet. 6Awongto Tuwa Bayaura ditira atu iwaing nasani nauwato ara. Awongto Tuwara sao tauyao ge awiya teng ago nasani nauwato ara. Anasani Tuwa Bayaura ge teng dipunasani nauwato ara. Nunato-una mouyao zo aung. 7Arata awongto mani aung. Noeno okowata, Elisabet nung wagaung. Nupema awongto zai yewato. 8Zekarayara dubu awong buro yaora be nunae kasa yenu giro Zekaraya nung Tuwa Bayaura benaungna pirisa buro nenu 9awong nung zawing sereyao pugao auna buro yaise sewa ibu moko iwaing pirisa mene Tuwa Bayau eno zawing pugati nauwa auna toina ara. 10Be zawing pugaora bera atu emo bauno dubu baina amimene masi daung auna atu augairo isa sinasani mitiwa. 11Ayero newa aune Zekaraya nung Tuwa Bayaura angelo zo zawing pugaora aita auna deung wawong mera ina atu dopero mitinu gigina ara. 12Nung angelo giro yangka sero awang yena ara. 13Arata angelo mene nung eno eyero sena, “Zekaraya, ning awang oko yase. Tuwa Bayau mene isa nina nigitinoiya. Bauno nina Elisabet mani nina emodi pumai ning yazo nuna Yohane ayause. 14Ayero ning dubo nina iwaing mitai yawa yawa yase. Nung kasa yai emo bauno daigairo amimene dema yawa yawa yarineya. 15Nung awiya Tuwara benaungna atu emo baina yariniya. Arata nung ou wain oko minariniya. Aune ou tau-tataware yao dema oko minariniya. Be nung aira tiyangna mitai aune Oweno mene moko nuna topetiro bebariniya. 16Nung Isreli emo bauno daigairo yumai kapetegairo baung Tuwa nunae Tuwa Bayaura-una yero narineya. 17Nung Eliya ine yero tani nuna aune putoung nuna awiya puro nariniya. Ayero Tuwara nagibo gitau yariniya. Nung mamonona kotumao inai darawa yero mani mamani nunae kotumarineya. Nung ge dao emo awiya kora yai kotumao iwaing tamarineya. Ayero emo kora yai Tuwa bariniya awiya diya mitarineya.” 18Angelo ayero senu Zekaraya mene angelo eno eyero sena, “Na nono yero ge awiya nigiro me sarineni? Na mena zai tena. Bauno nana deka ayero zai tiyare.” 19Ayero senu angelo mene ge abena kapetegairo eyero sena, “Na Gebriel. Na Tuwa Bayaura benaungna dodopinona amimene Tuwa Bayau mene na ge iwaing ewiya ning eno sanese sesi giro buro sinena. 20Arare sana nigi. Ning ge nana nigesa me oko yao niya, aeno ewawa nina tauyaise. Ayero yai ning ge sao titiyero nasa ge nana euna me kasa yai aune ge nupema sarinesa.” Angelo mene ayero sena ara.

21Emo bauno awong Zekaraya diya yewa mena oko kasa yao yenu giro kotumao gayang-gayang pupunasani eyero sewa, “No kasa yeti nung ibu moko dang auna atu nimoi-namoi mitiye?” 22Ago nung kasa daung yero aune awong eno ge saine yao teng oko yena ara. Ayenu awong nung moko dang auna atu nona putoungne zo tauna awiya gigiwa kasa yena ara. Nung ge awong eno sao awiya wawong mene gege etotoma yena ara. Noeno oko ewawa nuna tauyaore. 23Ago Zekaraya nung buro nuna aung yenu doro napo nuna-una baungna. 24Ayenu ago bauno nuna Elisabet nung mesa yena ara. Mesa yero ino wawong zo awiya nung pungyero mitauna ara. Nung eyero sena, 25“Tuwa mene na yo-auno giro na eno eyero yetiya ara. Awiya na wagaung nona aeno meng gao nana ewiya emo baunona benaungna atu disanese sero yetiya.” Ayero sena ara.

Angelo mene Yesu mani kasa yaise Maria eno sena.

