Luke 14

Yesu mene emo zo karuwitao awiya kora yenu iwaing yena.

1Sabat iya be zore Yesu mene baungno Farisayo emo gitau yao zo auna gare atu nona minari sero baungno mitinu nung Sabat iya be awiya sisigai gari sero etuti nasani mitiwa. 2Atu mitiwa emo zo karuwitao awiya Yesura-ina nugu kasa yenu gigina. 3Giro nung sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo aeno eyero sena, “Name emo yayare awiya Sabat be aune kora yarinenineta aung ing?” 4Ayero senu awong abena ge oko sao mitiwa giro nung emo awiya kora yero iyengtinu baungna. 5Ayero yero aune awong eno eyero sena, “Ora ninae-ina emo zo mene nung mani nuna zota bulimakao zo Sabat iyare ou wamao zo auna gutai nung kara mena sero watimarinita?” 6Ayero senu awong ge abena sao awiya teng oko yero ge aung yewa.

Name naka nametope puro wosanenese sena.

7Yesu nung emo nona nung aune dema minari bumuwa awiya gigina. Awong nona baina minari ara tamuwa. Ayero yewa giro nung awong eno eyero sena, 8“Ning emo zo mene aro ataora ana-bonene yero ning yausai baungno giro nona baina oko puro minase. 9Nona baina puro minarinesa, awiya emo zo yazo bainane kasayai aune bonenena maung mene nona baina puro buro ning daigairo emo yazore aeno pugariniya. Ayero yai ning meng baina gatinasani diyasa gagazai borabora yero mitarinesa. 10Aeno emo zo ning nona minaora yausariniya, awiya ning baungno nona maingkoka gege puro mini. Ayero yasa aune bonenena maung mene buro ning eno nona memani pugariniya. Ayero yai aune emo nona mininasani miteya amimene ning gaya emo yazore yarinesa. 11Zo nung nutope taung puro witariniya, awiya Tuwa Bayau mene nung puro wosariniya. Arata zo nung wosiro nariniya, awiya Tuwa Bayau mene yazo nuna de ika gariniya.” Ayero sena arauwa.

Emo yausai buro nona minarineya auna ge.

12Yesu mene emo nung buro nona minaise yausena aeno eyero sena, “Ning nona maingkokata nona baina yero emo yumari yero giro otao mani, meta mani, didikaing, nebu ena wau monine awong awiya oko yausase. Ayero yasa awong amimene ago abena yausaya ning baungno garo nunae-una atu nona minasa abena nina aung yariniya. 13Ayero oko yase. Aeno ning ana-bonene baina yero giro emo bogamasa, emo taung meko yao, te gimaota diti guma yao awong awiya yause. 14Emo a yetugao amimene nona nina abena yao ine teng oko ara. Aeno ning yawa yawa yarinesa. Ago emo bauno iwawaing magayaora atu iroparineya be aune Tuwa Bayau mene nona nina abena pugariniya.” Ayero sena arauwa.

Ana-bonene baina yenu duwa auna ge eniya.

