Luke 13

Emo dubo oko kapetegao yero nowa awong amimene sisigarineya.

Be aune emo ena mene Yesura-una kasa yero eyero sewa, “Galilaya emo ena mene wo dero aero puro Tuwa Bayau eno zawing pugari sero newa aune Pilato mene ge senu gorobo emo ena mene baungno Galilaya emo awiya dewa magayewa yu nunae zawingna tame yasagaina.” Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Niye awong eno eyero sineita nowa, ‘Pasena nunae mene emo enana pasena daigairo mitina, aeno ayero magayewa.’ Ayero oko sae. Arata niye dubo oko kapetegao yarineya, awiya niye dema sisigarineya. Arata emo 18 gitau Siloam atu garo tura tamere gamao amimene durero wosiro denu mamagayewa, awiya pasena nunae mene emo ena Yerusalem mitauwa auna pasena nunae daigaina aeno magayewa, ayero sinowita nowa. Ayero oko sae. Ora niye dubo oko kapetegao yarineya, awiya niye dema sisigarineya.” Ayero sena arauwa.

I fik zo mene me oko iyao yena auna ge eniya.

Yesu mene ge eniya zo eyero sena, “Emo zo gitau i fik awiya i buro nuna-una atu urenu mitauna. Mitawe dunu nung me ena pumari buna, arata me aung ara. Ayao giro aune buro-mani nuna zo eno eyero sena, ‘Sana nigi. Na buro i fik me pumari kau nasani nete dotena dawang etama aung yetiya. Arare yete aung yae. Noeno okowata, i amimene tawingna gawi puro aung yero noiya.’ Ayero senu buro-mani mene ge abena nung eno eyero sena, ‘Emo tuwa, ning yangdo mitai dawang euna mokora atu na tawing i susuwara dero baungno gapuro puro buro pugairo ayana yai gane. Dawang ago oune me iyariniya, awiya iwaing ara. Arata me oko iyao yariniya, awiya sasa yetarinena.’” Yesu mene ayero sena arauwa.

Sabat iya zore Yesu mene bauno zo kora yero susuwa eyero gipena ara: Mani soremao amimene Sabat iyara sao tauyao ge daigatiniya.

10 Sabat iya zore Yesu mene emo bauno yere ibura atu ge tugata nena. 11 Bauno zo atu mitina, awiya iwae zo mene nuna-una mokora atu mitasani yaya nung eno pugainu meko yero mitawe dunu dawang 18 aung yena. Bauno awiya bisa gurutusao, arare nung oko dopero baingtiro nauna. 12 Yesu mene bauno awiya giro yausenu bunu eyero sena, “Bauno, yaya nina aung yetiya.” 13 Ayero sero wawong paka baunona-una tame yenu bisa nuna korosena. Ayero yenu bauno amimene Tuwa Bayaura yazo de ika yena ara. 14 Kora yena aeno yere ibura gitau yao emo tini kapao Yesu eno puna. Noeno okowata, nung Sabat iya aune bauno awiya kora yena. Arare gitau yao emo mene emo bauno eno eyero sena, “Buro yaora be 6 mitiya. Arare niye be aune bungpu korayae. Arata niye Sabat iya bera atu ayao oko yero yae.” 15 Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Niye ge iwao emo me sao yero nowa! Niye apakana Sabat iya aune bulimakaota dongki ninae gare atu buninowa mitima nowa awiya besero puro baungno nowa ou miniro nowa. 16 Arata bauno ewiya nung Abrahamna saisibuna zo, awiya Sanda mene yemaoko bunenu dawang 18 ayao aung yena. Arare na nung iya dang be eune besetena awiya nono yero gigeya meko niye?” Ayero sena ara. 17 Ayero senu emo iwo nuna awiya meng gaiwa ara. Ayero yewa emo bauno mene nung buro apakana yenu iwaing gege yena auna yawa yawa yewa arauwa.

I mastetra me auna ge eniya.