26Elisabet nung mesa yenu ino 6 aung yenu aune Tuwa Bayau mene senu angelo Gebriel mene napo baina zo Galilaya tawingna mitauna yazo nuna Nasarete auna baungna. 27Napo auna mani baunodi zo yazo nuna Maria, nung emo zo yazo nuna Yosefe, nung Dawidira saisibuna auna zo, awiya ataise sero gerewa nasani nauna. 28Arare Gebriel mene nuna-una baungno eyero sena, “Ture iwaing. Tuwa Bayau ning gosinoi iwaing yero noiya. Tuwa mene ning aune dema mitoiya.” 29Ayero senu Maria nung ge awiya nigiro kotumao nuna mou-mesa yena ara. Dubo nuna mene kotungno, “ge nomaze siniye?” asena ara. 30Ayero yenu angelo mene nung eno eyero sena, “Maria, ning oko awang yase. Tuwa Bayau mene ning gigi iwaing niya. 31Sana nigi. Ning mesa yero mani emodi zo puro yazo nuna Yesu yau sarinesa. 32Nung emo baina yero nariniya. Nung Tuwa Bayau ika mitoiya auna Mani memoko asarineya ara. Tuwa Bayau mene nung emo tuwa pugai ewowo nuna Dawidi ine yero mitariniya. 33Nung amimene Yakobora saisibuna auna emo tuwa yero be giti mitao gege mitariniya. Emo tuwa yero naora buro nuna awiya oko aung yariniya.” 34Angelo ayero senu Maria mene angelo eno eyero sena, “Tani ayao awiya nono yero kasa yariniye? Na emo zo oko ataoware.” 35Ayero senu angelo mene ge nuna abena kapetegairo eyero sena, “Oweno mene nina-una kasa yariniya. Ayero Tuwa Bayau ika mitoiya auna putoung nuna mene ning worariniya. Aeno mani pumarinesa awiya awong nung eno eyero sarineya, ‘Nung dang. Nung Tuwa Bayaura Mani.’ 36Sana nigi. Ai nina maingkoka Elisabet nung zai, arata nung mesa yero niya. Mani emodi otira mitiya. Gitau awong nung eno eyero sinauwa, ‘Nung mani pao ine teng oko.’ Arata yeme nung mesa yeti ino 6 aung yetiya. 37Nona zo nomaze Tuwa Bayau mene yao ine teng oko awiya oko mitiya.” 38Ayero senu Maria mene eyero sena, “Na Tuwara buro bauno, arare sinesa ayero yaise.” Ayero senu angelo doro baungna arauwa.

Maria baungno Elisabet gigina.

39Be aune Maria nuka nutope iropuro wongto-wongto yero Yudaya tawingna baungno napo zo diri atu mitauna auna baungna. 40Atu baungno Zekarayara garo mokora toiro Elisabet arugaina. 41Ayero yenu Elisabet nung Mariara arugao nigitinenu Elisabetra mani otira mitina awiya wurugu-warugu yena. Ayero yenu Oweno mene Elisabetra moko be buna ara. 42Ayenu nung yau sinasani eyero sena, “Ning gao bainane. Gao nina mene bauno enana gao daigatiniya. Mani nina-una otira mitiya a deka dema gaore ara. 43Naka iwaing ungta ning Tuwa nana-una ai amimene nana-una butunesi? 44Dawong nana mene arugao nina nigitinena aune nana-una otira mani mitiya amimene yawa yawa yero wurugu-warugu yetiya. 45Tuwa mene ning eno sena auna me awiya ago kasa yariniya asinosa, arare ning yawa yawa yero nasani nosa.” Elisabet mene ayero sena arauwa.

Mariara yere.

46Maria nung eyero sena,

“Na moko nana mene Tuwara yazo puro wiwitinona.
47
 • Ititi nana yawa yawa Tuwa Bayau Sorao Emo nana
eno niya.
48
 • Noeno okowata, nung na buro baunodi nuna wosao ewiya kotungna. Arare yemeta ago awiya emo bauno apakana amimene na eno eyero sarineya, ‘Tuwa Bayau mene bauno awiya gao yenu yawa yawa baina yena.’
49
 • Gaya ayao yariniya, noeno okowata, Tuwa Bayau putoung bainane mene na eno nona baina yena. Yazo nuna dang mitoiya amimene yena.
 • 50
 • Ara tamao nuna awiya emo nuna wosao miteya auna-una mitoiya. Deka ayero saisibunana-una atu wisika sero babao gege bautunasani mitariniya.
 • 51
 • Nung wawong nuna mene buro tau-tataware yao yariniya. Taung puro witao emo kotumao nunae paso didinowa, awong awiya tunai tere-taira yero zanarineya.
 • 52
 • Tuwa Bayau mene emo tuwa tau-tataware yao auna putoung nunae puro wowosi nasani emo wosao awiya puro witariniya.
 • 53
 • Nung emo bogamasa eno nona iwawaing pugariniya. Ayero emo wau-moni witaore awong tunai wawong usa yero tebeba babarineya.
 • 54 Nung soremao nuna mitoiya auna gege buro-mani nuna Isreli dubu sorepu nasani nariniya. 55
  • Ayero nasani nung ewowo nanae eno sena awiya teng yariniya. Awiya Abraham aune saisibuna nuna eno
  sena ara.”
  56Maria mene Elisabet aune mitete dunu ino etama aung yenu aune nung doro napo nuna-una baungna arauwa.

  Elisabet mene Yohane puna.

  57Mani pumaora be bunu Elisabet mene mani emodi puna.

  58Napo dema nuna arita didikaing nuna bowi nigiwa Tuwa mene nung soreunu giro awong teng deka ayero nung aune dema yawa yawa yewa. 59Nung mani punu wari be 8 aung yenu aune awong maingna taung aingso kapari augaiwa ara. Anasani aune awong maung nuna Zekarayara yazo yau sari sewa, 60arata maingna ai mene “Aungwa” sero eyero sena, “Name yazo nuna Yohane yau sarinenane.” 61Ayero senu awong nung eno eyero sewa, “Imoo mani nina-una yazo ayao zo aung ara.” 62Awong wawong mene etotoma yero maung atata yewa, “Ning yazo awe maze yau sari kotupunesi?” 63Ayero sewa nung tape zo puro bumaese yenu giro puro bumuwa eyero gaena, “Yazo nuna Yohane.” Ayero gaenu awong kotumao daigairo pumuwa ara. 64Ayero newa be aune ewawa nuna tauyena mitauna amimene nupema ge sena ara. Nung ge sinasani Tuwa Bayau bowi yena. 65Ayenu napo dema nuna awong apakana awang yewa. Arare maingna bowi mene Yudaya tawingna diri auna napo sero sero baungno aung yena ara. 66Emo bauno daigairo amimene bowi awiya nigiro pu dube gaiwa ara. Ayero aune eyero sewa, “Ago mani amimene nono yero nariniye?” Awong gigiwa Tuwara putoung nung aune dema mitina arauwa.

  Zekarayara yere.

  67Oweno mene maung nuna Zekarayara-una atu bebunu nung porofete mene saine nasani eyero sena,

  68
  • “Name Isrelira Tuwa Bayau auna yazo nuna puro witanene. Nung buro name emo bauno nuna soreuno zuma gayariniya.
  69
 • Buro-mani nuna Dawidi auna dubura atu Sorao Emo tau-tataware yao zo naname-una towang pugatiniya.
 • 70
 • Nung ayero yari sero gitau otu porofete pewa yetugao nuna eno senu awong be nunae mene keregaiwa.
 • 71
 • Nung eyero yari sero keregaina: Nung name iwora waweng atu sorero pumariniya. Anasani nung name emo kotumao memeko name eno pupunowa auna waweng atu dema sorero pumariniya ara.
 • 72
 • Nung ewowo naname soremari sena. Nung tairo naora ge sena awiya kotupunasani giro ayero yari sena.
 • 73
 • Tairo nao ge awiya ewowo naname Abraham eno sena. Arare nung tairo naora ge sinasani eyero yari sena:
 • 74
 • Nung name iwora waweng atu sorariniya. Ayero yai name be narinenane auna teng awang yao aung nuna benaungna atu nasani be giti nao iwaing nasani tani pewa yero nao aune tani iwaing gege nasani aune nung sou nasani narinenane.
 • 76
 • Orata mani nana, nine zo emo mene ning eno Tuwa Bayau ika mitoiya auna porofete asariniya. Ning awiya Tuwara nagibo kora yari sero gitau yarinesa.
 • 77
 • Nine emo bauno nuna tugata yasa awong eyero garineya: Nung pasena nunae disero awong sorero pumariniya.
 • 78
 • Awiya Tuwa Bayau naname mene mono pumao nuna-una teng ayero yariniya. Nung emo zo uritira wari ine awiya pugai naname-una bumariniya.
 • 79 Nung buro emo bauno awong magayao awang nasani mumena atu mitima nowa auna atu waegariniya. Nung name dubo iwaingne naora nagibora pugariniya.” Zekaraya mene ayero sero aung yena ara. 80Mani Yohane awiya kasa yero bairo bainakama yenu kotumao nuna zawagairo iwaing yena ara. Ayero yenu nung Isreli dubura benaungna kasa yao auna be nuna diya nasani tawing zo emo aung auna atu baungno nasani nauna arauwa.

  Copyright information for `ZIA