Mt 22:1-10

15Emo Yesu aune dema nona mininasani mitiwa auna-una zo mene ge awiya nigiro nung eno eyero sena, “Zo nung Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna nape atu nona minariniya amimene yawa yawa yariniya.” 16Ayero senu Yesu mene ungwe zo nung eno eyero dina, “Emo zo nung ana-bonene bainakama yari nasani be pugairo emo daigairo mene buro nona minaese sena ara. 17Arare ana-bonene yaora be bunu soumani nuna zo iyengtinu ge puro baungno emo gitau baese ge pugainu baungna auna-una baungno awong eno eyero sena, ‘Niye bungpu. Nona apakana sairo zuwero yero sosetenane mitiya.’ 18Ayero senu awong apakana amimene iropuro esega burora yewa. Ayero nasani emo zo nung eno eyero sena, ‘Na bumatena, arata na tawing seka zo zuma gaetena, arare na baungno garinena. Ning baungno emo tuwa nina eno sasa gai meko oko yae.’ Ayero senu zo deka ayero sena, 19‘Na bumatena, arata na bulimakao wawong eto zuma gaetena mitiya, aeno na baungno wo ami buro yaya gari bautunena. Ning baungno emo tuwa nina eno sasa gai meko oko yae.’ 20Ayero senu zo mene eyero sena, ‘Na yeme yemeneka bauno seka atetena, arare na baine yao awiya teng oko nena.’ 21Ayero sewa buro-mani yesese yero baungno emo tuwa nuna eno ge sewa deka ayero sena. Ayero senu garora maung mene tini kapenu buro-mani nuna eno eyero sena, ‘Ning mena baungno napo bainana nagibo babuzere mamanikakare auna baungno emo bogamasa, emo taung meko yao, emo diti guma yao, emo te meko yao awong awiya puro bumasa garo nana euna towae.’ Ayero senu buro-mani mene baungno nete aune kapetegairo buro eyero sena, 22‘Tuwa, na ge nina diungno besugena, arata adumao masi ena tebeba miteya.’ 23Ayero senu emo tuwa mene buro-mani eno eyero sena, ‘Ning napo baina auna bautara baungno nagibo mamanikaka napo sero babao auna atu emo bauno yuno puro basa towaya garo nana bebumae. 24Na ning eno sinena. Emo apakana gitau yau sewang amimene ana-bonene nana oko minarineya.’” Yesu mene ungwe awiya diro aung yena arauwa.

Name gitau kotungno baingtiro aune Yesu ago yanene.

Mt 10:37-38

25Emo bauno dubu bainakama awong Yesu aune dema ang yero bautunete aune Yesu mene kapetegairo awong eno eyero sena, 26“Emo zo nana-una buro na aune dema nari yero giro nung ai maungta bauno mani awisoreta metamani nu ai-amonone nupema nao nuna dema oko pu bautara gao yariniya, awiya nung mani nana yero nao ine oko mitiya. 27Zo nung dubo minaore yaya tamaore auna i pasao nuna diungno na oko ago yao yariniya, awiya nung mani nana yero nao ine oko mitiya. 28Ninae-ina zo mene garo bainakama zo yari yero giro nung gitau adungno zuma garora kotungno moni nuna giro eyero sariniya, ‘Moni nana teng nita teng oko yao i?’ Awiya nung gitau ayero oko yao yariniya, awiya ago nung ziwong pugairo garo awiya yero aung yao ine teng oko yao yai aune 29emo bauno apakana amimene nung giro sero izayarineya.

30Ayero nasani nung eno eyero sarineya, ‘Emo emimene garo awiya zayetiya, arata nung oko yero aung yariniya.’ 31Emo tuwa zo mene emo tuwa zore winade yari yero giro gitau adungno eyero kotumariniya, ‘Gorobo emo nana 10,000 amimene iwora gorobo emo 20,000 aune dema winade yaya teng yarinita aung ing?’ 32Ayero kotungno gai teng oko yao yai giro iwo ake mitaya aune nung mono pumaora ge buro yari sero mani zo iyengtai iwora-una babariniya. 33Arare ninae-ina zo mene nona nuna pu bautara oko gao yariniya, awiya nung mani nana yero nao ine oko mitiya.

Biyoung putoung aung auna ge.

Mt 5:13; Mk 9:50

34Biyoung awiya nona iwaing. Arata biyoung mege aung yariniya, awiya name nono yanane aune mege nuna nupema kasayariniye? 35Biyoung ayao ine amimene tawing gawi pugaine yao teng oko. Nupema biyoung awiya tawing gawi pugaise naname bulimakaora ze aune dema gurutu yanane teng oko yariniya. Name tebeba augatinonane ara. Zo nung dawongne mene ge ewiya nigaise.” Ayero sena arauwa.

Copyright information for `ZIA