Mt 13:31-33; Mk 4:30-32

18 Yesu mene ge zo susuuno eyero sena, “Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna susuwa awiya nona no ine ing? Na nouna pugairo sarineni? Susuwa awiya i zo mastet asero nonane auna me ine ara. 19 Emo awong mastet me maingkoka nibamu zo puro baungno buro nunae-una atu urinowa. Awiya ago bairo bainakama yero i zo ine yero noiya. Ayero noi ni mamani mene buro i auna bowangna atu uwang gapunowa.” Ayero sena ara. 20 Ayero sero nupema eyero sena, “Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna susuwa awiya na nouna pugairo sarineni? 21 Awiya yis ine. Bauno zo mene tao baina zora atu plawa yisre pugairo dawenu yis toiro plawa punu titisena.” Ayero sena arauwa.

Garo be maingkoka auna ge.

Mt 7:13-14, 21-23

22 Yesu mene Yerusalem babari sero bautunete napo babuzeta mamanikaka auna teng bautu nasani uritira ge tugata-magata nasani baungna ara. 23 Bautunenu emo zo nung eno eyero sena, “O Tuwa, Tuwa Bayau mene mani etoka gege sorero pumarinita?” Ayero senu Yesu mene awong eno abena eyero sena, 24 “Niye uritira garo be maingkokaka auna towari sero di gigi-gagi yero wetu wawongne tu diro kosopuro towae. Na niye eno meba sinena. Emo bauno daigairo mene atu towari yarineya, arata teng oko yarineya. 25 Ago garo auna Maung nung iropuro garo be awiya gazai aune niye buro daung dopero garo be dero yausero eyero sarineya, ‘Tuwa, ning garo be nae eno iwe.’ Ayero saya nung ge abena eyero sariniya, ‘Niye nami nei? Na niye oko gosinena.’ 26 Ayero sai niye eyero sarineya, ‘Nae gitau ning aune dema nona tao dekaongkara mininasani naungwane. Nupema gitau ning napo nanae-una atu dopero nae gipinauwasa.’ 27 Ayero saya nung niye eno eyero sariniya, ‘Niye nami nei? Na oko gosinena ara. Niye awiya pasena emo ara. Niye na doro baungpu!’ Ayero sariniya. 28 Niye gipu. Abraham, Isaka, Yakobo aune porofete apakana awong amimene Tuwa Bayaura-ina mokora mitaya garineya, arata niye esegaya niye daung mitasani zi aiyo gatiyo nasani mitarineya. 29 Emo bauno agewa wari witaorata wari wosaora, ora ikata enaka auna atu buro Tuwa Bayaura nape toiro adungno nona minarineya. 30 Arata emo gitau neya auna ena mene ago yarineya. Nupema ago neya auna ena mene gitau yarineya.” Ayero sena arauwa.

Yesu mene Yerusalem emo bauno eno zi sena.

Mt 23:37-39

31 Yesu mene ayero sinenu be deka aune Farisayo ena mene kasa yero nung eno eyero sewa, “Herode mene ning dari siniya, arare ning napo ewiya doro agewa zora babase.” 32 Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Niye baungno eu sino meko aeno eyero sae: Yeme ta gora mene na iwae tuninasani yaya emo kora yarinena. Ayero yero gora mitete wari zo oune na buro nana besugarinena. 33 Yeme ta gora ta ogora aune na ang yero Yerusalem babarinena. Noeno okowata, awong porofete Yerusalem nape atu gege daya magayai teng yariniya.

34 O Yerusalem emo bauno, Yerusalem emo bauno. Niye porofete dedunowa maga yero nowa. Nupema ge emo Tuwa Bayau mene iyengtitinoi ninae-ina butunowa awong awiya daba mene dedunowa maga yero nowa. Kokora ai mene mani awiso nuna wati wese pugairo sanitinoiya, deka ayao ine nane emo bauno niye puro pu dekaongna gari yero nona niye awang nowa. 35 Tuwa Bayau mene napo ninae dotiniya, awiya gipu. Nupema na ge zo sana nigipu. Niye na oko gao nasani nete eyero sinasani aune na nupema garineya, ‘Tuwara bera butuniya, nung awiya bowi yanene.’” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA